Departament de Tecnologies

Professorat del Departament de Tecnologia

NivellProfessorat
1r ESO Sílvia Martínez, Rubén Martínez
2n ESO Elisa Cortés, Sílvia Martínez, Roger Illa
3r ESO Lorena Vallés
4t ESO Elisa Cortés, Roger Illa, Rubén Martínez
1r BAT Lorena Vallés
2n BAT Elisa Cortés

Criteris d’avaluació ESO

L’avaluació de cada alumne/a es duu a terme de manera continuada atenent el grau d’assoliment de les capacitats, competències i objectius previstos per a cada període d’avaluació. En aquesta qualificació caldrà tenir en compte les possibles adaptacions i plans individualitzats de l’alumnat.

  • 40% Procediments, activitats i projectes realitzats al taller en treball cooperatiu. I aquí ho dividim en:
    • 15% Nota individuaL
    • 15% Nota grup
    • 10% Memòria.
  • 20% Actitud, assistència a classe, neteja del taller, puntualitat, cura del material…
ÍtemsPonderació
Proves escrites, qüestionaris, controls… (activitats que puntuen), individuals i cooperatives40%
Procediments: pràctiques i projectes realitzats al taller40%
Actitud i comportament, neteja i ordre al taller, cura del material…20%

Avaluacions de final de curs

Es duen terme a final de curs i es valora el rendiment de l’alumne al llarg de tot el curs en la matèria. Per aprovar el curs, caldrà haver aprovat com a mínim dues de les tres avaluacions. 

D’acord amb la normativa vigent, l’alumnat que no superi el curs per cap dels procediments del l’apartat anterior, tindrà dret a la realització d’una prova extraordinària, la superació de la qual implicarà la superació del curs.

Les proves extraordinàries s’elaboraran de manera que permetin l’avaluació dels objectius previstos per al curs d’acord amb la programació de l’àrea, i podran contenir exercicis de caràcter pràctic que es realitzaran a les aules de tecnologia o informàtica.