Suport lingüístic

El Suport Lingüístic té com a objectiu facilitar que l’alumnat nouvingut amb dificultats per entendre el català i, per tant, seguir el currículum docent, progressi en el seu aprenentatge en les diferents assignatures.
 

També afavorim que els nostre estudiants, a més d’adquirir les competències lingüístiques, s’acostin a la vida del centre i a l’entorn proper en un context d’escola inclusiva.  

Per últim, pretenem atendre les necessitats afectives, emocionals, relacionals, identitàries i de pertinença, que es puguin derivar de la incorporació tardana al centre educatiu o del fet d’iniciar l’escolaritat sense tenir la competència lingüística suficient en la llengua vehicular dels aprenentatges, i que pot comportar risc d’exclusió.