Equip directiu

L’equip directiu és l’òrgan executiu de govern de l’Institut Campclar i està format pels òrgans unipersonals de govern que són: la directora, la cap d’estudis, el secretari i la coordinadora pedagògica.

Membres:

Núria Barberà Solé, Directora

Anabel Lorente López, Secretària

Teresa Carreté Castellví, Cap d’Estudis

Sílvia Monfort, Cap d’Estudis adjunta

Sonia Landete Valero, Coordinadora Pedagògica

Els membres de l’equip directiu són responsables de la gestió del Projecte de Direcció. En aquesta tasca la directora, juntament amb la resta de l’equip directiu, elabora la programació general, el Projecte Educatiu, les Normes d’Organització i Funcionament i la Memòria Anual de l’Institut. Així mateix afavoreix la participació de la comunitat educativa i estableix els criteris per a l’avaluació interna del centre i coordina les actuacions dels òrgans unipersonals de coordinació.

Altres funcions de l’equip directiu són:

a) Estudiar i presentar al claustre i consell escolar propostes per facilitar i fomentar la participació coordinada de tota la comunitat educativa en la vida del centre.

b) Proposar procediments d’avaluació de les diferents activitats i projectes del Centre i col·laborar en les avaluacions externes i seu funcionament.

c) Adoptar les mesures necessàries per a l’execució coordinada de les decisions del consell escolar i del claustre en l’àmbit de les seves respectives competències.

d) Establir criteris generals per al desenvolupament dels currículums del centre.

e) Vetllar pels equipaments del centre.

f) Qualsevol altra funció que es desprengui de totes aquestes i que sigui de l’àmbit de la seva competència.