Seminari de Física i Química

Professorat del departament/seminari de:

Nom del professor/a (Cap de seminari): Charo Soriano

Nom professorat: Ana Lafuente, Olga Miranda, Sonia Landete, Charo Soriano, Tatiana Pla

Nivell Professorat
2n ESO Olga Miranda, Tatiana Pla, Sonia Landete, Ana Lafuente
3r ESO Sonia Landete, Tatiana Pla
4t ESO Tatiana Pla, Olga Miranda
1r BAT (Tecnològic) Química: Charo Soriano  Física: Charo Soriano
1r BAT(Humanístic)
2n BAT (Tecnològic) Química: : Ana Lafuente  Física: Sonia Landete
2n BAT(Humanístic)

Els llibres que utilitzem al departament són:

Matèria Editorial Nom ISBN
2n ESO Cruïlla Física i química 2n ESO 978-84-661-4065-2
3r ESO Vicens Vives Física i química 3 9788468231990
4t ESO SENSE LLIBRE
1r BAT (Tecnològic) McGraw HillMcGraw Hill Física 1Química 1 978-84-486-1138-8978-84-486-1140-8
1r BAT(Humanístic)
2n BAT (Tecnològic) McGraw HillSantillana Química 2Física 2 978-84-486-1409-69788491302384
2n BAT(Humanístic)

Enllaços d’interés:

Lectures recomanades/obligatòries:

Visita pares

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
  8.30 – 9.25
  9.25 – 10.20  Ana
Esbarjo
10.35 – 11.30 Olga
11.30 – 12.25 Sonia Charo
Esbarjo
13.10 – 14.05
14.05 – 15.00 Tatiana

         CRITERIS D’AVALUACIÓ ESO/BAT: 

Avaluació ordinària

Nota trimestral

La nota final de cada trimestre s’obté a partir de les notes obtingudes en les diferents unitats didàctiques, segons els següents percentatges:

Competència Ponderació
Competències comunicatives:▪  Proves escrites 40%▪  40%
Competències metodològiques:▪  Dossier de pràctiques (pulcritud en la feina, totes acabades i lliurades puntualment)

▪  Llibreta/dossier (realització dels exercicis, pulcritud en la feina, correcció ortogràfica i d’expressió, pràctiques laboratori, mapa conceptual)

▪  Treball cooperatiu

45%▪  10%

▪  20%

▪  15%

Competències personals:▪  Respecte envers el professor/a, els altres companys, si mateix i el entorn.

▪  Compliment de les normes de convivència i dels deures dels alumnes contemplats en el RRI del nostre centre (Amonestacions i puntualitat)

▪  Deures a casa

▪  Esperit de superació, esforç i treball demostrat en assistència regular

15%

Si l’alumne/a no assisteix a classe el dia de la prova escrita, haurà de justificar la seva absència al professor/a per tenir dret a fer-la en un altre moment.

Nota final contínua (juny)

La nota final contínua s’obté a partir de la mitjana aritmètica de les notes obtingudes en els diferents trimestres.

Avaluació extraordinària (setembre)

L’alumne/a que no hagi superat la matèria haurà de:

 • Fer una prova escrita de la matèria pendent 60%
 • Lliurar les activitats proposades per l’estiu 40%

Per superar el curs, la nota haurà de ser igual o superior a 5. En aquest cas 5 serà la nota del curs.

Deures d’estiu

Els alumnes que hagin superat la matèria al juny i que presentin els deures d’estiu a l’inici de curs, els comptarà un 10% a la nota del primer trimestre de  2n d’ESO.

Avaluació extraordinària de matèria pendent d’altres cursos

Els alumnes que cursin 3r d’ESO amb les Ciències Naturals de segon suspeses tindran la possibilitat de recuperar la matèria durant el curs, en el moment que estableixi direcció presentant un dossier que se’ls lliurarà amb suficient temps.

Física i química 3r ESO

Avaluació ordinària

La nota final de cada trimestre s’obté a partir de les notes obtingudes en les diferents unitats didàctiques, segons els següents percentatges:

Competència Ponderació
Competències comunicatives:▪      Proves escrites 50%▪      50%
Competències metodològiques:▪      Treball cooperatiu

▪      Dossier de pràctiques (Treball al laboratori, pràctiques acabades i lliurament puntual)

▪      Llibreta/dossier (realització dels exercicis, pulcritud en la feina, correcció ortogràfica i d’expressió)

35%▪      10%

▪      10%

▪      15%

Competències personals:▪      Respecte envers el professor/a, els altres companys, si mateix i el entorn.

▪      Compliment de les normes de convivència i dels deures dels alumnes contemplats en el RRI del nostre centre (Amonestacions i puntualitat)

▪      Deures a casa

▪      Esperit de superació, esforç i treball demostrat en assistència regular

15%

Si l’alumne/a no assisteix a classe el dia de la prova escrita, haurà de justificar la seva absència al professor/a per tenir dret a fer-la en un altre moment.

Nota final contínua (juny)

La nota final contínua s’obté a partir de la mitja aritmètica de les notes obtingudes en els diferents trimestres. Es mantindran les notes dels trimestres aprovats.

Avaluació extraordinària (setembre)

L’alumne/a que no hagi superat la matèria haurà de:

 • Fer una prova escrita de la matèria pendent 60%
 • Lliurar les activitats proposades per l’estiu 40%

Per superar el curs, la nota haurà de ser igual o superior a 5. En aquest cas 5 serà la nota del curs.

Deures d’estiu

Els alumnes que hagin superat la matèria al juny i que a 4rt d’ESO vulguin cursar la matèria optativa  de Física i Química se’ls lliurarà un dossier (el podran descarregar a la web de l’institut) que si l’entreguen ben fet  a l’inici de curs, els comptarà un 10% a la nota del primer trimestre de  4rt.

Avaluació extraordinària de matèria pendent d’altres cursos

Els alumnes que cursin 3r d’ESO amb la matèria del departament de Ciències (Física i química i/o Biologia i geologia) de cursos anteriors suspesa, tindran la possibilitat de recuperar la matèria durant el curs, en el moment que estableixi direcció presentant un dossier que se’ls lliurarà amb suficient temps.

Si tot i així no es supera la matèria s’haurà de presentar a la convocatòria de juny i/o setembre.

Matèria Optativa 3r ESO: A little bit of chemistry

                La nota final de la  matèria optativa s’obté segons els següents percentatges:

Competència Ponderació
Competències comunicatives:

 • Proves escrites i/o orals
35%§  35%
Competències metodològiques:

 • Treball al laboratori
 • Presentació del dossier amb pràctiques, treballs i fitxes – indispensable per aprovar la matèria.
50%§  15%

§  35%

Competències personals:

 • Respecte envers el professor/a, els altres companys, si mateix i el entorn.
 • Compliment de les normes de convivència i dels deures dels alumnes contemplats en el RRI del nostre centre (Amonestacions i puntualitat)
 • Esperit de superació, esforç i treball demostrat en assistència regular i lliurament dels treballs puntual.
15%§  5%

§  5%

§  5%

Física i Química 4t ESO

Avaluació ordinària

Nota trimestral

La nota final de cada trimestre s’obté a partir de les notes obtingudes en les diferents unitats didàctiques, segons els següents percentatges:

Grup Tatiana

Competència Ponderació
Competències comunicatives:▪      Proves escrites

▪      Prova competències cientificotecnològiques

70%60%

10%

Competències metodològiques:▪      Pràctiques laboratori

▪      Llibreta/dossier (realització dels exercicis, pulcritud en la feina, correcció ortogràfica i d’expressió)

20%10%

10%

Competències personals:▪      Deures a casa

▪      Respecte envers el professor/a, els altres companys, si mateix i el entorn.

▪      Compliment de les normes de convivència i dels deures dels alumnes contemplats en el RRI del nostre centre (Amonestacions i puntualitat)

▪      Esperit de superació, esforç i treball demostrat en assistència regular

10%

Si l’alumne/a no assisteix a classe el dia de la prova escrita, haurà de justificar la seva absència al professor/a per tenir dret a fer-la en un altre moment.

Grup Olga

Competència Ponderació
Competències comunicatives:▪      Proves escrites

▪      Prova competències cientificotecnològiques

60%50%

10%

Competències metodològiques:▪      Deures a casa

▪      Treball a classe/laboratori

▪      Llibreta/dossier (realització dels exercicis, pulcritud en la feina, correcció ortogràfica i d’expressió)

30%5%

10%

15%

Competències personals:▪      Respecte envers el professor/a, els altres companys, si mateix i el entorn.

▪      Compliment de les normes de convivència i dels deures dels alumnes contemplats en el RRI del nostre centre (Amonestacions i puntualitat)

▪      Esperit de superació, esforç i treball demostrat en assistència regular

10%

La màxima nota del grup Olga és un 7.

        Per tal de poder fer la mitjana aritmètica cal obtenir un 3 en les proves escrites.

 Nota final contínua (juny)

La nota final contínua s’obté a partir de la mitjana aritmètica de les notes obtingudes en els diferents trimestres.

Avaluació extraordinària (setembre)

L’alumne/a que no hagi superat la matèria haurà de:

 • Fer una prova escrita de la matèria pendent 60%
 • Lliurar les activitats proposades per l’estiu 40%

Per superar el curs, la nota haurà de ser igual o superior a 5. En aquest cas 5 serà la nota del curs.

Avaluació extraordinària de matèria pendent d’altres cursos

Els alumnes que cursin 4t d’ESO amb la Física i Química de 3r suspesa tindran la possibilitat de recuperar la matèria durant el curs, en el moment que estableixi direcció presentant un dossier que se’ls lliurarà amb suficient temps. 

BATXILLERAT 

FÍSICA

Primer Batxillerat

 La nota final de cada trimestre s’obté a partir de les notes obtingudes en les diferents proves, segons els següents percentatges

Competència Ponderació
Competències comunicatives:Controls

Examen trimestral

80%30%

50%

Competències metodològiques i personals:Lliurament de formularis, deures, problemes de selectivitat, vídeos

Exercicis puntuats, pràctiques

20%10%

10%

 Segon Batxillerat 

Competència Ponderació
Competències comunicatives:Controls

Examen trimestral

80%30%

50%

Competències metodològiques i personals:Lliurament de formularis, deures, problemes de selectivitat, vídeos

Exercicis puntuats, pràctiques

20%10%

10%

 Per tal de poder fer la mitjana aritmètica cal obtenir un 3 en les proves escrites. 

Si l’alumne/a no assisteix a classe el dia de la prova escrita, haurà de justificar la seva absència mitjançant justificant mèdic al professor/a per tenir dret a fer-la en un altre moment.

 Activitats de recuperació trimestral 

L’alumne/a que no hagi superat la matèria de primer haurà de lliurar el dossier d’estiu obligatòriament  i haurà de fer un examen en el qual haurà de treure una nota igual o superior a 5.

 Pujar Nota

Aquell alumne/a interessat en pujar la nota de Física tindrà l’oportunitat de fer-ho al juny, en un examen especial amb tots els continguts del curs.

És necessari l’assistència a classe d’un mínim del 80% d’hores per tal de poder aprovar la matèria. 

 QUÍMICA

Primer Batxillerat 

La nota final de cada trimestre s’obté a partir de les notes obtingudes en les diferents proves, segons els següents percentatges: 

Competència Ponderació
Competències comunicatives:Controls

Examen trimestral

80%30%

50%

Competències metodològiques i personals:Lliurament de formularis, deures, problemes de selectivitat, vídeos

Exercicis puntuats, treballs, pràctiques

20%10%

10%

 Segon Batxillerat

Competència Ponderació
Competències comunicatives:Controls

Examen trimestral

80%30%

50%

Competències metodològiques i personals:Lliurament de formularis, deures, problemes de selectivitat, vídeos

Exercicis puntuats, treballs, pràctiques

20%10%

10%

 Per tal de poder fer la mitjana aritmètica cal obtenir un 3 en les proves escrites.

 Si l’alumne/a no assisteix a classe el dia de la prova escrita, haurà de justificar la seva absència mitjançant justificant mèdic al professor/a per tenir dret a fer-la en un altre moment.

 Activitats de recuperació trimestral 

L’alumne/a que no hagi superat la matèria de primer haurà de lliurar el dossier d’estiu obligatòriament   i haurà de fer un examen en el qual haurà de treure una nota igual o superior a 5.

 Pujar Nota

Aquell alumne/a interessat en pujar la nota de Física tindrà l’oportunitat de fer-ho al juny, en un examen especial amb tots els continguts del curs. 

És necessari l’assistència a classe d’un mínim del 80% d’hores per tal de poder aprovar la matèria.