Seminari d'Educació Física

Professorat: VICTOR SERRA, DAMIÁN FERNÁNDEZ i  RAMON SIMÓ PIÑOL

Nivell i  Professorat
1r ESO:  Ramon (A, B, C, D, E)
2n ESO:  Ramon (A,B), Victor (C, D, E), Damián (AOJ)
3r ESO:  Victor( A, B, C, D)
4t ESO:  Damián (A, B, C, D i AOS)
1r BAT:  Damián (A i B)

Criteris d’avaluació ESO

  • L’avaluació és continua i es valoren els procediments, conceptes i actituds, valors, esforç, interès i normes. Els percentatges en l’avaluació és el següent: especialment es valorarà el respecte als companys i professorat, l’ús correcte del material i instal·lacions, els hàbits higiènics i el treball durant les sessions.
    • Procediments: 50 %
    • Conceptes: 20 %
    • Valors, Actituds, normes: 30 %
  • Cal tenir un 25% de cada apartat per poder fer la mitjana.
  • Les faltes injustificades restaran nota del apartat de valors.