Departament de Tecnologies

Professorat del departament de Tecnologies

Cap de departament: Elisa Cortés

Professorat:
Elisa Cortés
Marina Jara
Rubén Martínez
Sílvia Martínez
Xavier Sánchez
Lorena Vallés

Nivell Professorat
1r ESO Elisa Cortés/Rubén Martínez/Sílvia Martínez/Xavier Sánchez
2n ESO Elisa Cortés/Lorena Vallés/Xavier Sánchez
3r ESO Rubén Martínez
4t ESO Elisa Cortés/Marina Jara
1r BAT (Tecnològic) Lorena Vallés
1r BAT(Humanístic)
2n BAT (Tecnològic) Elisa Cortés
2n BAT(Humanístic)

Els llibres que utilitzem al departament són:

Matèria Editorial Nom ISBN
1r ESO Text-La Galera Tecnologia 1 ESO Atòmium 9788441223974
2n ESO Text-La Galera Tecnologia 2 ESO Atòmium 9788441223073
3r ESO Text-La Galera Tecnologia 3 ESO Atòmium 9788441223981
4t ESO Text-La Galera Tecnologia 4 ESO Atòmium 9788441223080
1r BAT (Tecnològic) McGraw-Hill Tecnologia Industrial 1 Batxillerat 9788448611347
1r BAT(Humanístic)
2n BAT (Tecnològic) McGraw-Hill Tecnologia Industrial 2 Batxillerat 9788448611361
2n BAT(Humanístic)

Enllaços d’interès:

http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/eso/eso-cientificotecnic.pdf

Visita pares 

  Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
  8.30 – 9.25          
  9.25 – 10.20 Sílvia Martínez        
Esbarjo          
10.35 – 11.30 Rubén Martínez     Lorena Vallés  
11.30 – 12.25 Marina Jara Xavier Sánchez      
Esbarjo       Elisa Cortés  
13.10 – 14.05          
14.05 – 15.00          

Criteris d’avaluació ESO:

L’avaluació de cada alumne/a es duu a terme de manera continuada atenent el grau d’assoliment de les capacitats, competències i objectius previstos per a cada període d’avaluació.

S’avaluaran, bàsicament, tres aspectes:

Ponderació
Nota mitjana de controls i proves objectives 40%
Nota mitjana d’activitats, projectes amb informe tècnic o memòria, treball cooperatiu 40%
Actitud i comportament 20%

Per aprovar el nivell corresponent a un curs de la matèria, caldrà haver aprovat les tres avaluacions trimestrals. Excepcionalment es podrà superar el curs si s’aproven com a mínim dues de les tres avaluacions, sempre que la nota mitjana de les tres avaluacions sigui igual o superior a 5. La nota final serà la mitjana aritmètica de les notes obtingudes en cada avaluació, arrodonida a l’alça si les dècimes tenen un valor igual o superior a 5.

Criteris d’avaluació BAT:

La nota final de cada avaluació trimestral s’obtindrà:

  • en un 60% de la prova o examen de final d’avaluació
  • i un 40% de la mitjana aritmètica de les diferents proves parcials que es realitzin en el decurs de l’avaluació. Aquestes avaluacions parcials, s’obtindran de les proves o controls que es faran al final de cada unitat didàctica, els exercicis pràctics d’experimentació, els treballs i els projectes que s’encomanin.

Les matèries de Tecnologia Industrial I i II de 1r i 2n de Batxillerat respectivament quedaran aprovades quan la mitjana aritmètica dels trimestres superi 5 o bé com a màxim s’hagi suspès un trimestre amb un 4. Al llarg del curs, l’ alumnat pot optar a una prova de recuperació que no excedirà d’un 6 com a màxim.