GM Sistemes Microinformàtics i Xarxes

Cicle de Grau Mitjà  Sistemes Microinformàtics i Xarxes

Què és el CFGM SMX?

Aquests estudis postobligatoris capaciten per instal·lar i mantenir serveis de xarxes fixes i mòbils, serveis d’Internet i sistemes informàtics i també per prestar suport als usuaris i usuàries.

Tenen una durada de 2.000 hores distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Com puc accedir al cicle?

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 •  tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria
 •  haver superat el curs específic per a l’accés als cicles de grau mitjà
 •  tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar
 •  haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP)
 •  tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics
 •  haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys
 • haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI)
 • tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.

Mireu aquest enllaç

Com s’organitza?

Consta de 13 mòduls.

Competència General:  La competència general d’aquest títol consisteix a instal·lar, configurar i mantenir sistemes microinformàtics, aïllats o en xarxa, així com xarxes locals en petits entorns, assegurant la seva funcionalitat i aplicant els protocols de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient establerts.

Descripció del contingut curricular:

M1: Muntatge i manteniment d’equips.

M2: Sistemes operatius monolloc.

M3: Aplicacions ofimàtiques.

M4: Sistemes operatius en Xarxa.

M5: Xarxes locals.

M6: Seguretat informàtica.

M7: Serveis de xarxa.

M8: Aplicacions web.

M9: Formació i orientació laboral.

M10: Empresa i iniciativa emprenedora.

M11: Síntesi.

M12: Anglès.

M13: Formació en centres de treball

Quines característiques específiques té l’Institut Campclar?

 • Actualment el centre ofereix els cicles Activitats Comercials i Sistemes Microinformàtics i Xarxes en modalitat DUAL: part de la formació es realitza a una empresa cobrant una remuneració.
 • Projectes Erasmus que fan possible mobilitats europees.
 • Aules desdoblades en la majoria d’ UF.
 • Bon acompanyament tutorial.
 • Biblioteca per a poder treballar en moments que no es faci classe o per les tardes. 
 • Sortides curriculars
 • Àmplia oferta d’empreses per realitzar l’FCT

I en finalitzar, què puc fer?

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:

 •  al batxillerat,
 •  a un cicle de grau superior de formació professional

o al món laboral:

 • tècnic instal·lador i reparador o tècnica instal·ladora i reparadora d’equips informàtics
 •  tècnic o tècnica en manteniment de sistemes informàtics
 •  tècnic o tècnica en manteniment de serveis d’Internet
 •  tècnic o tècnica de suport informàtic
 •  tècnic o tècnica de xarxes de dades
 •  tècnic o tècnica en vendes de TIC per a sectors industrials
 •  reparador o reparadora de perifèrics de sistemes microinformàtics
 •  comercial de microinformàtica
 •  operador o operadora de teleassistència
 •  operador o operadora de sistemes