Comissions

La Comissió Permanent

La comissió permanent  és formada per la directora, la cap d’estudis, un professor, un pare/mare, un alumne/a i el secretari, que hi actua amb veu i sense vot.

La comissió permanent té les competències que expressament li delega el Consell Escolar. El Consell Escolar del centre no pot delegar en la comissió permanent les competències referides a :

a) L’elecció de director

b) La creació d’òrgans de coordinació

c) L’aprovació del Projecte Educatiu, del pressupost i la seva liquidació, de les Normes d’Organització i Funcionament, i de la Programació General Anual.

Són funcions de la comissió permanent:

a) Elaborar propostes sobre temes propis per presentar al Consell Escolar.

b) Preparar els temes a tractar en les sessions del Consell Escolar que requereixin un treball previ.

c) Les que expressament li delegui el Consell Escolar.

d) Aprovar les sortides que plantegi el professorat en caràcter extraordinari.

La Comissió Econòmica

La comissió econòmica està formada per la directora, el secretari, un professor, un pare i un alumne.

La comissió econòmica té les competències que expressament li delega el Consell Escolar.

L’aprovació del pressupost i la fiscalització dels comptes anuals del centre no són delegables.

Són funcions de la comissió econòmica són:

a) Aportar al secretari criteris per a l’elaboració del projecte de pressupost del centre.

b) Informar el secretari i aportar-li propostes per elaborar el  pla  d’inversions.

c) Efectuar el seguiment de l’estat de comptes del centre.

La Comissió de Convivència

La comissió de convivència està formada per la directora, la cap d’estudis, el secretari, dos professors, un pare i un alumne.

La Comissió de convivència té les competències següents:

a) Resoldre els conflicte que es derivin entre l’alumnat i els professors. En cap cas té competències sancionadores sobre el professorat.

b) Imposar mesures correctives amb finalitat pedagògica en matèria de disciplina.
Són funcions de la comissió de convivència:

a) Col·laborar en la planificació de mesures preventives i en la mediació.

b) Fer complir les sancions.

c) Valorar, qualificar i revisar les possibles faltes i les seves sancions.