Alumnat

L’alumnat que rep l’Institut representa un mosaic cultural i social que té una àmplia gama de colors i formes. En aquests sentit també les famílies representen clarament aquesta diversitat. D’una banda, gran part d’aquestes són terceres generacions de moviments migratoris nacionals que van tenir lloc en els anys 50 i 60, i que van evolucionar econòmicament en el sector industrial i comercial amb més o menys fortuna en l’època de bonança. D’alta banda, tenim una part del nostre alumnat que prové de moviments migratoris internacionals més recents, concretament dels països Sud-americans, de l’Est d’Europa i àrabs. A més a més, el centre rep un grup d’alumnat gitano, el qual va arribar al barri durant els anys 80/90, desplaçat d’altres zones metropolitanes i les famílies dels quals resten concentrades en una part concreta del barri. Aquest col·lectiu es caracteritza pel constant moviment de les famílies i per la reticència a l’escolarització per a finalitzar l’etapa obligatòria. Part d’aquests formaran part, a partir del curs 2017/18 del nou Institut-Escola Mediterrani (antiga Escola Mediterrani).

La crisi iniciada aproximadament el 2011 també va tenir un impacte considerable i divers, i va ocasionar que actualment algunes d’aquestes famílies visquin una situació econòmica precària que condiciona molt la vessant emocional dels alumnes.

Sovint es veu clarament que els pares d’aquests alumnes han rebut la formació en el nostre centre, i hi ha, per tant, un component emocional que fa que s’hi sentin vinculats. Tanmateix, cal també fer notar que són part d’aquestes famílies les que mostren més disconformitat en les accions que l’administració duu a terme en el barri i que veuen la degradació del barri com a punt important a l’hora d’escolaritzar els seus fills i sembla que sigui un dels motius perquè opten, en primera instància de matrícula, per centres ubicats al casc de la ciutat. Sovint també el discurs d’aquestes famílies és complementa amb la idea que hi ha una alt nombre de famílies nouvingudes que provenen de moviments migratoris internacionals més recents de nivell socioeconòmic baix que han condicionat la convivència del barri. Gran part dels alumnes d’aquestes famílies de progenitors de procedència internacionals han estat escolaritzats a primària en el barri i, avui per avui, formen part de la diversitat cultural positiva que hi ha en el centre. Hi ha una minoria migratòria recent, cada cop menys nombrosa, que arriba i que ha d’escolaritzar-se prèviament a l’aula d’acollida o bé que necessita suport lingüístic perquè desconeix la llengua vehicular.