Seminari de Física i Química

Departament de Ciències

Cap de Departament: Ana María Lafuente Heras

Cap de Seminari Biología i Geología: Laia Antonio Roig

Docència:

FÍSICA I QUÍMICA
2n ESO- Física i Química2n ESO AAna M. Lafuente Heras

2n ESO BAna M Escobar  Vall

2n ESO C, D,ERosa Ras Mallorquí

2n ESO F (A Júnior)Teresa Carreté Castellví3r ESO Física i Química3r ESO A,B,C,DMireia Pascual Gas

3r ESO E4t ESO Física i QuímicaAna M. Lafuente Heras


Rosa Ras Mallorquí
4t ESO Ciències AplicadesMireia Pascual Gas1r BATFísicaAna M Lafuente Heras

QuímicaMireia Pascual Gas2n BATFísicaSonia Landete Valero

QuímicaAna M Lafuente Heras

Tutories:

2n ESO B: Ana M Escobar Vall

3r ESO B: Mireia Pascual Gas

Departament de Ciències

Cap de Departament: Ana María Lafuente Heras

Cap de Seminari Biología i Geología: Laia Antonio Roig

Docència:

FÍSICA I QUÍMICA
2n ESO- Física i Química2n ESO AAna M. Lafuente Heras

2n ESO BAna M Escobar  Vall

2n ESO C, D,ERosa Ras Mallorquí

2n ESO F (A Júnior)Teresa Carreté Castellví3r ESO Física i Química3r ESO A,B,C,DMireia Pascual Gas

3r ESO E4t ESO Física i QuímicaAna M. Lafuente Heras


Rosa Ras Mallorquí
4t ESO Ciències AplicadesMireia Pascual Gas1r BATFísicaAna M Lafuente Heras

QuímicaMireia Pascual Gas2n BATFísicaSonia Landete Valero

QuímicaAna M Lafuente Heras

Tutories:

2n ESO B: Ana M Escobar Vall

3r ESO B: Mireia Pascual Gas

Departament de Ciències

Cap de Departament: Ana María Lafuente Heras

Cap de Seminari Biología i Geología: Laia Antonio Roig

Docència:

FÍSICA I QUÍMICA
2n ESO- Física i Química2n ESO AAna M. Lafuente Heras

2n ESO BAna M Escobar  Vall

2n ESO C, D,ERosa Ras Mallorquí

2n ESO F (A Júnior)Teresa Carreté Castellví3r ESO Física i Química3r ESO A,B,C,DMireia Pascual Gas

3r ESO E4t ESO Física i QuímicaAna M. Lafuente Heras


Rosa Ras Mallorquí
4t ESO Ciències AplicadesMireia Pascual Gas1r BATFísicaAna M Lafuente Heras

QuímicaMireia Pascual Gas2n BATFísicaSonia Landete Valero

QuímicaAna M Lafuente Heras

Tutories:

2n ESO B: Ana M Escobar Vall

3r ESO B: Mireia Pascual Gas

Criteris d’avaluació ESO CURS 2020-21

Criteris d’avaluació ordinària 

La nota final de cada trimestre s’obté a partir de les notes obtingudes en les diferents unitats didàctiques, segons els següents percentatges:

Ítem% Ponderació
Proves /activitats finals25
Activitats: moodle, llibreta, exercicis, realització dels exercicis amb correcció, pulcritud en la feina, correcció ortogràfica i d’expressió30
Mapa conceptual5
Entrega de tasques: terminis, etc5
Dossier de pràctiques de laboratori10
Treball cooperatiu10
Respecte envers els companys, professors, un mateix i l’entorn15
Compliment de les normes de convivència tant en entorns físics com virtuals (amonestacions, puntualitat, correcció en les formes,…)
Esperit de superació, esforç i treball demostrat en assistència regular.

Nota final contínua (juny)

La nota final contínua s’obté a partir de la mitjana aritmètica de les notes obtingudes en els diferents trimestres.

Avaluació extraordinària 

Es preveu una avaluació extraordinària (pendent de confirmar dates depenent de la normativa del Departament d’Educació)

Deures d’estiu

Els alumnes que hagin superat la matèria al juny i que presentin els deures d’estiu a l’inici de curs, els comptarà un 10% a la nota del primer trimestre de  2n d’ESO.

Avaluació extraordinària de matèria pendent d’altres cursos 

Els alumnes que tinguin matèries suspeses de cursos anteriors  suspeses tindran la possibilitat de recuperar la matèria durant el curs, en el moment que estableixi direcció presentant un dossier que se’ls lliurarà amb suficient temps.

Criteris d’avaluació BATXILLERAT  CURS 2020-21

Avaluació ordinària

La nota final de cada trimestre s’obté a partir de les notes obtingudes en les diferents unitats didàctiques, segons els següents percentatges:

Ítem% Ponderació
Proves /activitats finals30
Proves trimestrals50
Activitats: moodle, llibreta, exercicis i deures realització dels exercicis amb correcció (exercicis puntuats) i pràctiques laboratori15:7,57,5
Respecte envers els companys, professors, un mateix i l’entorn5
Compliment de les normes de convivència tant en entorns físics com virtuals (amonestacions, puntualitat, correcció en les formes,…)
Esperit de superació, esforç i treball demostrat en assistència regular.
  • Per tal de poder fer la mitjana aritmètica cal obtenir un 3 en les proves escrites.
  • És necessari l’assistència a classe d’un mínim del 80% d’hores per tal de poder aprovar la matèria.
  • Si l’alumne/a no assisteix a classe el dia de la prova escrita, haurà de justificar la seva absència mitjançant justificant mèdic al professor/a per tenir dret a fer-la en un altre moment. 

Activitats de recuperació trimestral 

En cas de no superar el trimestre, l’alumne/a haurà de fer un examen en el qual haurà de treure una nota igual o superior a 5. 

Nota final contínua (juny)

La nota final contínua s’obté a partir de la mitja aritmètica de les notes obtingudes en els diferents trimestres.

AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA (JUNY O SETEMBRE) 

Criteris d’avaluació i recuperació

L’alumne/a que no hagi superat la matèria haurà de lliurar el dossier d’estiu obligatòriament i haurà de fer un examen en el qual haurà de treure una nota igual o superior a 5. 

PUJAR NOTA

Aquell alumne/a interessat en pujar nota tindrà l’oportunitat de fer-ho al juny, en un examen especial amb tots els continguts del curs.