Seminari de Religió

Enguany i degut a la situació provocada pel Covid-19 en l’actualitat , les assignatures de Religió i Valors ètics s’impartiran de forma conjunta en l’assignatura de  Cultura de les religions, per tal de reduir les mobilitats dins el centre i evitar la seva propagació de la malaltia el màxim possible.

Professorat

1r ESO. Rubèn Guim (Cultura de les religions)

2n ESO. Jordi Rovira (Cultura de les religions)

3r ESO. Jordi Rovira (Cultura de les religions)

4rt ESO. Rubèn Guim (Cultura de les religions)

2n BAT. Jordi Rovira (Cultura de les religions)

Criteris d’avaluació

S’avaluarà l’alumne en funció dels objectius fixats a l’assignatura: assistència a classe i interès per la matèria, presentació de les tasques encomanades, i execució de proves escrites per avaluar els continguts assolits.

Les activitats d’avaluació seran fixades pel professors en funció de la dinàmica del grup, adaptant-se al seu funcionament, buscant un equilibri entre les activitats de treball cooperatiu i les activitats d’avaluació personal.

Eventualment es faran proves escrites, ja sigui amb ajuda dels apunts de l’assignatura o sense ells. En tot cas, aquestes proves escrites complementaran la nota global obtinguda per l’entrega de tasques puntuals que es vagin requerint.

Per aprovar és necessari una assistència regular a classe, l’entrega de les tasques i/o proves de coneixement que es vagin realitzant, i l’interès per la matèria.

La recuperació de les parts suspeses es farà per mitjà de l’entrega d’activitats de síntesi que englobin els continguts a recuperar, i que seran donats pel professor.