Erasmus+ KA1

DESCRIPCIÓ DE L’OFERTA Us oferim la possibilitat de realitzar la FCT en un país de la Unió Europea. La realització de la FCT comporta els mateixos deures i obligacions que en el país d’origen. Heu de tenir en compte que al tractar-se d’una beca subvencionada per la Unió Europea s’haurà de presentar tota una sèrie de documentació específica. Les mobilitats es realitzaran entre l’1 de setembre de 2018 i el 31 de juliol de 2019. QUÈ CAL TENIR EN COMPTE SOBRE L’ESTADA L’alumne rebrà abans d’iniciar l’estada:

 • El conveni de pràctiques imprès, on apareixerà el pla d’activitats a desenvolupar al país d’acollida, acordat i signat per nostre centre, l’empresa de pràctiques i l’estudiant.
 • Carta ERASMUS de l’Estudiant. La Carta ERASMUS de l’Estudiant recull els seus drets i obligacions i què cal fer davant de qualsevol incidència.
Targeta sanitària. En el moment de desplaçar-se a l’EEE (Espai Econòmic Europeu i Suïssa) cal disposar de la Targeta Sanitària Europea per poder gaudir de l’atenció mèdica, d’acord amb la legislació del país d’estada. Als enllaços es disposa de tota la informació necessària per realitzar la sol·licitud i renovació d’aquesta. Pagaments: Tots els pagaments relacionats amb allotjament i viatge s’han de pagar a través del banc. Al finalitzar l’estada. La institució d’acollida remetrà a l’estudiant Erasmus i a la institució d’origen:
 • Certificat on s’indicarà que ha completat el programa acordat
 • Informe dels resultats de l’estudiant
COM SOL·LICITAR UNA BECA ERASMUS+ Presentació de la sol·licitud Quan  es publiqui la convocatòria s’exposarà a la web del centre i s’informarà a l’alumnat a través dels seus tutors/es.
 • Formulari de sol·licitud
 • Certificat del nivell d’anglès o de l’idioma del país d’acollida.
 • Currículum EUROPASS: En anglès, utilitzant la plantilla en anglès.
 • Carta de motivació: en anglès o en l’idioma del país al que sol·licitin la mobilitat.
Requisits previs i criteris de selecció Les beques s’atorgaran únicament als alumnes que reuneixen els següents requisits:
 • Requisit previ: idoneïtat de l’especialitat tenint en compte l’oferta de les empreses.
 • Criteris de selecció:
  • Nivell d’idioma (A1, A2, B1, B2, C1, C2)
  • Expedient acadèmic
  • Carta de compromís
  • Currículum Europass i Carta de motivació
  • Tenir el DNI o el permís de residència vigent.
  • Informe de l’equip docent sobre conducta i assistència
Informe de l’equip docent: L’equip docent valora la responsabilitat, compromís i iniciativa, així com la capacitat del candidat per treballar en equip i rendiment acadèmic. Procés de selecció –       Primera fase: Comprovació de la documentació presentada. Els candidats que superin la primera fase se’ls convocarà per una entrevista personal. La no presentació a l’hora assignada indicarà que l’alumne renuncia al procés de selecció. –       Segona fase: Valoració del nivell d’idioma a través d’una entrevista en anglès i/o en l’idioma del país d’acollida. Es donarà prioritat al grau d’autonomia i sociabilitat, així com a la capacitat d’adaptació i resolució de conflictes. Resultats de les sol·licituds Els resultats es publicaran a la web del centre, una vegada s’hagin avaluat totes les sol·licituds presentades i es disposi de la informació de quines beques i projectes han estat concedits al centre.]]>