Seminari de Ciències Socials i Economia

Distribució del professorat de Ciències Socials i Economia segons curs i matèria a l’ESO:


Ciències Socials 1r ESO: Anna Elsa Benesenes/ Joan Arévalo /Rubén Guim
Ciències Socials 2n ESO: Manel Güell / Ma Núria Ortiz
Ciències Socials 3r ESO: Núria Ortiz / Joan Arévalo
Ciències Socials 4t ESO: Joan Arévalo
Emprenedoria (optativa) 3r ESO: Daniel Escoté / Núria Barberà
Economia (optativa) 4t ESO: Daniel Escoté / Javier Yunta

Distribució del professorat de Ciències Socials i Economia segons curs i matèria a Batxillerat:


Història del Món Contemporani 1r Batxillerat: Manel Güell
Història d’Espanya 2n Batxillerat: Anna Elsa Benesenes
Geografia 2n Batxillerat: Núria Ortiz
Història de l’Art 2n Batxillerat: Joan Arévalo
Economia 1r Bat i 1r Bat esportiu (Bloc I): Daniel Escoté / Núria Barberà
Economia de l’empresa 1r Batxillera: t Javier Yunta
Estada a l’empresa 2n Batxillerat: Javier Yunta
Economia de l’empresa 2n Batxillerat: Javier Yunta

Llibres a l’ESO i al Batxillerat
No s’utilitzaran llibres de text en els seus cursos d’ESO i Batxillerat. Es faran servir els materials digitals preparats pel professorat a la plataforma Moodle així com presentacions que els alumnes traspassaran als seus dossiers, a més a més d’altres recursos facilitats pel professorat (fotocòpies de lectures, gràfiques etc.).


Criteris d’Avaluació de la matèria de Ciències Socials de 1r a 3r de l’ESO:
● Es realitzaran dues proves cada trimestre, que representaran un 50% de la nota i on s’avalua la competència en la dimensió històrica i geogràfica. En el cas d’absència a una prova escrita, cal presentar una justificació oficial o via agenda per tal de poder fer l’esmentada prova.
● L’àmbit digital suposarà un 10% de la nota. Es valoraran totes aquelles tasques i deures relacionats amb aquest entorn.
● En la competència d’aprendre a aprendre es valoraran les activitats cooperatives i totes aquelles activitats que hi estan relacionades amb un 10%.
● Pel que fa a la dimensió ciutadana, es valorarà amb un 10% totes aquelles activitats que en formen part, així com l’actitud de l’alumnat.
● Per últim, la presentació d’un dossier de seguiment de la matèria suposarà un 20% de la nota
trimestral.

Criteris d’avaluació de Ciències Socials a 4t de l’ESO
● Registres de deures (10%). Anotacions al quadern del professor si l’alumne acompleix les tasques encomanades.
● Dossier de l’alumne (20%). Comprovació del dossier després de cada examen.
● Actitud (10%). Actitud positiva envers l’aprenentatge, el professor i els companys.
● Proves escrites o parcials (60%). Explicació dels coneixements adquirits a cada unitat didàctica.

Es realitzarà un mínim de dues proves per trimestre i d’una prova per unitat didàctica. En el cas d’absència a una prova escrita, cal presentar una justificació oficial o via agenda per tal de poder fer l’esmentada prova.

Recuperació de trimestres anteriors o cursos anteriors de la matèria de Ciències Socials a l’ESO

A l’ESO les recuperacions les realitzarà cada professor/a de nivell al llarg del curs i estaran adaptades a les necessitats, si s’escau, de l’alumne/a, incloent- hi l’alumnat amb PI.

Avaluació final al juny: es considera la matèria superada quan la mitjana aritmètica dels trimestres superi el 5 o bé, com a màxim, s’hagi suspès un trimestre amb un 4.

La recuperació de cursos anteriors es farà mitjançant un dossier on s’especifica el curs a recuperar i la data d’entrega del mateix.


Criteris d’avaluació d’Emprenedoria a 3r de l’ESO
Les activitats avaluables i proves representaran un 60% de la nota i on s’avalua la competència en la dimensió social.
L’àmbit digital suposarà un 10% de la nota. Es valoraran totes aquelles tasques i deures relacionats amb aquest entorn.
Pel que fa a la dimensió ciutadana, es valorarà amb un 10% totes aquelles activitats que en formen part així com l’actitud de l’alumnat.
Per últim, la presentació d’un dossier de seguiment de la matèria suposarà un 20% de la nota trimestral.
Només es repetiran els exàmens, en cas de no assistència, si l’alumne/a justifica la falta mitjançant un justificant (mèdic, d’un examen oficial…).
Es podrà recuperar la matèria realitzant les 3 activitats (1 per cada bloc) que decideixi el professor.
S’indicaran el criteris d’avaluació d’aquestes activitats. En aquest cas la nota màxima que es pot obtenir serà un AS.

Criteris d’avaluació d’Economia a 4t de l’ESO
L’alumnat s’ha de fer conscient del seu procés d’aprenentatge i el professorat n’ha de donar les eines. Per això, a fi de comprovar el que l’alumnat ha après, es tindran en consideració:
● Dossier de l’aprenentatge d’unitat (apunts, anotacions i diccionari del lèxic i vocabulari de la matèria, activitats de seguiment..). 10% de la nota trimestral.
● Activitats avaluables (activitats individuals i/o cooperatives, activitats d’autoavaluació i coavaluació, treballs, jocs, simulacions..) 35% de la nota trimestral.
● Proves de diferents tipus per tal de comprovar l’adquisició i assoliment de les competències. 35% de la nota trimestral.
● A més a més també es tindrà en compte les competències social i ciutadana ( treball cooperatiu i aprendre a aprendre). 10% de la nota trimestral.
● També s’avaluarà la competència digital ( documents d’edició de text, de tractament de dades i càlcul, creació de presentacions multimèdia, compartir i emmagatzemar documents, gestió de Moodle,..) 10% de la nota trimestral.

No s’acceptaran els treballs entregats fora de termini, avaluant l’activitat/treball amb un zero. Es dona per aprovat el trimestre si l’alumnat obté una nota igual o superior a 5 (AS). La qualificació del curs s’obtindrà fent la mitjana aritmètica de la nota obtinguda en cadascun dels trimestres. En cas de tenir algun trimestres suspès, el professor indicarà a l’alumne com recuperar-ho: dossier, prova, treball… Només es repetiran els exàmens, en cas de no assistència, si l’alumne/a justifica la falta mitjançant
un justificant (mèdic, d’un examen oficial …).

Criteris d’avaluació i recuperacions utilitzats a les diferents matèries de l’àmbit de les Ciències Socials i d’Economia a Batxillerat:

1r de Batxillerat (Història Contemporània)
Criteris d’avaluació
● Es realitzaran dues proves (mínim) cada trimestre, que representaran un 70% de la nota. Les absències a les proves escrites s’hauran de justificar mitjantçant un informe oficial. Als exàmens es penalitzaran les faltes d’ortografia, a criteri del professor, descomptant de la nota final el màxim d’un punt. Si l’alumne acumula més d’un 20% faltes d’assistència no justificades per trimestre, perdrà el dret de l’avaluació continuada i haurà de recuperar el trimestre en la data marcada de recuperació.
● Les tasques encomanades a classe i l’anàlisi de documents històrics, mapes i gràfics constituirà un 30% per trimestre.

Recuperació dels trimestres

La matèria d’Història contemporània queda aprovada quan la mitjana aritmètica dels trimestres superi 5 o bé com a màxim s’hagi suspès un trimestre amb un 4. Al llarg del curs, l’alumnat pot optar a una prova de recuperació que no excedirà d’un 6 com a màxim.

L’alumnat de 1r de Batxillerat que no hagi superat la matèria a la convocatòria ordinària de juny, podrà presentar-se a l’extraordinària corresponent a setembre de tot el curs.

2n de Batxillerat (Història de l’Art)

Criteris d’avaluació

● Es realitzaran dues proves (mínim) cada trimestre, que representaran un 80% de la nota.. Les absències a les proves escrites s’hauran de justificar mitjantçant un informe oficial. Als exàmens es penalitzaran les faltes d’ortografia, a criteri del professor, descomptant de la nota final el màxim d’un punt. Si l’alumne acumula més d’un 20% faltes d’assistència no justificades per trimestre, perdrà el dret de l’avaluació continuada i haurà de recuperar el trimestre en la data marcada de recuperació.
● Les tasques encomanades a classe basades en l’anàlisi d’obres d’art i presentacions de les mateixes constituirà un 20% per trimestre. No seran admeses aquelles activitats presentades forade termini.

Recuperació dels trimestres
La matèria de Història de l’Art queda aprovada quan la mitjana aritmètica dels trimestres superi 5 o bé com a màxim s’hagi suspès un trimestre amb un 4. Al començament de cada trimestre l’alumnat pot optar a una prova de recuperació del trimestre anterior, la nota del qual no excedirà d’un 6 com a màxim. L’alumnat que no hagi superat la matèria a la convocatòria ordinària de maig, podrà presentar-se a la convocatòria extraordinària de juny on s’examinarà de tota la matèria desenvolupada durant el curs.

2n de Batxillerat (Geografia)
Criteris d’avaluació
● Es realitzaran dues proves (mínim) cada trimestre, que representaran un 80% de la nota.. Les absències a les proves escrites s’hauran de justificar mitjantçant un informe oficial. Als exàmens es penalitzaran les faltes d’ortografia, a criteri del professor, descomptant de la nota final el màxim d’un punt. Si l’alumne acumula més d’un 20% faltes d’assistència no justificades per trimestre, perdrà el dret de l’avaluació continuada i haurà de recuperar el trimestre en la data marcada de recuperació.
● Les tasques encomanades a classe basades en l’anàlisi de textos, mapes, gràfics, plànols, fotografies i taules estadístiques constituirà un 20% per trimestre. No seran admeses aquelles activitats presentades fora de termini.

Recuperació dels trimestres
La matèria de Geografia queda aprovada quan la mitjana aritmètica dels trimestres superi 5 o bé com a màxim s’hagi suspès un trimestre amb un 4,5. Al començament de cada trimestre l’alumnat pot optar a una prova de recuperació del trimestre anterior, la nota del qual no excedirà d’un 6 com a màxim.
L’alumnat que no hagi superat la matèria a la convocatòria ordinària de maig, podrà presentar-se a la convocatòria extraordinària de juny on s’examinarà de tota la matèria desenvolupada durant el curs..

2n de Batxillerat (Història d’Espanya)

Criteris d’avaluació

● Es realitzaran dues proves (mínim) cada trimestre, que representaran un 80% de la nota. Les absències a les proves escrites s’hauran de justificar mitjantçant un informe oficial. Als exàmens es penalitzaran les faltes d’ortografia, a criteri del professor, descomptant de la nota final el màxim d’un punt. Si l’alumne acumula més d’un 20% faltes d’assistència no justificades per trimestre, perdrà el dret de l’avaluació continuada i haurà de recuperar el trimestre en la data marcada de recuperació.

● Les tasques encomanades a classe basades en l’anàlisi de comentaris de textos, mapes, gràfics, cartells i fotografies constituirà un 20% per trimestre.

Recuperació dels trimestres
La matèria d’Història d’Espanya queda aprovada quan la mitjana aritmètica dels trimestres superi 5 o bé com a màxim s’hagi suspès un trimestre amb un 4. Al llarg del curs, l’alumnat pot optar a una prova de recuperació que no excedirà d’un 6 com a màxim.


1r de Batxillerat (Economia)
Criteris d’avaluació
Els instruments d’avaluació seran exàmens, treballs, activitats i altres accions que es planifiquin i siguin necessàries per l’adquisició de les competències.
La nota trimestral es calcularà de la següent manera:

 • 70% sobre la nota mitjana dels exàmens de les unitats didàctiques treballades en el trimestre, es faran un mínim de 2 exàmens per trimestre.
  Als exàmens es penalitzaran les faltes d’ortografia, a criteris del professor, descomptant de la nota final el màxim d’un punt.
 • 30% sobre la nota mitjana dels treballs i les activitats realitzades puntuables. Aquelles activitats entregades fora de termini, seran suspeses i avaluades amb un zero. Tan sols s’admetran entregues fora de termini si es justifica mitjançant un comprovant oficial (justificant mèdic, d’un examen oficial …). Aquestes activitats estaran disponibles a la plataforma de Moodle de la matèria.

Si l’alumne acumula més d’un 20% faltes d’assistència no justificades per trimestre, perdrà el dret de l’avaluació continuada i haurà de recuperar el trimestre en la data marcada de recuperació. Cadascuna de les avaluacions es podrà recuperar en el següent trimestre, segons calendari acordat. Per la
tercera avaluació, la recuperació es programarà abans del final de curs. El calendari de recuperacions trimestrals es marcarà segons el nombre d’alumnes suspesos però es portarà els dimecres per la tarda a partir de les 17:00.
La recuperació trimestral consistirà en la realització d’un examen de totes les unitats didàctiques treballades/trimestre. Es valorarà les tasques entregades a Moodle i es demanarà refer aquelles activitats que estan realitzades però no compleixen els requisits mínims i es permetrà entregar les no realitzades. La nota màxima serà un 6.
La nota final és el resultat de la mitjana aritmètica de les tres avaluacions. La matèria d’Economia de 1r curs queda aprovada quan la mitjana aritmètica dels trimestres superi 5 o bé com a màxim s’hagi suspès un trimestre amb un 4. Si la nota final és inferior a 5, es recuperarà la matèria en la convocatòria
extraordinària segons el calendari de curs establert. Només es repetiran els exàmens, en cas de no assistència, si l’alumne/a justifica la falta mitjançant
un justificant oficial (mèdic, d’un examen oficial …).

1r de Batxillerat (Economia de l’empresa)

Els instruments d’avaluació seran exàmens, treballs, activitats i altres accions que es planifiquen i siguen
necessàries per a l’adquisició de les competències. La nota trimestral es calcularà de la següent manera:

 • 65% sobre la nota mitjana dels exàmens de les unitats didàctiques treballades en el trimestre.
 • 30% sobre la nota mitjana dels treballs i les activitats executades puntuables. Aquelles activitats
  entregades fora de termini, seran suspeses i avaluades com amb un zero. Tan sols s’admetran entregues
  fora de termini si es justifica mitjançant un comprovant oficial (justificant mèdic, d’un examen oficial …)
 • 5% sobre la nota trimestral de l’assoliment de competències (actitud, l’execució dels exercicis, la
  participació, l’ús de la llengua correctament, les faltes d’ortografia i l’expressió escrita, el treball
  cooperatiu, l’assistència a classe, vocabulari financer…). Addicionalment la nota de l’examen i treballs
  podrà ser reduïda màxim un punt per faltes d’ortografia a criteri del professor.
  Si l’alumne acumula més d’un 20% faltes d’assistència no justificades per trimestre, perdrà el dret de
  l’avaluació continuada i haurà de recuperar el trimestre en la data marcada de recuperació.
  Cadascuna de les avaluacions es podrà recuperar en el següent trimestre, segons calendari acordat. Per la
  tercera avaluació, la recuperació es programarà abans del final de curs.
  La recuperació trimestral consistirà en la realització d’un examen de totes les unitats didàctiques
  treballades/trimestre. S’entregaran de nou aquells treballs i activitats que s’hagen treballat durant del
  trimestre. La nota màxima serà un 6.

La nota final és el resultat de la mitjana aritmètica de les tres avaluacions. La matèria d’Economia de
l’Empresa de 1r curs queda aprovada quan la mitjana aritmètica dels trimestres supere 5 o bé com a
màxim s’haja suspés un trimestre amb un 4. Si la nota final és inferior a 5, es recuperarà la matèria en la
convocatòria extraordinària segons el calendari de curs establert.
Només es repetiran els exàmens, en cas de no assistència, si l’alumne/a justifica la falta mitjançant un
justificant oficial (mèdic, d’un examen oficial …).

MATERIAL
Plataforma Moodle
Dossier de treball amb apunts i vocabulari financer
Calculadora científica no programable (no es pot utilitzar la calculador del mòbil en un examen)

2n de Batxillerat (Estada a l’empresa)

L’EE és una matèria més de segon de batxillerat. Això vol dir que té una qualificació igual que les altres
de l’1 al 10, que posarà l’empresa, si cal matisada pel tutor a l’alça o a la baixa. Està regulada pel Decret
142/2008, de 15 de juliol (DOGC 5183, de 29 de juliol de 2008) DURADA Són 70 hores en total que es
poden prorrogar fins a un 30%. Tal com la direcció ha estructurat el currículum només es poden fer 70
hores i s’han de fer a primer en el batxillerat econòmic. Les 70 hores corresponen a un curs de 2 hores
setmanals. QUAN S’HAN DE FER? Durant el curs, a partir d’ara mateix. Ara bé, TAMBÉ ES POT FER
AL MES DE JULIOL. Són 3 setmanes a 5 hores dia o bé 3 setmanes i mitja a 4 hores dia. Aquestes
pràctiques al juliol també tenen seguiment presencial per part del tutor. Cal, però, tenir emparaulada
l’empresa. No podem arribar al juliol sense saber a on es fan. NATURALESA I FINALITAT DE LES
PRÀCTIQUES L’EE no té naturalesa de relació laboral, no és un contracte i per tant no és ni pot ser
retribuïda en cap cas. La finalitat de l’EE és que l’alumne entri en contacte amb el món laboral. El tutor
vetllarà perquè aquest contacte sigui profitós per a ambdues parts i que no resulti ni perillós ni
inconvenient. INSTITUT CAMPCLAR ES POT APORTAR UNA EMPRESA? Sí, però amb condicions.
L’alumne pot aportar al centre la pròpia empresa però la normativa de l’EE marca que és preferible que no
sigui una empresa familiar. El límit el caldria estudiar i això ho farà el tutor. Per mantenir l’objectivitat en
l’avaluació d’aquesta matèria no es permet fer l’EE en empreses de familiars directes llevat de casos
excepcionals. EN CAP CAS, NO ES POT INICIAR L’ESTADA A L’EMPRESA I, PER TANT, EL
CÒMPUT D’HORES SENSE HAVER DONAT D’ALTA L’EMPRESA CORRESPONENT I HAVER

REDACTAT L’ACORD DE COL·LABORACIÓ PER PART DEL TUTOR les iniciatives de l’alumne
que no estiguin supervisades I confirmades pel tutor no tindran validesa a efectes de còmput de les 70
hores. SEGUIMENT El seguiment per part del centre es fa des del centre de dues maneres: a.
Presencialment mitjançant la figura del tutor. S’obriran els canals necessaris per mantenir una
comunicació fluïda i ràpida: email i telèfon per a coses urgents. Si hi ha cap problema a l’empresa cal no
esperar i comunicar-ho ràpidament al tutor perquè faci les gestions necessàries. També es demana que no
s’hagi d’anar perseguint l’alumne i que la comunicació sigui bidireccional. b. Mitjançant la plataforma
SBID al qual tots heu d’estar donats d’alta. Per això cal saber les dades que us demanem, entre les quals
telèfon, email i número de la targeta sanitària. Cal tenir al dia el programa introduint les hores si les
tasques a mesura que es vagin fent. c. Mitjançant el Moodle (Google). Al Classroom es faran els avisos
més importants i hi haurà sempre obert el canal de l’email. Si algú és assignat a alguna empresa i no li
agrada ho ha de fer saber ràpidament i si és possible li n’assignarem una altra. QUÈ ES VALORA? No es
valoren coneixements perquè els alumnes no en tenen o en tenen pocs encara. Es valoren actituds i
concretament aquests 6 extrems: 1. Assistència 2. Puntualitat INSTITUT CAMPCLAR 3. Responsabilitat
en l’execució de les tasques 4. Mètode en el desenvolupament de les tasques 5. Ordre, pulcritud i
conservació de materials, equips, eines i aparells 6. Manteniment de le snormes de seguretat individual i
col·lectiva 7. Integració en el treball de grup 8. Manifestació d’iniciativa en les resolució de problemes 9.
Actitud crítica en l’avaluació del propi treball 10. Predisposició en la recerca de qualitat 11. Atenció a
l’hora de fer les tasques en els terminis previstos 12. Cura de la higiene i la presentació personals 13.
Assimilació de les ordres rebudes 14. Compliment de les tasques concretes en el si de l’equip de treball

 1. Ús correcte de la terminologia tècnica 16. Actitud favorable a treballar sota normes
  DOCUMENTACIÓ Al final de l’EE a l’expedient de l’alumne hi ha d’haver la següent documentació al
  centre que ha de proporcionar l’empresa o bé mitjançant l’alumne o bé mitjançant el tutor del centre: –
  Còpia de l’acord signada per les tres parts amb la signatura de tutor legal (pare o mare) al mateix acord. –
  Còpia del pla d’activitats signada pels tutors de l’empresa i del centre. – Còpia de certificat negatiu de
  delictes sexuals que cal expedir en aquells casos en què les tasques es facin amb nens. – Full de valoració
  de l’empresa signada i segellada. – Enquesta de satisfacció a l’alumne i a l’empresa (que es fa a sBid). NO
  s’avaluarà positivament aquell alumne que no hagi lliurat la documentació original signada per l’empresa
  i aquella altra obligatòria que hagi de lliurar. QUINES EMPRESES HI HA DISPONIBLES? No totes les
  empreses que hi ha a Caldes són susceptibles de fer-hi EE. Bàsicament per dos motius: a. L’EE s’ha de fer
  a la tarda i moltes empreses o bé tanquen a la tarda o bé no tenen personal per atendre l’alumne. b. Són
  poques hores i a vegades no paga la pena dedicar temps a un alumne que se n’ha d’anar relativament
  aviat. INSTITUT CAMPCLAR EXEMPCIÓ L’alumnat que acrediti una experiència laboral igual o

superior a 200 hores pot sol·licitar a la direcció del centre l’exempció de la matèria específica d’estada a
l’empresa. Cal adjuntar, a la sol·licitud, una memòria, en la qual ha de constar: • Descripció de l’empresa;
• Descripció de les tasques que hi va desenvolupar l’alumne (millor amb un certificat de l’empresa si és
possible). • Còpia del contracte laboral; • Informe de la vida laboral emès per la Tresoreria General de la
Seguretat Social. La direcció del centre ha de resoldre, a partir de la memòria presentada, si escau
concedir l’exempció esmentada. Això s’ha de fer abans del 30 d’octubre i d’acord amb la normativa
vigent. http://queestudiar.gencat.cat/web/.content/home/estudis/fp/centrestreball/normativa/normati
va-formacio-centres-treball.pdf AVALUACIÓ L’avaluació final de la matèria, a banda de la que ha posat
l’empresa i ha matisat el tutor, correspon a la junta d’avaluació. El tutor ha d’utilitzar els dos informes, un
a mig conveni i l’altre a final de conveni, d’activitat diària com a eina d’avaluació per fer la proposta
d’avaluació final. També tindrà en compte l’intercanvi d’impressions verbals amb els tutors d’empresa.
L’assistència a les classes d’EE durant la setmana és OBLIGATÒRIA. Es passarà llista. Els alumnes han
d’aprofitar aquestes hores per avançar tasques acadèmiques. L’absència reiterada o injustificada podrà
alterar la qualificació final que proposi l’empresa. Durant aquestes hores el tutor o tutors parlarà amb els
alumnes individualment per assignar empreses, acordar horaris i calendari i fer el seguiment dels acords
vigents. Per mantenir l’objectivitat en l’avaluació d’aquesta matèria, no és aconsellable que els alumnes
facin aquestes estades en empreses de familiars.

2n Batxillerat (Economia de l’empresa)
Els instruments d’avaluació seran exàmens, treballs, activitats i altres accions que es planifiquen i siguen
necessàries per a l’adquisició de les competències. La nota trimestral es calcularà de la següent manera:

 • 65% sobre la nota mitjana dels exàmens de les unitats didàctiques treballades en el trimestre.
 • 30% sobre la nota mitjana dels treballs i les activitats executades puntuables. Aquelles activitats
  entregades fora de termini, seran suspeses i avaluades com amb un zero. Tan sols s’admetran entregues
  fora de termini si es justifica mitjançant un comprovant oficial (justificant mèdic, d’un examen oficial …).
 • 5% sobre la nota trimestral de l’assoliment de competències (actitud, l’execució dels exercicis, la
  participació, l’ús de la llengua correctament, les faltes d’ortografia i expressió escrita, el treball
  cooperatiu, l’assistència a classe, vocabulari financer…). Addicionalment la nota de l’examen i treballs
  podrà ser reduïda màxim un punt per faltes d’ortografia a criteri del professor.

Si l’alumne acumula més d’un 20% faltes d’assistència no justificades per trimestre, perdrà el dret de
l’avaluació continuada i haurà de recuperar el trimestre en la data marcada de recuperació. Cadascuna de
les avaluacions es podrà recuperar en el següent trimestre, segons calendari acordat. Per la tercera
avaluació, la recuperació es programarà abans del final de curs.
La recuperació trimestral consistirà en la realització d’un examen de totes les unitats didàctiques
treballades/trimestre. S’entregaran de nou aquells treballs i activitats que s’hagen treballat durant del
trimestre. La nota màxima serà un 6. La nota final és el resultat de la mitjana aritmètica de les tres
avaluacions. La matèria d’Economia de l’Empresa de 1r curs queda aprovada quan la mitjana aritmètica
dels trimestres supere 5 o bé com a màxim s’haja suspés un trimestre amb un 4. Si la nota final és inferior
a 5, es recuperarà la matèria en la convocatòria extraordinària segons el calendari de curs establert.
Només es repetiran els exàmens, en cas de no assistència, si l’alumne/a justifica la falta mitjançant
un justificant oficial (mèdic, d’un examen oficial …).
MATERIAL
Plataforma Moodle
Dossier de treball amb apunts i vocabulari financer
Calculadora científica no programable (no es pot utilitzar la calculadora del mòbil en un examen).
APORTACIONS DE LA MATÈRIAA LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Si considerem que la matèria de ciències socials, geografia i història té com a finalitat proporcionar a
l’alumnat els coneixements i les habilitats per ubicar-se en el món, per esbrinar els orígens i les causes
dels problemes socials actuals i aprendre a participar en la societat amb coneixement de causa, és
important que, en finalitzar l’educació secundària obligatòria, l’alumnat tingui suficients coneixements i
habilitats per saber d’on ve, d’on és i cap a on vol anar, com a individu i com a membre d’un col·lectiu.
La contribució a l’assoliment de totes les altres competències bàsiques és significativa i se centra en els
aspectes següents:

Les competències comunicatives
● Elaborar el discurs propi de les ciències socials a partir de les competències lingüístiques
(descripció, explicació, justificació, interpretació i argumentació) per donar sentit a la informació
i construir coneixement.
● Descodificar i utilitzar diferents tipus de llenguatges (icònics, simbòlics, cartogràfics,
audiovisuals, informàtics, etc.) per comprendre i interpretar la realitat.
● Utilitzar adequadament el vocabulari propi de les ciències socials per a la construcció d’un
discurs científic, precís i rigorós.
● Adquirir habilitats comunicatives en situacions d’interacció oral, d’exposició i comunicació de
resultats i de debats oberts o reglats.
● Valorar les manifestacions artístiques històriques i contemporànies per desenvolupar el sentit
estètic i la capacitat d’emocionar-se.
● Desenvolupar una actitud activa en relació amb la conservació i preservació del patrimoni natural
i cultural, contribuint a donar-lo a conèixer.

Les competències metodològiques

● Buscar, obtenir, seleccionar, organitzar i interpretar la informació a partir de fonts diverses
(directes i indirectes, escrites, gràfiques, audiovisuals, i amb diferents suports, especialment els
relacionats amb les TIC).
● Distingir entre informacions rellevants i anecdòtiques i entre informacions objectives i
subjectives, per copsar la intencionalitat dels missatges.
● Contrastar la informació a partir de fonts diverses, comparant-la per desenvolupar un pensament
crític i creatiu.
● Utilitzar els nombres i el càlcul (la proporcionalitat, els percentatges, les taxes, els índexs, etc.),
aplicats a la cronologia i l’anàlisi de fenòmens.
● Utilitzar tècniques de representació geomètrica per descriure, raonar i projectar formes dels
objectes i els espais.
● Utilitzar amb propietat instruments i tècniques per dibuixar, mesurar i calcular.

● Recollir, interpretar i comunicar informació de taules i gràfics.
● Plantejar-se preguntes per desenvolupar un pensament complex, crític, creatiu i amb capacitat de
presentar alternatives.
● Desenvolupar estratègies en la resolució de problemes.
● Utilitzar i dominar tècniques i estratègies per organitzar i sistematitzar la informació (resums,
esquemes, mapes conceptuals, bases d’orientació, etc.).
● Aplicar estratègies de regulació i d’autoregulació per aprendre a millorar.
● Desenvolupar la capacitat de previsió i adaptació als canvis.

Les competències personals
● Configurar la pròpia identitat personal, social i cultural, amb els referents culturals i històrics
disponibles del seu entorn.
● Posar-se en contacte amb universos de coneixement variats, per tal de replantejar-se idees prèvies.
● Desenvolupar la capacitat d’iniciativa i compromís personal i de l’acció.
● Prendre decisions a partir de la reflexió i fer propostes de millora.
● Desenvolupar estratègies de planificació i execució en les tasques quotidianes