Departament d’Orientació Educativa

Els objectius principals del departament són:

 • Acompanyar l’alumnat en el seu procés d’aprenentatge i maduració personal al llarg de
  la secundària.
 • Orientar acadèmicament des de les potencialitats de l’alumnat.
 • Impulsar l’educació inclusiva.
  Prioritzem l’assoliment de les competències més transversals:
 • Competència digital.
 • Competència d’aprendre a aprendre.
 • Competència d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria.
 • Competència social i ciutadana.