Departament de Tecnologies

Professorat del Departament de Tecnologia

Professorat: 

Nivell Professorat
1r ESO  Roger Illa, Ruben Martínez
2n ESO  Elisa Cortés, Sílvia Martínez
3r ESO  Lorena Vallés
4t ESO  Elisa Cortés, Roger Illa, Rubén Martínez
1r BAT  Lorena Vallés
2n BAT  Elisa Cortés

Visita pares

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
  8.00 – 9.00
8.15 – 9.30
9.30 – 10.30 RIlla

SMartínez

10:30 – 11:30 RMartínez ECortés SMartínez
Esbarjos
10.35 – 11.30
11.30 – 12.30
12.30 – 13.15
13.15 – 14.00 LVallés
14:00 – 15:00

Criteris d’avaluació ESO

L’avaluació de cada alumne/a es duu a terme de manera continuada atenent el grau d’assoliment de les capacitats, competències i objectius previstos per a cada període d’avaluació. En aquesta qualificació caldrà tenir en compte les possibles adaptacions i plans individualitzats de l’alumnat.

  • 40% Procediments, activitats i projectes realitzats al taller en treball cooperatiu. I aquí ho dividim en:
    • 15% Nota individuaL
    • 15% Nota grup
    • 10% Memòria.
  • 20% Actitud, assistència a classe, neteja del taller, puntualitat, cura del material…
Ítems Ponderació
Proves escrites, qüestionaris, controls… (activitats que puntuen), individuals i cooperatives 40%
Procediments: pràctiques i projectes realitzats al taller 40%
Actitud i comportament, neteja i ordre al taller, cura del material… 20%

Avaluacions de final de curs

Es duen terme a final de curs i es valora el rendiment de l’alumne al llarg de tot el curs en la matèria. Per aprovar el curs, caldrà haver aprovat com a mínim dues de les tres avaluacions. 

D’acord amb la normativa vigent, l’alumnat que no superi el curs per cap dels procediments del l’apartat anterior, tindrà dret a la realització d’una prova extraordinària, la superació de la qual implicarà la superació del curs.

Les proves extraordinàries s’elaboraran de manera que permetin l’avaluació dels objectius previstos per al curs d’acord amb la programació de l’àrea, i podran contenir exercicis de caràcter pràctic que es realitzaran a les aules de tecnologia o informàtica.