Claustre

El Claustre de professorat de l’Institut Campclar està format per uns 70/80 docents que representen totes les especialitats que s’ofereixen en ESO, Batxillerat, PFI i Cicles Formatius. Cada professor forma part d’un Departament o Seminari i té un cap que el representa en el Consell de Direcció. En el cas dels professors que siguin únics en la seva especialitat, constaran com a adscrits al departament que tingui més afinitat pedagògica. Es preveuen els següents Departaments i Seminaris:

Àmbits de llengües Dep. Llengua Catalana i literatura
Dep. Llengua Castellana i literatura
Dep. Llengües estrangeres:

–          Anglès

–          Francès

–          Italià

—         Alemany

Àmbit de Ciències Socials Dep. d’Humanitats:

–          Ciències Socials

–          Cultura i llengües clàssiques

–          Filosofia

–          Economia

–          Emprenedoria

–          Religió / Valors

Àmbit Matemàtic Dep . de Matemàtiques
Àmbit Científico-tecnològic Dep. de Ciències de la Naturalesa:

–          Biologia

–          Geologia

–          Ciències Aplicades

–          Cultura Científica

Dep. de Física i Química

Dep de Tecnologia i TIC

Àmbit artístic Seminari de Música

Seminari d’Educació Visual i Plàstica

Àmbit d’Educació Física Seminari d’Educació Física
Àmbit d’Orientació Dep. d’Orientació

–     SIEI

Cicle Formatiu i FPI Departament d’Activitats Comercials

– PFI

Departament d’Informàtica

La Direcció del centre vetlla perquè hi hagi una cohesió en el claustre i treballa per engegar projectes vinculats al projecte de direcció i perquè cada professional pugui trobar el seu espai en el centre. Així mateix, es fomenta el treball en equip i cooperativament, com fem en l’alumnat.

En aquest sentit, ens fonamentem en els valors que pensem que enriqueixen els nostre centre i que tenim com a base de les nostres actuacions i que, a grans trets, es resumeixen en:

 1. La coeducació com a característica del procés educatiu.
 2. El respecte mutu com a principi de convivència.
 3. El pluralisme ideològic.
 4. La innovació com a eina de millora.
 5. L’equitat com a objectiu i fonament.
 6. L’educació integral com a mètode de formació dels alumnes.
 7. La inclusió de la diversitat en la realitat del centre.
 8. El consens i la transparència la línia metodològica i organitzativa.
 9. El lideratge compartit en la presa de decisions.
 10. L’oferta d’una participació responsable i positiva.
 11. La valoració i el reconeixement de les persones i els seus projectes. El foment de la cultura de l’esforç i el treball ben fet de tota comunitat educativa.
 12. La voluntat de proporcionar itineraris i sortides laborals i educatives perquè millori la realització personal de l’alumnat i l’educació als nostres barris.

L’objectiu fonamental de la comunitat educativa i de l’equip directiu és aconseguir que es mantinguin les notes d’identitat que hem manifestat en aquest apartat i que segueixen el nostre Projecte Educatiu de Centre (PEC). En aquest sentit, volem concretar les nostres actuacions a partir d’aquest marc ideològic, sempre buscant la màxima participació i suport del claustre, dels serveis d’administració, dels pares i de l’alumnat.