Seminari de Llengües Clàssiques

 

Professorat

  • Rafael Vicente Pérez García

Assignatures:

  • 3r ESO: Cultura Clàssica
  • 4t ESO: Introducció al Llatí
  • 1r Bat: Llatí I, Grec I
  • 2n Bat: Llatí II, Grec II

 

Llibres

2N BAT LLATÍ

SPES-VOX

Diccionari il·lustrat llatí-català / català llatí.

978-84-715-3932-8

Criteris d’avaluació 

 

Per avaluar l’alumne es tindrà en compte l’assoliment dels objectius fixats per l’assignatura: interès per aprendre, grau de millora dels coneixements, evolució comprehensiva envers els processos humans.

Les activitats d’avaluació seran fixades pel professor/a d’acord amb la dinàmica del grup, podent incloure la valoració dels treballs realitzats a classe i la realització de proves escrites de coneixement, tant de cultura com de morfosintaxi i la seva aplicació a la traducció de textos de poca dificultat.

Es realitzarà un mínim d’un exercici de control de coneixements de cultura i societat cada trimestre; de la mitjana d’aquests controls s’obtindrà el 40 % de la nota del trimestre.

Paral·lelament a les explicacions morfosintàctiques es realitzaran exercicis de comprensió que seran valorats pel professor i que constituiran el 20 % de la nota del trimestre.

Es realitzarà un mínim d’un exercici específic de control de coneixements morfosintàctics cada trimestre; de la mitjana d’aquests controls s’obtindrà el 40% de la nota del trimestre.

Per aprovar l’avaluació caldrà haver obtingut un mínim de 40% en cada un dels tres apartats.

Els apartats no aprovats seran objecte de recuperació específica al llarg del curs, restant aprovats aquells que hagin estat superats per l’alumne, encara que la qualificació global del trimestre indiqui “no aprovat”.

La recuperació de les parts suspeses consistirà en la realització d’una prova oral o escrita de les mateixes característiques que la part suspesa.