Primavera Campclar

La Unió Europea confia en la línia pedagògica del nostre centre i dona suport econòmic al projecte Primavera Campclar (Conveni 2018-1-ES01-KA101-048480) a través del programa Erasmus + de mobilitat del professorat docent.

Al llarg de la primavera de 2016 s’inicia un debat a l’Institut Campclar relacionat amb l’orientació pedagògica i metodològica del centre i els resultats acadèmics obtinguts en els últims temps. La reflexió es porta a terme des de tots els òrgans de govern de l’institut. Es conclou que l’orientació pedagògica i metodològica utilitzada no ha donat els resultats esperats; millorar els resultats acadèmics i disminuir l’absentisme i l’abandonament escolar.

Després d’aquesta reflexió, s’acorda que a partir del curs 2016-2017 s’implementi a 1r d’ESO una nova metodologia didàctica basada en el treball cooperatiu i per projectes i s’implementi en la resta de cursos en anys successius. Els objectius de la implantació del treball cooperatiu i per projectes són: actualitzar i millorar la metodologia i la didàctica, disminuir l’absentisme i l’abandonament escolar, facilitar l’adquisició de les competències bàsiques per part de l’alumnat, millorar els resultats acadèmics de l’alumnat, afavorir la inclusió de tot l’alumnat a través de grups homogenis i millorar el clima de convivència del centre educatiu.

D’acord amb aquestes necessitats l’Institut Campclar es planteja la necessitat d’avaluar les metodologies innovadores que s’estan implantant. Un grup de professors planteja la possibilitat de mirar a Europa per consolidar aquestes metodologies a través d’un projecte Erasmus + KA1 amb el títol Primavera Campclar.

El projecte té els següents objectius:

1.- Revisar i millorar els materials del treball cooperatiu i per projectes.

2.- Aportar confiança al professorat en el desenvolupament del treball cooperatiu i per projectes.

3.- Consolidar el canvi metodològic del centre.