Departament de Tecnologies

Professorat del Departament de:  Tecnologia

Professorat:

Nivell Professorat
1r ESO Sílvia Martínez
2n ESO Elisa Cortés, Rubén Martínez
3r ESO Estefanía Jiménez, Lorena Vallés
4t ESO Elisa Cortés, Rubén Martínez, Sílvia Martínez
1r BAT Lorena Vallés
2n BAT Elisa Cortés

Llibres

Nivell/Matèria Editorial Nom llibre ISBN
1r ESO Text-La Galera Tecnologia 1 ESO Atòmium 9788441223974
2n ESO Text-La Galera Tecnologia 2 ESO Atòmium 9788441223073
3r ESO Text-La Galera Tecnologia 3 ESO Atòmium 9788441223981
1r BAT (Tecnològic) McGraw-Hill Tecnologia Industrial 1 Batxillerat 9788448611347
2n BAT (Tecnològic) McGraw-Hill Tecnologia Industrial 2 Batxillerat 9788448611361

Visita pares

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
  8.30 – 9.25
  9.25 – 10.20
Esbarjo
10.35 – 11.30 SMartínez

L Vallés

11.30 – 12.25  E Cortés
Esbarjo
13.10 – 14.05 EJiménez
14.05 – 15.00 R Martínez

Criteris d’avaluació ESO

 

L’avaluació de cada alumne/a es duu a terme de manera continuada atenent el grau d’assoliment de les capacitats, competències i objectius previstos per a cada període d’avaluació. En aquesta qualificació caldrà tenir en compte les possibles adaptacions i plans individualitzats de l’alumnat.

S’avaluaran, bàsicament, els següents ítems:

Ítems Ponderació
Nota mitjana de controls i proves objectives 40%
Nota mitjana de procediments, activitats i taller en treball cooperatiu.Desglossat:

15% Nota individual

15% Nota grup

10% Dossier, memòria

40%
Actitud i comportament 20%

Avaluacions de final de curs

Es duen terme a final de curs i es valora el rendiment de l’alumne al llarg de tot el curs en la matèria. Per aprovar el curs, caldrà haver aprovat com a mínim dues de les tres avaluacions.

D’acord amb la normativa vigent, l’alumnat que no superi el curs per cap dels procediments del l’apartat anterior, tindrà dret a la realització d’una prova extraordinària, la superació de la qual implicarà la superació del curs.

Les proves extraordinàries s’elaboraran de manera que permetin l’avaluació dels objectius previstos per al curs d’acord amb la programació de l’àrea, i podran contenir exercicis de caràcter pràctic que es realitzaran a les aules de tecnologia o informàtica.