Seminari de Religió i valors

Cap de departament: Núria Ortiz
Professorat del seminari de religió i valors: Jordi Rovira i Rubén Guim

Professorat

Docència a l’ESO:

RELIGIÓ I VALORS
Cultura de les religions 1r ESO A, B, C, D, EJordi Rovira
2n ESO A, B Jordi Rovira
2n ESO C, D, E Rubén Guim
3r ESO A, B, C, DJordi Rovira
4t ESO A, B, CJordi Rovira

Docència a Batxillerat:

Religió2n Batxillerat A, BJordi Rovira

Tutories:
● 1r ESO B: Jordi Rovira i Elsa Canet
● 2n ESO D: Rubén Guim i Mireia Pascual

Criteris d’avaluació

Els criteris d’avaluació es poden consultar al Moodle de cada matèria.