Departament d’Orientació Educativa

Els objectius principals del departament són:

  • Acompanyar l’alumnat en el seu procés d’aprenentatge i maduració personal al llarg de
    la secundària.
  • Orientar acadèmicament des de les potencialitats de l’alumnat.
  • Impulsar l’educació inclusiva.
    Prioritzem l’assoliment de les competències més transversals:
  • Competència digital.
  • Competència d’aprendre a aprendre.
  • Competència d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria.
  • Competència social i ciutadana.