Departament de Català

2022/2023

El departament de llengua catalana i literatura

de l’Institut Campclar el formen els
professors: Carles Capseta Moreno, Elsa Canet Ferri, Núria Comas Lou, Francesc Mínguez Reventós, Cinta Panisello Colomé, Sílvia Sànchez Aldabó i Tesa Sardà
Basora.

Les professores del departament es distribueixen la docència de la matèria de la següent manera:

Nivell Professorat
1r ESO Elsa Canet i Francesc Mínguez
2n ESO Núria Comas i Tesa Sardà
3r ESO Sílvia Sànchez, Cinta Panisello i Francesc Mínguez
4t ESO Cinta Panisello, Tesa Sardà i Francesc Mínguez
1r BAT (Científic i Humanístic) Sílvia Sànchez
1r BAT (Social i Esportiu) Núria Comas
1r BAT – Comunicació audiovisual Tesa Sardà i Núria Comas
2n BAT Sílvia Sànchez Aldabó
Aula d’acollida Carles Capseta i Elsa Canet

Així mateix, la tasca de Cap de Departament la du a terme la professora Núria Comas Lou.

Material de classe

Segons la normativa del centre, al llarg del curs 2022-2023 la difusió de la matèria de llengua catalana es durà a terme a través de la plataforma Moodle. El material
que es treballarà està elaborat pels professors del departament, excepte els textos d’autor, que són degudament identificats.
A través d’aquesta plataforma l’alumnat haurà de contestar qüestionaris i dur a terme tasques de manera periòdica per comprovar el seu aprenentatge i per
consolidar els conceptes necessaris.
A l’aula, l’alumnat ha de portar sempre la seva tauleta carregada (com si es tractés del seu llibre de text), i evidentment fulls i bolígrafs necessaris per confegir el dossier de cada unitat.

PLA LECTOR (2022/23)

Pel que fa a les lectures que durem a terme, els títols corresponents a aquest curs són:

  1r trimestre 2n  trimestre 3r trimestre
 1r ESO VILLANUEVA, Muriel
Duna. Diari d’un estiu
Ed. Babulinka BooksISBN: 978-84-941590-7-7
DOYLE, Arthur Conan:
Els millors casos de Sherlock Holmes
Barcanova Editorial,
ISBN: 978-84-489-5272-3
XIRINACS, Olga:
El vol de Dràcula
Casals Jove,
ISBN: 978-8421824481
 2n ESO SANTOS, Care.
Mentida
Ed. Edebé
ISBN: 978-84-683-1578-2
MAZZARIOL, Giacomo:
El meu germà persegueix dinosaures
Ed. Nube de tinta, ISBN: 978-8416588404
(excepte el grup 2n C, que farà una altra lectura perquè aquest llibre ja el van triar a 1r ESO)
GUIMERÀ, Àngel:
Mar i cel
Barcanova Editorial
ISBN: 978-8448931445
 3r ESO LORMAN, Josep
L’aventura de Saïd
Ed. Cruïlla
ISBN: 978-84-661-4535-0
GUIMERÀ, Àngel:
La filla del mar
(llibre proporcionat pel departament)
Una lectura a escollir d’una llista tancada d’obres relacionades amb la 2a guerra mundial
 4t ESO BURGAS, Àngel:
Noel et busca
Editorial La Galera
ISBN: 978-8424659721
POU, Gisela:
La noia de la mitjanit
Edebé
ISBN: 978-8468316147
GUIMERÀ, Àngel:
Terra baixa
La Galera
ISBN: 978-8424658601
1r BAT MARTORELL, Joanot:
Tirant lo Blanc
A cura de Jordi Tiñena
Ed. Laertes
ISBN: 978-8475841199
ORIOL, Joan
Antologia de poesia catalana. Nova tria
Ed. La Galera 
ISBN:978-84-2466-318-6
CAT al DIA 1:
Primeres errades (el treballarem
durant tot el curs)
Ed. La Galera, ISBN: 978-8441230255
2n BAT PUIG i FERRETER, Joan
Aigües encantades
Editorial 62
ISBN: 9788429760712
RODOREDA, Mercè
La plaça del Diamant
Ed. Club Editor Jove
ISBN: 9788473292115

CAT al DIA 6: Funcions sintàctiques (el treballarem durant tot el curs)
Ed. La Galera
ISBN:9788441230309

Criteris d’avaluació ESO/BAT

1. L’avaluació de la matèria de llengua catalana a l’etapa de batxillerat es durà a terme a través d’una nota numèrica i a l’etapa de l’ESO es durà a terme segons els indicadors següents:

NA – No Assoleix 

AS – Assoliment Satisfactori 

AN – Assoliment Notable  

AE – Assoliment Excel·lent  

2.  L’avaluació és continuada.

3. El percentatge atorgat a cada dimensió serà desglossat al curs Moodle de cada curs i matèria.

4. L’alumnat s’ha de fer conscient del seu procés d’aprenentatge. Per això l’avaluació té en consideració diverses perspectives a fi de comprovar el que l’alumnat ha après:

a.  Controls del coneixement de llengua.

b. Controls de les lectures de curs (preguntes, activitats diverses, treball…)

c. Portfolis/dossiers d’aprenentatge (activitats d’expressió escrita, deures, treball d’aula, altres treballs) 

d.   Activitats d’expressió oral.

e. Activitats periòdiques d’avaulació de la comprensió oral i lectora.

f.   Actitud i comportament. 

5. L’alumnat amb la matèria no assolida del curs anterior la recuperarà amb un examen de recuperació durant el primer trimestre del curs vigent o del segon si aquest no s’assoleix. 

6. En les proves escrites, a fi de millorar l’ortografia, a 1r i 2n d’ESO es descomptarà 0,05 punts per falta i a 3r, 4t  d’ESO, 1r i 2n de batxillerat 0,1 punts per falta sense límit. 

7. Aquelles activitats puntuables i entregades fora de termini, sense un comprovant oficial (metge…), disminueixen la seva puntuació d’acord amb el criteri que s’hagi adoptat.

8. Només es repetiran els exàmens si l’alumne/a justifica la falta d’assistència mitjançant un comprovant oficial.

9. A batxillerat, si l’alumne/a acumula, per trimestre, més d’un 20% de faltes d’assistència no justificades, no podrà participar en els exàmens. Les absències només es poden justificar amb el corresponent comprovant oficial.

10. A 4t d’ESO es portaran a terme diversos simulacres de proves similars a les oficials de competències bàsiques i tindran un valor en la nota trimestral.

a.    20%  1r trimestre (simulacre)

b.    30%  2n trimestre (simulacre)

c.    40%  3r  trimestre (proves oficials)

11. Els percentatges d’avaluació són orientatius i no taxatius i convé remarcar que en cada alumne/a es té en compte la seva trajectòria individual d’esforç i millora.