Departament de Llengües estrangeres

Departament de llengües estrangeres                   Curs 2020-2021

Cap de departament:  Pilar Marcellán García

Professorat departament:  Rosa Blanca Gimeno, Anabel Lorente, Laura Soler, Rosalía Pla, Yolanda Diéguez, Inmaculada Juaní, Mónica Isern, María Rosa Gomà (Francès)

NivellProfessorat
1r ESO Anglès: Rosalía Pla, Inma Juaní, Yolanda Diéguez
Francès: Maria Rosa Gomà
2n ESO Anglès: Laura Soler, Inma Juaní,
 Francès: Maria Rosa Gomà
3r ESO Anglès: Yolanda Diéguez, Pilar Marcellán 
Francès : Maria Rosa Gomà
4t ESO Anglès: Laura Soler, Mònica Isern, Yolanda Diéguez, Pilar Marcellán
Francès: Maria Rosa Gomà 
1r BAT Anglès: Laura Soler, Blanca Gimeno 
Francès: Maria Rosa Gomà 
Alemany: Anabel Lorente
2n BATAnglès: Blanca Gimeno
Francès: Maria Rosa Gomà
Alemany: Anabel Lorente

Durant el curs 2020-21, es treballarà amb la plataforma Moodle, on es troben les activitats i els continguts que es treballaran al llarg del curs,

Criteris d’avaluació ESO

1r ESO:
L’avaluació es farà de forma continuada, és a dir, que a la recuperació de les avaluacions es tindrà  en compte el progrés de l´alumne/a, i està basada en l´observació a classe, exàmens, treball escrit i activitats realitzades dins i fora del centre. Tenint en compte que la metodologia principal implica el treball cooperatiu, també s’avaluarà i tindrà molt pes la seva manera de treballar a l’aula, si treballen o no cooperativament i com ho gestionen a l’hora de realitzar totes les tasques encomanades.

Criteris de promoció de la matèria :

 • Per tal de superar la matèria, l’alumne ha de tenir assolides les competències bàsiques.
 • Amb els tres trimestres assolits, l’alumnat aprova el curs, però haurà d’anar a recuperaciósi l’últim trimestre no està assolit.

Tot i que l´avaluació és contínua, es proposa fer també el seguiment amb un examen i/o activitats de recuperació al llarg del curs si el professor/a de la matèria d’anglès ho considera adient.

Els percentatges d’avaluació quedaran estructurats de la seg:uent manera, tenint en compte que cada avaluació anirem treballant diferents competències de l’ambit lingüistic ( expressió escrita, comunicació oral, comprensió lectora, dimensió literària, dimensió actitudinal i plurilingüe):

 • Competència àmbit lingüistic 1 20%
 • Competència àmbit lingüistic 2 20%
 • Competència digital i aprendre a aprendre 10%
 • Treball cooperatiu 20%
 • Tests 20%
 • Actitud, deures i comportament 10%

2n ESO:

L’avaluació es farà de forma continuada, és a dir, que a la recuperació de les avaluacions es tindrà  en compte el progrés de l´alumne/a, i està basada en l´observació a classe, exàmens, treball escrit i activitats realitzades dins i fora del centre. Tenint en compte que la metodologia principal implica el treball cooperatiu, també s’avaluarà i tindrà molt pes la seva manera de treballar a l’aula, si treballen o no cooperativament i com ho gestionen a l’hora de realitzar totes 

les tasques encomanades.

Criteris de promoció de la matèria :

 • Per tal de superar la matèria, l’alumne ha de tenir assolides les competències bàsiques.
 • Amb els tres trimestres assolits, l’alumnat aprova el curs, però haurà d’anar a recuperaciósi l’últim trimestre no està assolit.

Tot i que l´avaluació és contínua, es proposa fer també el seguiment amb un examen i/o activitats de recuperació al llarg del curs si el professor/a de la matèria d’anglès ho considera adient.

Els percentatges d’avaluació quedaran estructurats de la seg:uent manera, tenint en compte que cada avaluació anirem treballant diferents competències de l’ambit lingüistic ( expressió escrita, comunicació oral, comprensió lectora, dimensió literària, dimensió actitudinal i plurilingüe):

 • Competència àmbit lingüistic 1 20%
 • Competència ambit lingüistic 2 20%
 • Competència digital i aprendre a aprendre 10%
 • Treball cooperatiu 20%
 • Tests 20%
 • Actitud, deures i comportament 10%

3r ESO:

L’avaluació es farà de forma continuada, és a dir, que a la recuperació de les avaluacions es tindrà  en compte el progrés de l´alumne/a, i està basada en l´observació a classe, exàmens, treball escrit i activitats realitzades dins i fora del centre. Tenint en compte que la metodologia principal implica el treball cooperatiu, també s’avaluarà i tindrà molt pes la seva manera de treballar a l’aula, si treballen o no cooperativament i com ho gestionen a l’hora de realitzar totes les tasques encomanades.

Criteris de promoció de la matèria :

 • Per tal de superar la matèria, l’alumne ha de tenir assolides les competències bàsiques.
 • Amb els tres trimestres assolits, l’alumnat aprova el curs, però haurà d’anar a recuperaciósi l’últim trimestre no està assolit.

Tot i que l´avaluació és contínua, es proposa fer també el seguiment amb un examen i/o activitats de recuperació al llarg del curs si el professor/a de la matèria d’anglès ho considera adient.

Els percentatges d’avaluació quedaran estructurats de la seg:uent manera, tenint en compte que cada avaluació anirem treballant diferents competències de l’ambit lingüistic ( expressió escrita, comunicació oral, comprensió lectora, dimensió literària, dimensió actitudinal i plurilingüe):

 • Competència àmbit lingüistic 1 20%
 • Competència ambit lingüistic 2 20%
 • Competència digital i aprendre a aprendre 10%
 • Treball cooperatiu 20%
 • Tests 20%
 • Actitud, deures i comportament 10%

4rt ESO:          

 L’avaluació es farà de forma continuada, és a dir, que la recuperació de les avaluacions no assolides consistirà en superar la següent tenint en compte el progrés de l´alumne/a, i està basada en l´observació a classe, exàmens, treball escrit i activitats realitzades dins i fora del centre. 

 Nota trimestral de la matèria 

L’ avaluació tindrà en compte la realització de proves objectives (com a mínim una per 

cada unitat), on s´avaluaran els aspectes procedimentals i els continguts treballats i que 

serviran per comprovar l’assoliment de les competències bàsiques. 

Per a la qualificació de cada una de les avaluacions es tindrà en compte les destreses següents: listening, speaking, reading, writing i gramar i les proves de competències bàsiques que es realitzaran en el primer i segon trimestre. Els percentatges que s´aplicaran per competències són: 

 • 80% Competència comunicativa, ( 60% en els grups de diversitat)  provinent de les habilitats següents: 

                Primer trimestre:

 • 20% expressió i comprensió escrita(10% correspondrà a les proves de les competencies bàsiques de novembre)
 • 20% expressió i comprensió oral. (10% correspondrà a les proves de competencies bàsiques de novembre)
 • 40% proves diverses  (20% en els grups de diversitat).

 –20% competències metodològiques i personals (40 % en els grups de diversitat):

– 10% Competències metodològiques (20 % en els grups de diversitat): El treball diari, activitats de reforç i d´ampliació, dossiers, projectes, recerca d´informació…  Generalitat de Catalunya 

 -10% Competències personals (20 % en els grups de diversitat): L’actitud davant els aprenentatges, és a dir, l´interès, l’assistència, la participació i comportament a l´aula. 

                Segon trimestre:

 • 20% expressió i comprensió escrita(correspondrà a les proves de les competencies bàsiques de gener)
 • 20% expressió i comprensió oral. (10% correspondrà a les proves de competencies bàsiques de gener).
 • 0% proves diverses  (20% en els grups de diversitat).
 •  20% competències metodològiques i personals (40 % en els grups de diversitat):
 •  10% Competències metodològiques (20 % en els grups de diversitat): El treball diari, activitats de reforç i d´ampliació, dossiers, projectes, recerca d´informació…  Generalitat de Catalunya 
 •  10% Competències personals (20 % en els grups de diversitat): L’actitud davant els aprenentatges, és a dir, l´interès, l’assistència, la participació i comportament a l´aula. 

         Tercer trimestre:

40% expressió i comprensió escrita I comprensió oral(correspondrà a les proves de les competencies bàsiques oficials del mes de febrer).

40% proves diverses  (20% en els grups de diversitat).

20% competències metodològiques i personals (40 % en els grups de    diversitat):

 •  10% Competències metodològiques (20 % en els grups de diversitat): El treball diari, activitats de reforç i d´ampliació, dossiers, projectes, recerca d´informació…
 • 10% Competències personals (20 % en els grups de diversitat): L’actitud davant els aprenentatges, és a dir, l´interès, l’assistència, la participació i comportament a l´aula. 

 1 i 2n  BAT

L’avaluació es farà de forma continuada, és a dir, que per a la recuperació de les avaluacions es tindrà en compte el progrés de l’alumne/a i està basada en l´observació a classe, exàmens, treball escrit i activitats realitzades dins i fora del centre. Els instruments d´avaluació seran els següents:

●        Observació a classe: lectura en veu alta, participació activa, producció de missatges orals d’ intercomunicació amb companys i professor/a amb l´ús d´una sintaxi correcta.

 ●       Treball escrit: per avaluar la comprensió escrita, activitats del tipus read and complete, read and answer, read and match i redaccions pautades i adaptades al tema treballat a classe.

●       Creació de projectes.

● Pel que fa a l´avaluació oral es realitzaran activitats d´intercanvi d´informació d´ask and answer, speaking, i activitats de participació dels alumnes en converses breus amb els seus companys; es tindrà en compte la participació per parelles o en grups.

 ●   Activitats de comprovació d’assoliment dels continguts del curs (activitats Moodle i exàmens) Es farà 1 examen després de cada unitat.

 ● Amb els tres trimestres aprovats, l’alumnat aprova el curs. Però haurà d’anar a recuperació si l’últim trimestre no està assolit.

● Els percentatges d’avaluació quedaran estructurats de la següent manera tenint en compte que cada avaluació anirem treballant diferents competències de l’àmbit lingüístic (expressió escrita, comunicació oral, comprensió lectora,dimensió literària, dimensió actitudinal i plurilingüe):

 80% COMPETÈNCIA COMUNICATIVA:

–          Expressió i comprensió escrita 20%  Expressió i comprensió oral 20%

 –          Proves diverses 40%

 20% COMPETÈNCIES METODOLÒGIQUES I PERSONALS:

–          Metodològica 10% (treball diari a l’aula i deures)

 –          Personal 10% (interès, assistència, participació i comportament a l’aula)

L’alumne ha de tenir un mínim de 4 a totes les comperències lingüístiques per fer la mtja.

CFGM M8 :

L’avaluació de la UF es farà de forma contínua al llarg de la seva durada.

 Els instruments d’avaluació estaran formats per activitats pràctiques (Pt), proves escrites (Pe) i la graella d’observacions (G).

 Cada pràctica no entregada representarà un 0.

 La graella d’observacions (G) serà la mitjana d’aquests ítems: resolució de problemes, organització del treball, responsabilitat del treball, treball en equip, autonomia, relació interpersonal, iniciativa, atenció, actitud i ergonomia i puntualitat.

 L’assistència obligatòria per a superar la UF és del 90 %.

 Per poder realitzar aquest càlcul l’alumnat haurà de treure com a mínim un 4 a cadascuna de les proves escrites

 El següent quadre mostra com s’obté la qualificació de cada RA, en funció dels instruments d’avaluació.

 L’obtenció de l’avaluació i qualificació de la UF s’obté segons la següent ponderació:

 QUF1 = 0,2 * RA1 + 0,20 * RA2 + 0,2 * RA3 + 0,2 * RA4 + 0,2 * RA5

 Per superar la unitat formativa caldrà que la qualificació (Q) sigui un 5 mínim.. Següent convocatòria de la Unitat Formativa 1

 S’haurà de lliurar el dossier d’activitats per la següent convocatòria, a més hi haurà un examen amb una part teòrica i una part pràctica que haurà de ser superada amb un mínim d’un 5.

 Llengua francesa:

 L’avaluació es farà de forma continuada, és a dir, que per a l’assoliment i recuperació de les avaluacions es tindrà en compte el progrés de l’alumne/a i està basada en l’observació a classe, exàmens, treball escrit/oral i activitats realitzades dins i fora del centre. Els instruments d’avaluació seran els següents:

•      Treball oral: lectura en veu alta, participació activa a l’aula, producció i comprensió de missatges orals d’ intercomunicació amb companys i professor/a, treball pautat i adaptat als temes treballats a classe.

•      Treball escrit: activitats de comprensió i expressió, treball pautat i adaptat als temes treballats a classe.

•      Creació i participació en projectes, de manera individual i cooperativa.

•      Activitats de comprovació d’assoliment dels continguts del curs (activitats Moodle, exàmens i activitats de classe amb qualificació). Les activitats avaluables de cada unitat didàctica són les següents:

–  activitats de comprensió oral

–  activitats de comprensió escrita

–  activitats d’expressió orals

Aquestes activitats es realitzaran durant l’avaluació, a l’aula i a casa, i amb un examen al final de cada unitat.

•       La competència social i digital i cultural són comuns per a tots els cursos.

•  Per tal de superar la matèria, l’alumne ha de tenir les competències bàsiques assolides.

•  Amb els tres trimestres aprovats, l’alumnat aprova el curs. Però haurà d’anar a recuperació si l’últim trimestre no està assolit.

•      Tot i que l’avaluació és contínua, es proposa fer també el seguiment amb un examen i/o activitats de recuperació al llarg del curs si el professor/a de la matèria de francès ho considera adient.

•       Els percentatges d’avaluació quedaran estructurats de la següent manera, tenint en compte que cada avaluació treballarem les quatre competències: expressió escrita i oral, comunicació oral i comprensió lectora (incloent-hi la dimensió literària), així com dimensió actitudinal (inclosa en totes les competències) i plurilingüe (inclosa en totes les competències). La competència digital i el treball cooperatiu es valoraran dins de cada competència:

o    Comprensió oral: 20%

o    Comprensió escrita: 20%

o    Expressió oral: 30%

o    Expressió escrita: 30%

ALEMANY 1r i 2n  BATXILLERAT

L’avaluació es farà de forma continuada, és a dir, que per a la recuperació de les avaluacions es tindrà en compte el progrés de l’alumne/a i està basada en l´observació a classe, exàmens, treball escrit i activitats realitzades dins i fora del centre. Els instruments d´avaluació seran els següents:

 •  Observació a classe: lectura en veu alta, participació activa, producció de missatges orals d’ intercomunicació amb companys i professor/a amb l´ús d´una sintaxi correcta.
 •  Treball escrit: per avaluar la comprensió escrita, activitats del tipus llegeix i respon, i redaccions pautades i adaptades al tema treballat a classe.
 •   Creació de petits projectes de manera individual i cooperativa.
 •  Pel que fa a l´avaluació oral es realitzaran activitats d´intercanvi d´informació de pregunta resposta, i activitats de participació dels alumnes en converses breus sobre temes quotidians amb els seus companys; es tindrà en compte la participació per parelles o en grups, enregistraments de vídeos i els jocs i l´observació a l´aula.
 •  Activitats de comprovació d’assoliment dels continguts del curs (activitats Moodle i exàmens) Es farà 1 examen després de cada unitat.
 •  Els continguts de 1r i 2n de Batxillerat, s´entenen com un tot i per tant com a conseqüència, una necessitat d´avaluació contínua de l´aprenentatge de la llengua i no de fets aïllats.
 • Amb els tres trimestres aprovats, l’alumnat aprova el curs. Però haurà d’anar a recuperació si l’últim trimestre no està assolit.
 •   Tot i que l’avaluació és contínua, es proposa fer també el seguiment amb un examen i/o activitats de recuperació al llarg del curs si el professor/a de la matèria d’alemany ho considera adient.
 •  Els percentatges d’avaluació quedaran estructurats de la següent manera tenint en compte que cada avaluació anirem treballant diferents competències de l’àmbit lingüístic (expressió escrita, comunicació oral, comprensió lectora,dimensió literària, dimensió actitudinal i plurilingüe):

o    Competències àmbit linguístic 1 trimestre 20% 

O Competència àmbit lingüístic 2 trimestre 20% 

o Projectes 10%

o Tests (unitat i vocabulari entre d´altres) 40% 

o Actitud, deures i comportament 10%