Projecte educatiu

PROJECTE EDUCATIU

L’objectiu fonamental de la comunitat educativa i de l’equip directiu de l’Institut Campclar és aconseguir que els nostres alumnes puguin arribar a les seves fites professionals, que siguin individus capaços de viure plenament en societat i que mantinguin les notes d’identitat del seu barri a partir de l’estima i la valoració de la seva gent. En aquest sentit, volem concretar les nostres actuacions a partir d’aquest marc ideològic, sempre buscant la màxima participació i suport del claustre i tota la comunitat educativa, dels serveis de l’administració, dels pares i de l’alumnat. Ens fonamentem en els valors que pensem que enriqueixen els nostre centre i que tenim com a base de les nostres actuacions i que, a grans trets, es resumeixen en:

1. La coeducació com a característica del procés educatiu.

2. El respecte mutu com a principi de convivència.

3. El pluralisme ideològic.

4. La innovació com a eina de millora.

5. L’equitat com a objectiu i fonament.

6. L’educació integral com a mètode de formació dels alumnes.

7. Integrar la diversitat en la realitat del centre.

8. Tenir una línia metodològica basada en el consens.

9. L’oferta d’una participació responsable i positiva

10. La valoració i el reconeixement de les persones i els seus projectes. El foment de la cultura de l’esforç i el treball ben fet de tota comunitat educativa.

11. La voluntat de proporcionar itineraris i sortides laborals i educatives perquè millori la realització personal de l’alumnat i l’educació als nostres barris.

1. MARC PEDAGÒGIC

L’institut, com la societat en general, viu uns moments de canvi metodològic en el qual es prioritza el treball de l’alumnat de forma cooperativa, l’aprenentatge per projectes col•lectius, l’impuls de les llengües estrangeres (anglès i francès) així com l’aposta clara per la lectura i la comprensió de les llengües pròpies, per implementar la robòtica dins branca tecnològica, juntament per l’aposta de totes aquelles iniciatives dels departaments i dels alumnes que treballin tota una sèrie d’aspectes extracurriculars que donen valor i sentit a l’aprenentatge per a formar-se com a persones i saber comprendre i conviure en el món que els espera. En el següent vídeo podeu veure alguns dels aspectes que es treballen al centre:

 1. Treball Cooperatiu

2. Projectes d’ESO

3. Impuls de les llengües estrangeres

4. Impuls de la lectura

5. Projectes a l’estranger

6. Altres projectes

1.1. LA COHESIÓ I LA INCLUSIÓ, EIX VERTEBRADOR DEL CENTRE
1.2. TREBALL COOPERATIU

A partir del curs 2016-17 es planteja un canvi metodològic en els grups de 1r, el qual anirà desplegant-se a 2n d’ESO el curs 2017-18 i a 3r d’ESO el curs 2018-19. El Projecte Educatiu de l’Institut Campclar preveu que en tres anys els tres primers cursos d’ESO canviï la metodologia a l’aula, en totes les matèries i en totes les hores.

La nova metodologia de treball es fonamenta en la cooperació entre els alumnes, agrupats en equips, per a obtenir els objectius que plantegi el professorat. Tradicionalment, el centre de l’aula ha estat el professorat, atès que es considera que ell és qui té el coneixement dels continguts i que ell és qui ha de divulgar-los a l’alumnat. En els darrers anys, el paradigma educatiu ha canviat i ha fet partícip l’alumne del seu propi aprenentatge. En aquest sentit, el nostre institut planteja que l’alumne sigui el centre del seu aprenentatge i que el docent esdevingui l’acompanyant que ajuda, acompanya, motiva i aconsella per obtenir uns resultats.

1.2.1. FINALITATS DEL TREBALL COOPERATIU

• Fomentar la capacitat del treball autònom dels alumnes. Ells són els protagonistes del seu aprenentatge.

• El professor dinamitza el grup, però ja no és ell el centre.

• Fomentar la capacitat de comprensió. Els alumnes han d’entendre quin és l’objectiu de cada activitat i han de fer unes tasques per desenvolupar-la. Es fonamenta el treball de l’autonomia i de la maduresa personal i grupal.

• Els alumnes aprenen a negociar, a cooperar, a discutir i a entendre la importància de tenir habilitats socials.

• S’estableix una relació entre els alumnes d’equitat i d’aprenentatge entre iguals: aquell qui coneix bé el contingut l’explica a qui no el domina tant. El primer esdevé mestre i reforça el seu coneixement, el segon aprèn d’una persona pròxima. No sabem com serà la societat de demà, i tampoc podem preveure què demanarà el mercat laboral del futur, però sí que podem pensar que serà fonamental tenir unes bones habilitats socials que ens permetin treballar en equip.

1.2.2. ORGANITZACIÓ DE L’AULA I DELS ALUMNES

A cada grup classe tenim uns 25 alumnes que formen equips base, aquests grups són heterogenis. La metodologia de treball és cooperativa, és a dir, sovint els alumnes han de resoldre exercicis i treballs en grup, amb el suport del professor de l’aula. Aquesta metodologia, que fomenta la interacció i cohesió de l’alumnat, es desplega a partir d’uns rols que s’estableixen en cada grup classe. Aquests rols són:

1. Neteja / sostenibilitat

• La seva funció és la de vetllar perquè els membres de l’Equip Base mantinguin l’àrea de treball neta i endreçada.

• Han de recordar, quan s’escaigui a l’Equip Base que tenen un compromís (Pla d’equip per la sostenibilitat) i s’ha de concretar amb bones pràctiques al centre:

2. Secretari/a

• Pren nota dels acords presos pel conjunt de l’Equip Base.

• S’encarrega de que la capeta d’Equip Base estigui endreçada i desada

• Anota tot allò que pugui ser d’interès per als objectius de l’Equip Base

• Vigila que, en començar les classes, tots els companys tinguin el material preparat i que en facin un bon ús:

3. Portaveu

• Transmet a la resta de companys o a qui escaigui els acords i altres qüestions.

• Col•labora amb el secretari/a a redactar per tal de poder entendre i fer efectiva la transmissió

• Si hi ha algun company absent recull el material que el professorat lliuri per pesar-li-ho.

• Lliurar al professor els exàmens dels companys d’EB assegurant-se que han omplert els ítems identificadors

4. Coordinador/a d’equip base

• Ha d’assegurar que el grup compleixi amb les normes de disciplina bàsiques de l’aula.

o Silenci mentre el professorat ho demani i demanar la veu per parlar o No aixecar-se sense permís

o Estar en disposició positiva

 Tenir el material de treball preparat (les 5 coses bàsiques)

 El llibre obert i els dubtes preparats per plantejar-los

5. De suport. En els grups en que hi hagi 5 membres, el cinquè desenvoluparà una funció de:

o Suport a aquell que pugi tenir més dificultats per realitzar les seves tasques

o Assegurar-se que els altres companys desenvolupen les seves tasques

Els alumnes també es poden reagrupar en equips d’experts per a resoldre diversos tipus d’exercicis. Aquest tipus de reagrupament permet treballar cada grup a diferent ritme en funció de les seves capacitats i, de vegades, amb continguts que es poden complementar i formar tota una unitat d’aprenentatge.

“El que un nen pot fer en col•laboració avui, pot fer-ho sol demà”. Vigotsky

1.2.3. PROJECTES D’ESO

La nostra societat està immersa en un canvi constant accentuat per la globalització i per les tecnologies. Cada vegada més hem d’apostar per donar resposta als nostres alumnes dins aquesta societat canviant. El model educatiu actual s’ha de correspondre al món actual i passen per l’objectiu essencial de crear ciutadans crítics i amb opinió pròpia, capaços de treballar en equip i de tenir habilitats socials que els permetin ser autònoms i saber participar del seu entorn.

En aquest sentit, l’equip docent de l’institut valora la implementa trimestralment un gran projecte vinculat a un producte final que permeti la no fragmentació del coneixement per disciplines. Es tracta d’un gran projecte que afavoreix el treball interdisciplinari i competencial i que es prepara gràcies al treball en equip del professorat.

Aquests projectes tenen una extensió de quinze dies i estan planificats temporalment abans de les vacances nadalenques, de Setmana Santa i d’estiu. La nota d’aquests projectes fa mitjana i s’incorpora com a nota final del treball de síntesi, atès que està concebut i és assimilable a un treball d’aquestes característiques. El centre preveu un desplegament gradual per a la implementació dels projectes al llarg dels cursos, que es correspon al mateix desplegament per treballar seguint la metodologia cooperativa.

Projectes de 1r d’ESO (projectes iniciats el curs (2016-17)
PROJECTE 1: MAGS

En aquest projecte els alumnes treballen totes les disciplines des de la temàtica de la màgia. A inici del projecte, reben la visita d’un mac a l’institut i visualitzen el seu espectacle. A partir d’aquesta experiència, els alumnes organitzen una fira de màgica, que es correspon al producte final. En aquesta fira han de realitzar els trucs que han aprés i han de fer una explicació de tot el que han treballat. El públic dels mags seran alumnes d’altres cursos i es preveu que en el futur també puguin assistir els pares, així com també col•laborar per a fomentar la unió entre família i escola.

PROJECTE 2: ARQUEÒLEGS

Aquest projecte s’inicia amb un Tweet on s’anuncia que a l’institut Campclar s’han trobat unes restes arqueològiques i que en breu vindran uns arqueòlegs a fer una excavació. Els alumnes, prèvia explicació dels professors, han d’acotar l’àrea per a excavar i han de conèixer quins són els protocols a seguir per a realitzar aquesta pràctica. A més, aquest projecte compta amb una sortida que els guia per la Tàrraco Romana i que els permet entendre la necessitat de conservar el patrimoni i de conèixer els avantpassats per a caminar cap al futur. El producte final d’aquest projecte és la creació d’un museu arqueològic on s’exposen totes les troballes, junt amb tot el treball interdisciplinari que s’ha realitzat. Un cop finalitzat, es convida els alumnes dels centres de primària adscrits perquè vegin el treball. En aquestes visites els guies són exalumnes dels centres.

PROJECTE 3: FEM EL NOSTRE TRIVIAL

L’objectiu principal d’aquest projecte és que els alumnes facin el seu propi Trívial: la capsa, les preguntes, les fitxes, etc. A partir dels continguts de tot l’any, cada equip base crea el seu joc amb l’objectiu de realitzar una partida amb un altre equip. En aquest projecte, els pares també poden participar en el joc i poden intentar guanyar els alumnes en una partida.

Projectes de 2n d’ESO (projectes iniciats el curs (2017-18)
PROJECTE 1: EL NOSTRE BARRI
PROJECTE 2: FIRA DE TURISME
PROJECTE 3: FA 44,5 KM
Projectes de 3r d’ESO (projectes iniciats el curs (2018-19)
PROJECTE 1: EL PERFUM
PROJECTE 2: (En construcció)
PROJECTE 3: (En construcció)
1.3. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

La Comissió d’Atenció a la Diversitat, a suggeriment dels tutors i tutores, determina quines mesures d’atenció a la diversitat han de tenir els alumnes amb necessitats educatives especifiques. A inici de curs es realitzaran unes reunions informatives on es determinarà la necessitat de cada alumnes que hagi de seguir un Pla Individualitzat. Un cop els professors de cada especialitat tinguin aquesta informació, hauran de plantejar i preveure un pla de treball específic per a cada alumne. En aquests sentit, s’elaboren els PI (Plans Individualitzats) on cada professor indica l’adaptació que fa per cada alumne que té unes necessitats educatives especifiques. Les adaptacions les elaboren els mateixos professors que imparteixen i avaluen la matèria i són desenvolupats i avaluats per ells mateixos.

Es demanarà a cada inici de curs l’elaboració del pla individualitzat de cada alumne i serà responsabilitat de la figura de l’orientador que, en un termini no superior als dos primers mesos d’inici de curs, estiguin revisats i entregats a la coordinació pedagògica.

Els plans individuals que es plantegen han de vetllar per la inclusió de l’alumnat i per poder garantir l’equitat en l’àmbit de la docència.

Per poder atendre de forma més qualitativa l’alumnat amb NEE, es preveu realitzar les següents actuacions:

ATENCIÓ INDIVIDUALITZADA: El Departament d’Orientació dedica una atenció individualitzada als alumnes que necessiten un tractament en petit grup per poder millorar la manera d’organitzar-se la feina, motivar-los i solucionar dubtes que tenen a la classe ordinària.

SUPORT DELS PROFESSIONALS D’EDUCACIÓ ESPECIAL (SIEI): Els alumnes que tenen unes necessitats educatives especifiques importants reben el suport de professionals d’educació especial que, a dins de l’aula ordinària o a una aula específica, treballen per a que puguin cursar els estudis de secundària al nostre centre amb normalitat.

SUPORT LINGÜÍSTIC, AULA D’ACOLLIDA: els alumnes nouvinguts o provinents d’altra comunitat autònoma, dediquen un nombre d’hores setmanals a aprendre català per poder incorporar-se a l’aula ordinària amb normalitat. El nombre d’hores de dedicació depèn del seu punt de partida, de la seva llengua materna i de la seva evolució.

ATENCIÓ D’ALUMNAT ABSENTISTA: La TIS valorarà tots aquells alumnes que excepcionalment es reincorporin al sistema educatiu, ja sigui perquè han tingut absència perllongades o bé perquè han iniciat el curs de manera tardana.

VETLLADOR: El centre disposa del servei de determinada des de l’EAP de referència.

Alumnes que no tenen els hàbits necessaris per treballar a l’aula ordinària formen part de l’aula Junior (1r i 2n ESO) i de l’Aula Sènior (3r i 4t ESO). Es tracta de grups-classe amb una ràtio màxima de 15 alumnes on es treballa de forma més propera, per àmbits i amb una metodologia més instrumental. L’alumnat que formi part d’aquestes aules serà revisat pel departament d’orientació de forma trimestral i podrà variar en funció del rendiment i de l’aprofitament que en faci. S’informarà a les famílies de la ubicació del seu fill/-a en les Aules Obertes, tanmateix, el criteri perquè s’esdevingui aquesta mobilitat sempre serà pedagògic i en cap cas a petició familiar.

1.4. DESPLEGAMENT DEL CURRÍCULUM

2. CONVIVÈNCIA

3. PROJECTE LINGÜÍSTIC DE L’INSTITUT CAMPCLAR

Des del curs 2015/16, el centre participa en el Programa d’Experimentació per al Plurilingüisme (GEP) amb llengua anglesa i francesa. L’eix central d’aquest projecte és treballar aquestes llengües des de matèries que no siguin pròpiament l’anglès i el francès. Aquest projecte preveu un desplegament perquè la resta de matèries treballin alguna part dels continguts en una de les dues llengües.

A més a més, a partir del curs 2017/18 es preveu que la matèria de Ciències Socials de 2n d’ESO sigui parcialment en anglès en dos dels grups. A més a més també es realitzarà part de la matèria d’Emprenedoria de 3r d’ESO amb aquesta llengua.

A més a més, també es preveu desdoblar tots els grups d’anglès de 4t d’ESO i Batxillerat, pensant sempre amb la qualitat de treball ens els grups menys nombrosos i apostant per atencions molt més individualitzades.

L’anglès també es treballa des de les dues optatives de ciències següents.:

– Optativa A little bit about Chemisty (3r ESO), amb 30 alumnes.

– Optativa A little bit about Biologi (3r ESO), amb 30 alumnes.

La llengua francesa es treballa a partir de matèries optatives i busca garantir que els alumnes puguin optar a l’examen oficial per obtenir el títol de nivell.

Al Batxillerat també es treballa la llengua italiana. Els alumnes que realitzen dos cursos d’italià també poden optar per fer l’exàmen oficial i poder tenir aquesta titulació. En podeu obtenir més informació al següent enllaç: Projecte lingüístic de centre (PLC)

4. IMPULS DE LA LECTURA

A partir del curs 2016/17 s’ha apostat per realitzar mitja hora de lectura diària a l’aula després del segon pati. Els alumnes i els professors han de portar llibres, còmics o revistes divulgatives per llegir i se n’han de fer responsables. Així mateix, des de la Biblioteca, s’han creat unes caixes amb material perquè tothom tingui llibres de lectura a la seva disposició, perquè a l’Institut Campclar, durant mitja hora al dia, tothom llegeix.

La Biblioteca Jordi Tiñena de l’Institut treballa per fomentar la lectura i fer que els nostres alumnes sentin que els llibres formen part del seu entorn.

5. PROJECTES A L’ESTRANGER

Erasmus+ i el seu complement eTwinning són programes estratègics de millora educativa, amb impacte positiu en tot el sistema. Els objectius d’aquests projectes són:

  • L’assoliment de competències i capacitats rellevants i d’alt nivell (bàsiques, transversals, d’emprenedoria, en llengües estrangeres i digitals)
  • La inclusió social i, en especial, la diversitat, la igualtat, la no discriminació i la no segregació (que facilitin l’adquisició competències interculturals i cíviques, l’alfabetització digital, el pensament crític; la lluita contra l’assetjament escolar i el racisme; la participació social i educativa d’aprenents amb dificultats).
  • El foment de pedagogies obertes i innovadores, en l’era digital; i l’educació participativa, amb les TIC com a motor de canvi sistèmic.
  • La professionalització de la docència: millora de la formació inicial i continuada.
  • La millora dels instruments per al reconeixement de competències i qualificacions (aprenentatge formal, no formal i informal) (projectes per al desenvolupament de portafolis)
  • La inversió educativa sostenible, rendible i eficient.

Erasmus+ és el programa de la Comissió Europea per educació, formació, joventut i esport. Tindrà vigència des del dia 1 de gener de 2014 fins el 31 de desembre de 2020 i comporta un increment significatiu dels fons destinats al desenvolupament del coneixement i les habilitats.

El programa és la resposta de la UE als reptes socioeconòmics actuals. Es tracta d’una estratègia coordinada per al creixement i l’ocupació, anomenada Europa 2020, de la qual l’educació i la formació en sort una part integral. La inversió en educació i formació es considera clau per al desenvolupament del potencial personal, l’adquisició de noves habilitats i l’increment de les perspectives laborals.

El mercat laboral europeu està canviant. El nombre de feines altament qualificades creix mentre que disminueixen les que requereixen una baixa qualificació. S’estima que pel 2020 prop del 35% de les feines requeriran un nivell de qualificació elevat, capacitat d’innovació i d’adaptació. Un dels màxims objectius a Europa de l’estratègia 2020 és augmentar al 40% (davant del 32% actual) el nombre de persones entre 30 i 34 anys amb una titulació d’ensenyament superior. Erasmus+ pot contribuir-hi ajudant a la gent a adquirir més i millors aptituds professionals a través de les oportunitats per estudiar i formar-se a l’estranger.

L’altre objectiu d’Europa 2020 és reduir l’índex d’abandonament escolar del 14% a menys del 10%. Per contribuir a l’assoliment d’aquest objectiu, Erasmus+ donarà suport a la modernització de tots els nivells educatius i formatius, inclosos l’educació escolar, des de l’etapa d’educació infantil a secundària i formació professional inicial. L’aprenentatge no-formal també es fomentarà a través d’intercanvis per a joves i d’accions de voluntariat. El programa reforça les oportunitats de mobilitat i cooperació destinades als estudiants de tots els nivells (escolar, professional, superior i adults) formadors, professorat i educadors que desitgin estudiar, formar-se, ensenyar, treballar o fer accions de voluntariat a l’estranger.

En aquesta línia de treball, l’Instut Campclar fomentarà la participació en projectes Europeus d’Erasmus i Etwinning i la direcció del centre vetllarà perquè es duguin a terme amb la màxima transparència possible. Els projectes Erasmus que rebi el centre seran gestionats i desenvolupats a partir d’una comissió formada per un coordinador i diferents professors del centre especialitzats en l’àmbit que tracta el projecte europeu. Així mateix, es farà difusió de les accions i de les selecció dels alumnes que podran realitzar la mobilitat.

Juntament a la realització de projectes europeus de programes d’Erasmus, es treballarà en la plataforma col·laborativa eTwinning. Els professors plantejaran a la direcció del centre el/s projecte/s que realitzaran durant cada curs. La plataforma eTwinning permet engegar breus projectes amb altres escoles i instituts europeus. A partir d’uns continguts clau els professors proposen una sèrie d’activitats comunes a tots els centres. Els professors que treballin dins la plataforma eTwinning, hauran d’incloure la realització d’aquests continguts en la seva programació anual d’aula.

5.1. Erasmus +
Primavera Campclar (K1) 

Durada: 2018-2019 Països: República Txeca, Portugal i Finlàndia. Participants: professorat.  Al llarg de la primavera de 2016 s’inicia un debat a l’Institut Campclar relacionat amb l’orientació pedagògica i metodològica del centre i els resultats acadèmics obtinguts en els últims temps. La reflexió es porta a terme des de tots els òrgans de govern de l’institut. Es conclou que l’orientació pedagògica i metodològica utilitzada no ha donat els resultats esperats; millorar els resultats acadèmics i disminuir l’absentisme i l’abandonament escolar.

Després d’aquesta reflexió, s’acorda que a partir del curs 2016-2017 s’implementi a 1r d’ESO una nova metodologia didàctica basada en el treball cooperatiu i per projectes i s’implementi en la resta de cursos en anys successius. Els objectius de la implantació del treball cooperatiu i per projectes són: actualitzar i millorar la metodologia i la didàctica, disminuir l’absentisme i l’abandonament escolar, facilitar l’adquisició de les competències bàsiques per part de l’alumnat, millorar els resultats acadèmics de l’alumnat, afavorir la inclusió de tot l’alumnat a través de grups homogenis i millorar el clima de convivència del centre educatiu.

D’acord amb aquestes necessitats l’Institut Campclar es planteja la necessitat d’avaluar les metodologies innovadores que s’estan implantant. Un grup de professors planteja la possibilitat de mirar a Europa per consolidar aquestes metodologies a través d’un projecte Erasmus + KA1 amb el títol Primavera Campclar.

El projecte té els següents objectius:

  • Revisar i millorar els materials del treball cooperatiu i per projectes.
  • Aportar confiança al professorat en el desenvolupament del treball cooperatiu i per projectes.
  • Consolidar el canvi metodològic del centre. 
Join the European Table (K2) 

Durada: 2018-2021 Països: Hongria, Grècia, Polònia, Alemanya, França. Alumnat participant: alumnat de 1r de Batxillerat. Aquest projecte inclou mobilitats de l’alumnat de curta (una setmana) i llarga (dos mesos) durada. El projecte té com objectiu principal conscienciar als nostres alumnes sobre l’aspecte positiu de l’onada migratòria de refugiats a Europa i fomentar el voluntariat als nostres centres, a més a més de la pràctica de llengües estrangeres, l’ús de les noves tecnologies i la conscienciació de la ciutadania europea. El projecte es desenvoluparà en llengua anglesa e implica una sèrie d’activitats d’intercanvi amb els altres instituts europeus participants. El producte final del projecte és una guia protocol per a nouvinguts i refugiats que es presentarà a les diferents autoritats educatives dels països participants. 

Inclusive Education- by Default or by Design (K2)

Durada:2018-2020

Països: Bulgària, Grècia, Polònia, Portugal, Turquía.

Alumnat participant: Primer cicle de la ESO i 4t d’ESO.

El principal objectiu del projecte “Inclusive Education- by Default or by Design” es augmentar a través de la cooperació transnacional la nostra capacitat de millorar les accions als centres escolars, desenvolupant noves habilitats i competències,  i sobretot unir esforços per aconseguir una educació molt més inclusiva. S’analitzaran les necessitats dels diferents centres participants i es  compartiran coneixements i  bones pràctiques  El projecte contempla 3 mobilitats de curta durada per a professorat i 3 mobilitats de curta durada per a alumnat i professorat acompanyant.

5.2. Projectes E-Twinning del curs 2018-19

La plataforma eTwinning fomenta la col·laboració escolar a Europa utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). L’institut Campclar utilitza aquesta plataforma des del curs 2016/17 i ha implementat diversos projectes amb socis europeus des del Departament de Llengües estrangeres (francès, anglès i italià) com a reforç dels continguts d’aquestes matèries matèries.

A partir d’aquest curs, i amb l’objectiu de fomentar les llengües estrangeres, els professors d’altres matèries també han engegat nous projectes europeus. Aquests projectes queden inserits en la programació de la matèria i es duen a terme a través de la plataforma online. Els alumnes treballen una temàtica concreta amb altres alumnes de la comunitat europea, els professors dels quals han preparat prèviament el continguts amb els docents del nostre centre.

L’Institut Campclar treballa en aquests projectes i els fomenta des del PEC (Projecte Educatiu de Centre) atès que fomenten l’aprenentatge inclusiu de les llengües estrangeres des de la pròpia matèria però també des d’altres. Amb aquests tipus de projectes els alumnes aconsegueixen una major fluïdesa i poden veure de primera mà la funcionalitat d’una llengua.

Durant el curs 2017/18 s’implementen els següents projectes:

Àrea Nom del projecte Associats
Anglès Learning with “The Beatles” Espanya-Grècia
CFGM Activitats Comercials Know my city Espanya-Croàcia
Anglès PRESENT…TATIONS! Espanya-Portugal
Anglès Greetings from…! Introduce yourself and your town. Espanya-Romania
Francès, socials i EF Les Jeux Méditerranéens : sport et culture Espanya-França

6. PROJECTES I ACTIVITATS INTERNES DE CENTRE

8M: DIA DE LA DONA

El 8 de març el departament de Socials organitza el Dia de la Dona. Aquest és un projecte que va néixer el curs 2016-17 amb els objectius de treballar les diferències de gènere des de l’àmbit educatiu i cultural. Les diferents activitats que preveuen cada curs faran participar tot l’alumnat del centre i tindran com a objectiu sensibilitzar i treballar el concepte de gènere.

Curs 2015-16

El centre, amb la professora de Visual i Plàstica al capdavant, va organitzar un muntatge escènic que reivindicava el paper de la dona en la societat. Aquest treball va despertar una sèrie d’interessos en l’alumnat i va impulsar el departament de Ciències Socials a treballar les diferències de gènere des d’una perspectiva més tècnica i analítica.

Curs 2016-17

Part del claustre va escollir dues referents femenines que, al llarg de la seva vida, els haguessin marcat en la seva vida personal o professional. Un cop coneguda la selecció que havia fet cada professor, els alumnes havien d’investigar qui eren aquelles dones i perquè havien pogut ser d’interès per a ser seleccionades.

Curs 2017-18

Aquest any la comunitat educativa treballa els micromasclismes. El micromasclisme és el masclisme normalitzat socialment. A diferència d’altres formes de violència masclista que poden ser socialment condemnades i denunciades habitualment, aquestes pràctiques, més subtils, que reflecteixen i fomenten la desigualtat entre homes i dones són legitimades per l’entorn social.

Amb aquest projecte volem posar de relleu la subtilesa dels micromasclismes,  explicar el seu origen, aprendre a reconèixer-lo i canviar comportaments discriminatoris envers les dones.


PROJECTE “ANTONIO MACHADO”

Els alumnes de 4t d’ESO i Batxillerat fan un estudi de l’obra literària d’Antonio Machado durant el primer i segon trimestre. Es preveu realitzar unes estades al sud de França on estudien de la darrera etapa vital de l’autor i l’impacte de la Guerra Civil. Aquest viatge segueix el següent itinerari: es visita les poblacions de Carcassona, Elna, Narbona, Colliure, Perpinyà. L’objectiu del viatge és clarament cultural i lingüístic, atès que els alumnes que hi participen han estudiat la llengua francesa com a tercera llengua.

A més a més, els alumnes participen en el concurs literari Prix International d’Écriture des lycéens Fondation Antonio Machado i en concurs de cartells Prix des Collégiens de la Fondation Antonio Machado de Collioure.

Aquest viatge té una llarga tradició en el centre. Tant és així que els primers alumnes que el van realitzar pertanyien a la promoció del 1090-91. En aquell viatge van ser acompanyats per les professores Araceli Hernández i Teresa Montserrat (professores de Francès). El curs 1995-96 es va incorporar en el projecte la professora de llengua castellana M. José Vicente, esdevenint-ne la coordinadora durant tots aquests anys. Des d’aquell moment, el projecte incorpora el treball sobre l’autor Antonio Machado. Al llarg de tots aquests cursos, han participat en aquest projecte les professores Araceli Hernández, Teresa Montserrat, Rosa Álvarez, Pilar Marcellán, Elena Gracia, Cristina Cortés, Nuria Carré i actualment Maria Rosa Gomà, junt amb la professora de llengua  castellana M. José Vicente ambdues assumint-ne la coordinació fins a l’actualitat.

Dia de les Matemàtiques
Escoles Verdes
Setmana de la Ciència