Consell escolar

El Consell Escolar de l’Institut Campclar és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre.

Composició

El consell escolar de l’Institut Campclar està format per:

a) La directora, que n’és la presidenta i té vot.

b) La  cap d’estudis, amb vot.

c) Set professors elegits pel claustre de professors, cadascun amb vot intransferible.

d) Quatre alumnes elegits d’entre l’alumnat de l’Institut, cadascun amb vot intransferible.

e) Quatre pares/mares d’alumnat elegits entre el pares d’alumnes de l’Institut, cadascun amb vot intransferible.

f) Un pare/mare designat per l’associació de mares i pares d’alumnes més representatiu, d’acord amb el seu nombre d’associats, amb vot.

g) Un representant del personal d’administració i serveis del centre, amb vot.

h) Un regidor o un representant de l’ajuntament del terme municipal en el qual s’ubica l’Institut, amb vot.

i) El secretari de l’Institut, que hi actua de secretari, amb veu i sense vot.

Funcions

El consell escolar del centre té les competències següents:

a) Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents.

b) Aprovar la Programació General Anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.

c) Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats o institucions.

d) Aprovar les Normes d’Organització i Funcionament i les modificacions corresponents.

e) Aprovar la carta de compromís educatiu.

f) Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.

g) Intervenir en el procediment d'admissió d'alumnes.

h) Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.

i) Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general de centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.

j) Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.

k) Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència al centre, la igualtat entre homes i dones i la resolució pacífica de conflictes en tots els àmbits de la vida personal, familiar i social.

l) Promoure la conservació i renovació de les instal·lacions i equip escolar i aprovar l’obtenció de recursos complementaris d’acord amb el que estableix l’article 122.3. de la LOE.

m) Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l’evolució del rendiment escolar i els resultats de les avaluacions internes i externes en què participi el centre.

n) Elaborar les directrius per a la programació i el desenvolupament de les activitats escolars complementàries, de les activitats extraescolars i dels serveis, si escau amb la col·laboració de l’associació de mares i pares d’alumnat. Aprovar-ne la programació i avaluar-ne l’execució.

o) Avaluar i aprovar la memòria anual d’activitats del centre.

p) Qualsevol altra que li atribueixi l’Administració.

Membres

Sector alumnes

Oscar Bartolomé
Anna Domínguez
Carlos García
Andrea Valdívia

Sector pares

Jordi Navarro
Olga Iglesias
Carolina Vázquez
Esmeralda Zaporta

Sector professorat

M. Rosa Gomà
Marino Peinado
Rafa Pérez
José Micó
Sílvia Monfort
María José Vicente
Josep Vila

Sector PAS

Juana Velasco

Sector Ajuntament

Comissions

Comissió Permanent (valoració i aprovació de sortides en caracter d’urgència o imprevistes a inici de curs)

Ester Maijó, presidenta
Teresa Carreté, cap d’estudis
Dolors Botanch, representant del professorat
Lourdes Pulido, representant de les famílies
Andrea Valdivia, representant de l’alumnat
Josep Tortosa, secretari

Comissió de Convivència (reunions periòdiques per traspassar i aprovar aspects sobre disciplina convivència)

Ester Maijó, presidenta
Josep Micó, representant del professorat
Sílvia Monfort, representant del professorat
Esmeralda Zaporta, representant de les famílies
Anna Domingo, representant de l’alumnat
Josep Tortosa, secretari

Comissió Econòmica (valoració d’aspectes economics i aprovació de despeses d’urgència)

Ester Maijó, presidenta
Rafa Pérez, representant del professorat
Jordi Navarro, representant de les famílies
Oscar Bartolomé, representant de l’alumnat
Josep Tortosa, secretari

Coeducació