Seminari de Matemàtiques

Professorat del Departament de Matemàtiques

NivellProfessorat
1r ESO A, B, CPepa Gonzálvez
1r ESO D, ECarlos Alcalde
2n ESO A, B, EAitor Calvillo
2n ESO CLaia Otal
2n ESO DEduard Rodríguez
3r ESO AAlbert Burrut
3r ESO BAitor Calvillo
3r ESO CVictor Tavera
3r ESO DCarlos Alcalde
4t ESO A, B, CAlbert B/ Victor Tavera
1r BAT A CC-TTSilvia Monfort
1r BAT B CC-SSPepa Gonzálvez
1r BAT EsportiuVictor Tavera
2n BAT CC-TTSilvia Monfort
2n BAT CC-SSPepa Gonzálvez

Criteris d’avaluació ESO

No assolit (NA): Davant d’una activitat o problema no té un nivell adequat de raonament lògic per poder resoldre o entendre el que es demana. No és capaç d’establir connexions entre les diverses parts de la matèria. No participa a les tasques col·laboratives i no demana l’ajuda que necessita  al professor ni als companys. La feina no la porta al dia ni la té ordenada, és a dir no s’ajusta al que es demana. 

Assolit suficient (AS): L’alumne analitza i resol  algunes de  les activitats proposades satisfactòriament. El nivell de raonament lògic i capacitat de resolucions de problemes és bàsic, però suficient. Li costa establir connexions entre les diverses parts de la matèria. És capaç d’utilitzar eines matemàtiques senzilles, però té una alta dificultat per comprendre exercicis matemàtics a on és requereix d’un alt coneixement de conceptes. Normalment participa a les tasques col·laboratives i demana ajuda al professor o als companys. Manté la feina al dia i ordenada .

Assolit notable (AN): Normalment utilitza conceptes, eines i estratègies matemàtiques per analitzar i resoldre problemes, amb una actitud oberta a millorar diferents mètodes de resolució. Sap utilitzar connexions entre les diverses parts de la matèria. Explica amb suficient claredat els seus raonaments. Participa a les tasques col·laboratives, pregunta si té dubtes i mostra interès per ensenyar als altres el que ha après. Manté la feina al dia i ordenada. Demostra autonomia i curiositat per aprendre.

Assolit excel·lent (AE): Sempre utilitza conceptes, eines i estratègies matemàtiques per analitzar i resoldre problemes, amb una actitud oberta a explorar, avaluar i millorar diferents mètodes de resolució. Construeix argumentacions basades en raonaments matemàtics. Reconeix i utilitza connexions entre diverses parts de la matemàtica i entre la matemàtica i situacions de la vida quotidiana o altres àrees de coneixement. Explica amb claredat i precisió els seus raonaments i mostra interès a conèixer i valorar amb sentit crític els dels altres. Participa a les tasques col·laboratives, pregunta si té dubtes i mostra interès per ensenyar als altres el que ha après. Manté la feina al dia i ordenada. Demostra autonomia i curiositat per aprendre.

Criteris i activitats d’avaluació 

L’alumnat s’ha de fer conscient del seu procés d’aprenentatge i el professorat n’ha de donar les eines. 

Per això, a fi de comprovar el que l’alumnat ha après, es tindran en consideració: 

 1. a. Activitats de comprovació d’assoliment dels continguts del curs (activitats Moodle i exàmens). 
 2. Dossier d’aprenentatge de la unitat (apunts, activitats i treball cooperatiu). 
 3. Actitud i comportament 

Aspectes a tenir en compte: 

– Proves Examen: es faran, com a mínim, 2 exàmens per trimestre. Es fixaran amb antelació suficient. 

– Proves i activitats competencials: es faran activitats i exàmens avaluables de competències bàsiques. S’avaluarà que l’alumne sigui capaç d’establir connexions entre els diferents problemes competencials i els continguts apresos, així com saber resoldre i justificar amb certa coherència els diferents exercicis. 

– Treball Cooperatiu: es faran activitat avaluables en grup cooperatiu. S’avaluarà l’esforç, la participació a les tasques i la motivació de treball de tots els alumnes del grup. 

– Dossier d’aprenentatge: s’haurà de presentar com a mínim el 50% de la feina proposada a classe per poder ser avaluat positivament durant l’avaluació. Serà obligatori lliurar la feina en la data que hagi sigut acordada, normalment abans de cada prova examen. S’avaluaran ítems com: la presentació del dossier, l’ordre, que estigui paginat i amb data, que la lletra sigui clara i entenedora, que es respectin els marges, etc. 

– Actitud i comportament: s’avaluarà l’interès per la matèria, la participació a les tasques, la curiositat per aprendre, etc. 

– Reforç: tot aquell alumnat que al llarg del procés d’aprenentatge es detecti que presenta certes dificultats per tal de seguir el ritme normal, el professorat els proposarà activitats alternatives o de reforç.

Important: – Si l’alumne/a no assisteix a classe el dia de la prova escrita, ha de justificar-ho per escrit a l’agenda signat per (pare/mare/tutor) o portar un certificat mèdic oficial per tenir dret a fer-la en un altre moment acordat amb el/la professor/a

Per superar la matèria cal

– Que l’alumne tingui una qualificació mínima de assoliment suficient en cada un dels 3 trimestres. 

– En el supòsit que un alumne tingui 2 trimestres assolits i 1 no assolit, es valorarà la possibilitat de que pugui assolir directament el curs sencer. La valoració serà responsabilitat del professor, qui haurà de tenir en compte la feina feta, l’actitud, el comportament, l’interès per la matèria, etc., de tot el curs. 

– Cada trimestre no assolit es podrà recuperar durant el trimestre següent. A més, haurà de presentar els treballs pendents, si aquest ha estat el motiu pel qual l’alumne/a ha suspès el trimestre.

 – Si l’alumne no ha assolit 2 o més trimestres, haurà de realitzar una prova de recuperació al juny. Qualificació màxima: assoliment suficient (AS). 

– Els alumnes que han superat l’àrea: podran millorar la qualificació en la prova de recuperació del juny. Mai podran empitjorar la qualificació, només podran mantenir la ja obtinguda o millorar-la. 

– Els alumnes que no hagin superat la matèria al juny, podran recuperar-la en les proves extraordinàries que es realitzaran també al juny. 

Criteris d’avaluació BATX

Si l’alumne/a no assisteix a classe el dia de la prova escrita, ha de justificar-ho amb un certificat oficial per tenir dret a fer-la en un altre moment acordat amb el/la professor/a

1r Batx 

L’alumnat s’ha de fer conscient del seu procés d’aprenentatge i el professorat n’ha de donar les eines. Per això, a fi de comprovar el que l’alumnat ha après, es tindran en consideració: 

 • PROVES ESCRITES / MOODLE. 70%
 • Activitats de comprovació d’assoliment dels continguts del curs (activitats Moodle i exàmens). Per poder fer mitjana s’exigirà una nota mínima de 3 en cadascuna de les proves i les notes podran tenir diferent pes, segons la matèria avaluada en cadascun. 
 • Mínim 2 exàmens per trimestre. Es fixaran amb antelació suficient. Es podrà fer un examen trimestral que inclourà temes anteriors. 
 • CONTROLS O ACTIVITATS DE SEGUIMENT. 20%

∙ Petits exercicis individuals de la matèria acabada de donar. Es poden fer sense previ avís. 

 • ACTITUD I PARTICIPACIÓ, TREBALL A L’AULA / MOODLE, DEURES, RESUMS, ESQUEMES. 10%

∙ Presentació d’un mínim del (~75%) de la feina proposada a classe / MOODLE per poder ser avaluat positivament durant l’avaluació. 

∙ Es recorda a l’alumnat que per tenir dret a realitzar les proves escrites cal haver assistit a classe el 80% de les hores lectives. Naturalment, no es perd en cap cas el dret a la recuperació (veure més endavant).

 • CRITERIS RECUPERACIONS

Recuperació d’un trimestre: Es podran demanar continguts de tots el temes explicats aquell trimestre o incloure únicament continguts dels temes suspesos o incloure continguts explicats amb anteriors trimestres, sempre a criteri del professor. Durant cada trimestre s’oferirà als alumnes la possibilitat de recuperar el trimestre anterior. En el cas de suspendre el tercer trimestre , la recuperació es farà aprofitant la recuperació de final de curs. 

Recuperació de més d’un trimestre: S’haurà d’acudir a la recuperació de final de curs. L’examen de recuperació inclourà tot el curs. 

2n BATX

L’alumnat s’ha de fer conscient del seu procés d’aprenentatge i el professorat n’ha de donar les eines. 

Per això, a fi de comprovar el que l’alumnat ha après, es tindran en consideració: 

 1. PROVES ESCRITES / MOODLE. 80% 
 • Activitats de comprovació d’assoliment dels continguts del curs (activitats Moodle i exàmens). Per poder fer mitjana s’exigirà una nota mínima de 3 en cadascuna de les proves i les notes podran tenir diferent pes segons la matèria avaluada en cadascun.
 • Mínim 2 exàmens per trimestre. Es fixaran amb antelació suficient. Es podrà fer un examen trimestral que inclourà temes anteriors. 
 1. TREBALL A L’AULA / MOODLE, DEURES, RESUMS, ESQUEMES. 15% Presentació d’un mínim del (~75%) de la feina proposada a classe / MOODLE per poder ser avaluat positivament durant l’avaluació. 
 2. ACTITUD, COMPORTAMENT I PARTICIPACIÓ. 5% Interès per la matèria. Obligatorietat de lliurar-la quan sigui acordat. Es recorda a l’alumnat que per tenir dret a realitzar les proves escrites cal haver assistit a classe el 80% de les hores lectives. Naturalment, no es perd en cap cas el dret a la recuperació (veure més endavant). 
 3. CRITERIS RECUPERACIONS. 

Recuperació d’un trimestre: Es podran demanar continguts de tots el temes explicats aquell trimestre o incloure únicament continguts dels temes suspesos o incloure continguts explicats amb anteriors trimestres, sempre a criteri del professor. Durant cada trimestre s’oferirà als alumnes la possibilitat de recuperar el trimestre anterior. En el cas de suspendre el tercer trimestre, la recuperació es farà aprofitant la recuperació de final de curs. 

Recuperació de més d’un trimestre: S’haurà d’acudir a la recuperació de final de curs. L’examen de recuperació inclourà tot el curs. La recuperació de la matèria suspesa del curs anterior, atesa la continuïtat dels continguts i el creixement en espiral d’aquests, serà superada si se superen els trimestres del curs següent.