Seminari d'Economia

Professorat del Departament d’Economia

NivellProfessorat
OPT 3r – EmprenedoriaYolanda Martín
OPT 4t – EconomiaDani Escoté – Yolanda Martín
1r BAT B – EconomiaDani Escoté
1r BAT AB – Funcionament de l’EmpresaDani Escoté
1r BAT B – Esportiu- EconomiaDani Escoté
1r BATX A – FOL/ Prob. Social/CiutadYolanda Martín
2n BAT AB – Est. EmpresaDani Escoté
2n BAT B – Eco de l’EmpresaNúria Barberà
1r AC – FOLYolanda Martín

Criteris d’avaluació ESO
No assolit (NA): Davant d’una activitat o problema no té un nivell adequat de raonament lògic per poder resoldre o entendre el que es demana. No és capaç d’establir connexions entre les diverses parts de la matèria. No participa a les tasques col·laboratives i no demana l’ajuda que necessita  al professor ni als companys. La feina no la porta al dia ni la té ordenada, és a dir no s’ajusta al que es demana. 

Assolit suficient (AS): L’alumne analitza i resol  algunes de  les activitats proposades satisfactòriament. El nivell de raonament lògic i capacitat de resolucions de problemes és bàsic, però suficient. Li costa establir connexions entre les diverses parts de la matèria. És capaç d’utilitzar eines senzilles, però té una alta dificultat per comprendre exercicis a on és requereix d’un alt coneixement de conceptes. Normalment participa a les tasques col·laboratives i demana ajuda al professor o als companys. Manté la feina al dia i ordenada.

Assolit notable (AN): Normalment utilitza conceptes, eines i estratègies per analitzar i resoldre problemes, amb una actitud oberta a millorar diferents mètodes de resolució. Sap utilitzar connexions entre les diverses parts de la matèria. Explica amb suficient claredat els seus raonaments. Participa a les tasques col·laboratives, pregunta si té dubtes i mostra interès per ensenyar als altres el que ha après. Manté la feina al dia i ordenada. Demostra autonomia i curiositat per aprendre.

Assolit excel·lent (AE): Sempre utilitza conceptes, eines i estratègies per analitzar i resoldre problemes, amb una actitud oberta a explorar, avaluar i millorar diferents mètodes de resolució. Construeix argumentacions basades en raonaments lògics de la matèria. Reconeix i utilitza connexions entre diverses parts de la matèria i entre la matèria i situacions de la vida quotidiana o altres àrees de coneixement. Explica amb claredat i precisió els seus raonaments i mostra interès a conèixer i valorar amb sentit crític els dels altres. Participa a les tasques col·laboratives, pregunta si té dubtes i mostra interès per ensenyar als altres el que ha après. Manté la feina al dia i ordenada. Demostra autonomia i curiositat per aprendre.

ESO – Optatives Emprenedoria (3r ESO) i Economia (4t ESO)

 1. Activitats formatives i avaluables

  L’alumnat s’ha de fer conscient del seu procés d’aprenentatge i el professorat n’ha de donar les eines. Per això, a fi de comprovar el que l’alumnat ha après, es tindran en consideració:

 • Dossier de l’aprenentatge d’unitat (apunts, anotacions i diccionari del lèxic i vocabulari de la matèria, activitats de seguiment..).
 • Activitats avaluables (activitats individuals i/o cooperatives, activitats d’autoavaluació i coavaluació, treballs, jocs, simulacions..)
 • Proves de diferents tipus per tal de comprovar l’adquisició i assoliment de les competències.
 • A més a més també es tindrà en compte les competències social i ciutadana ( treball cooperatiu i aprendre a aprendre)
 • També s’avaluarà la competència digital ( documents d’edició de text, de tractament de dades i càlcul, creació de presentacions multimèdia, compartir i emmagatzemar documents, gestió de Moodle,..)

2. Criteris de qualificació
La nota del trimestre s’obtindrà ponderant les diferents activitats formatives i avaluables de la següent manera: 50% proves + 20% activitats avaluables + 10% dossier per a l’aprenentatge + 10% competència social i ciutadana + 10% competència digital.

3. No s’acceptaran els treballs entregats fora de termini, avaluant l’activitat/treball amb un zero.

4. Es dona per aprovat el trimestre si l’alumnat obté una nota igual o superior a 5 (AS).

5. La qualificació del curs s’obtindrà fent la mitjana aritmètica de la nota obtinguda en cadascun dels trimestres.

6. Criteris de recuperació
En cas de tenir algun trimestres suspès, el professor indicarà a l’alumne com recuperar-ho:
dossier, prova, treball… 
Només es repetiran els exàmens, en cas de no assistència, si l’alumne/a justifica la falta
mitjançant un justificant  (mèdic, d’un examen oficial …).

1r Batx – Funcionament de l’empresa, Economia
Els instruments d’avaluació seran exàmens, treballs, activitats i altres accions que es planifiquin i siguin necessàries per a l’adquisició de les competències.
La nota trimestral es calcularà de la següent manera:

 • 70% sobre la nota mitjana dels exàmens de les unitats didàctiques treballades en el trimestre, es faran un mínim de 2 exàmens per trimestre. Als exàmens es penalitzaran les faltes d’ortografia, a criteris del professor, descomptant de la nota final el màxim d’un punt.
 • 30% sobre la nota mitjana dels treballs i les activitats realitzades puntuables. Aquelles activitats entregades fora de termini, seran suspeses i avaluades amb un zero. Tan sols s’admetran entregues fora de termini si es justifica mitjançant un comprovant oficial (justificant mèdic, d’un examen oficial …). Aquestes activitats estaran disponibles a la plataforma de Moodle de la matèria.

Si l’alumne acumula més d’un 20% faltes d’assistència no justificades per trimestre, perdrà el dret de l’avaluació continuada i haurà de recuperar el trimestre en la data marcada de recuperació.

Cadascuna de les avaluacions es podrà recuperar en el següent trimestre, segons calendari acordat. Per la tercera avaluació, la recuperació es programarà abans del final de curs. El calendari de recuperacions trimestrals es marcarà segons el nombre d’alumnes suspesos però es portarà els dimecres a la tarda a partir de les 17.00.

La recuperació trimestral consistirà en la realització d’un examen de totes les unitats didàctiques treballades/trimestre. Es valorarà les tasques entregades a Moodle i es demanarà refer aquelles activitats que estan realitzades però no compleixen els requisits mínims i es permetrà entregar les no realitzades. La nota màxima serà un 6.

La nota final és el resultat de la mitjana aritmètica de les tres avaluacions. La matèria d’Economia de 1r curs queda aprovada quan la mitjana aritmètica dels trimestres superi 5 o bé com a màxim s’hagi suspès un trimestre amb un 4. Si la nota final és inferior a 5, es recuperarà la matèria en la convocatòria extraordinària segons el calendari de curs establert.

Només es repetiran els exàmens, en cas de no assistència, si l’alumne/a justifica la falta mitjançant un justificant oficial (mèdic, d’un examen oficial…).

2n Batx – Estada a l’empresa
L’estada a l’empresa és una matèria optativa que té com a objectiu fer conèixer a l’alumnat la realitat del món laboral. L’estada a l’empresa consisteix bàsicament en un període de permanència i activitat de l’alumnat en una empresa, entesa com a unitat de producció, distribució o de serveis. L’estada a l’empresa ha de tenir una durada mínima de 140 hores.

Per a l’avaluació se seguiran les pautes de l’ordre EDU 554/2008, concretament, s’estableix que per a l’avaluació de l’estada a l’empresa s’ha de tenir en compte, a més de la valoració del professorat que en fa el seguiment, la valoració realitzada per l’empresa sobre la tasca de l’alumnat. En el quadern de seguiment, el professorat responsable hi ha de consignar la qualificació que l’alumnat ha obtingut i fer-hi les observacions que convingui.

Així mateix, la persona responsable de l’empresa ha d’avaluar les actituds de l’alumnat durant l’estada d’acord amb el barem de puntuació que recull el quadern de seguiment.

Les actituds que cal valorar en l’alumnat són les següents:

 1. Assistència
 2. Puntualitat
 3. Responsabilitat en l’execució de les tasques assignades
 4. Mètode en el desenvolupament de les tasques.
 5. Ordre, pulcritud i conservació de materials, equips, eines, aparells i altres estris que utilitza en la seva activitat.
 6. Integració en el treball de grup
 7. Manifestació d’iniciatives en la resolució de problemes
 8. Actitud crítica en l’avaluació del seu propi treball.
 9. Recerca de la qualitat
 10. Atenció a la importància de fer les tasques encomanades en el temps previst
 11. Atenció a la higiene i presentació personal
 12. Assimilació de les ordres rebudes
 13. Compliment de les ordres concretes encomanades dins de l’equip grup de treball
 14. Utilització correcta de la terminologia emprada en la professió
 15. Actitud favorable a treballar sota normes.

Exempcions
L’alumnat que acrediti una experiència laboral igual o superior a 280 hores pot sol·licitar a la direcció del centre l’exempció de la matèria optativa d’estada a l’empresa. Cal adjuntar, a la sol·licitud, una memòria en la qual ha de constar:

 • la descripció de l’empresa
 • la descripció de les tasques que hi va desenvolupar l’alumne o alumna
 • còpia del contracte laboral
 • informe de la vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social


La direcció del centre ha de resoldre, a partir de la memòria presentada, si escau concedir l’exempció esmentada.

Recuperació
En el cas que un alumne obtingui una qualificació no favorable de l’empresa on ha realitzat l’estada, el professor indicarà com recuperar la matèria. Consistirà en la realització d’una, o les dues tasques següents:

 • Descripció detallada de la feina realitzada a l’empresa, i reflexió sobre la seva execució. Analitzar els motius que han portat a l’avaluació negativa i aspectes a millorar.
 • L’alumne haurà de realitzar un pla d’empresa seguint les pautes donades pel professor de l’assignatura.

2n Batx – Economia d’empresa 2
Els instruments d’avaluació seran exàmens, treballs, activitats i altres accions que es planifiquin i siguin necessàries per l’adquisició de les competències. 
La nota trimestral  es calcularà de la següent manera. Per superar el trimestre la nota ponderada ha de ser igual o superior a 5: 

 • 80% sobre la nota mitjana dels exàmens de les unitats didàctiques treballades en el trimestre.
 • 15% sobre la nota mitjana dels treballs i les activitats realitzades puntuables (Moodle i altres mitjans). Aquelles activitats entregades fora de termini, seran suspeses i avaluades com amb un zero. Tan sols s’admetran entregues fora de termini si es justifica mitjançant un comprovant oficial (justificant mèdic, d’un examen oficial …).
 • 5% sobre la nota trimestral de l’assoliment de competències (es valorarà l’interès, l’esforç, la participació, l’assistència, la puntualitat, utilitzar el llenguatge adequat segons pertoca a la situació, no interrompre les explicacions i parlar quan pertoca, no incórrer en faltes de respecte cap a la professora ni cap als companys …)

Si l’alumne acumula més d’un 20% faltes d’assistència no justificades per trimestre, perdrà el dret de l’avaluació continuada i haurà de recuperar el trimestre en la data marcada de recuperació (8 faltes per trimestre).
Cadascuna de les avaluacions es podrà recuperar en el següent trimestre, segons calendari acordat. Per la tercera avaluació, la recuperació es programarà abans del final de curs.
El calendari de recuperacions trimestrals es marcarà segons el nombre d’alumnes suspesos però es portarà els dimecres per la tarda a partir de les 17:00. 
La recuperació trimestral consistirà en la realització d’un examen de totes les unitats didàctiques treballades/trimestre. S’entregaran de nou aquells treballs i activitats que s’hagin treballat durant del trimestre. La nota màxima serà un 6. La nota final és el resultat de la mitjana aritmètica de les tres avaluacions. La matèria d’Economia de l’Empresa de 2n curs queda aprovada quan la mitjana aritmètica dels trimestres superi 5 o bé com a màxim s’hagi suspès un trimestre amb un 4,5. Si la nota final és inferior a 5, es recuperarà la matèria en la convocatòria extraordinària segons el calendari de curs establert. La mitjana aritmètica de la nota de les tres avaluacions es calcularà si s’han aprovat un mínim de dos trimestres i que el trimestre suspès tingui un 4. 
L’alumnat que no superi la matèria durant el curs, disposarà d’una prova en el mes de juny, seguint el calendari establert per la direcció del centre, on s’examinarà de la totalitat de continguts i procediments de l’assignatura. Aquests alumnes no es podran examinar de la selectivitat en la convocatòria de juny.
Només es repetiran els exàmens, en cas de no assistència, si l’alumne/a justifica la falta mitjançant un justificant oficial (mèdic, d’un examen oficial …).