Llista d’espera i procés d’adjudicació de places vacants als CFGM

ENSENYAMENTVACANTS
CFGM ACTIVITATS COMERCIALS – MODA9
CFGM SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES8

Del 19 al 20 de juliol de 2023: Sol·licitud de les places vacants de la llista d’espera, seguint l’ordre de la mateixa. Us recordem que únicament hi ha llista d’espera en els estudis i centre que s’ha demanat en primera opció.
Les persones que constin en la llista d’espera han de venir presencialment (de manera personal o mitjançant una persona autoritzada) a l’Institut Campclar en horari de 9.00 a 12.30 hores del 19 al 20 de juliol.

Per tal de sol·licitar una plaça vacant. Cal portar la documentació que s’indica:

  • 1 fotografia tipus carnet.
  • 1 còpia DNI, NIE+PASSAPORT o en el cas de no disposar d’aquests documents, el passaport.
  • Menors d’edat una còpia DNI o NIE del pare o de la mare o del/de la tutor/a legal.
  • 1 còpia targeta sanitària.
  • Original i còpia resguard títol d’ESO, o certificat de les qualificacions globals d’ESO, o certificat de la prova d’accés a CFGM, o certificat CAM o d’altres.
  • El dia de la matrícula us informarem de com fer el pagament i s’haurà de complimentar el full de matrícula.

IMPORTANT: NO S’ADMETRAN SOL·LICITUDS DE PLACES VACANTS FORA DEL TERMINI ESTABLERT (Del 19 al 20 de juliol de 2023 DE 9.00 – 12.30 hores).

SEGONA FASE D’ADMISSIÓ

Si no s’ha obtingut cap plaça en els centres demanats, durant aquest període es poden ampliar les peticions originals i demanar places en centres que en tinguin de disponibles, un cop feta la primera fase d’assignació de places. Als alumnes que poden participar en la segona fase d’admissió se’ls envia un correu amb un enllaç a la sol·licitud de preinscripció per tal que hi accedeixin i facin l’ampliació de sol·licituds.

Del 25 al 27 de juliol de 2023: segona fase d’admissió per a alumnes sense plaça assignada a cap centre. 

Més informació 

31 de juliol  de 2023:  publicació de la llista d’admesos i matrícula (PENDENT)

 24 de juliol de 2023 : Publicació de les places vacants (PENDENT)

LA MATRÍCULA ES REALITZARÀ ELS DIES 1 i 4 DE SETEMBRE, DE 9 A 11 HORES.  L’ALUMNAT QUE NO REALITZI LA MATRÍCULA EN AQUEST TERMINI PERDRÀ LA PLAÇA ASSIGNADA.