Seminari de Física i Química

Professorat del Departament de: Física i Química

Professorat:

Nivell Professorat
2n ESO Maite Casas, Tatiana Pla, Sonia Landete, Ana Lafuente
3r ESO Sonia Landete, Maite Casas
4t ESO Tatiana Pla, Maite Casas
1r BAT Química: Tatiana Pla  Física: Maite Casas
2n BAT Química: : Ana Lafuente  Física: Sonia Landete

Llibres

 

Nivell/Matèria Editorial Nom llibre ISBN
2n ESO Cruïlla Física i química 2n ESO 978-84-661-4065-2
3r ESO Vicens Vives Física i química 3 9788468231990
4t ESO SENSE LLIBRE
1r BAT McGraw Hill

McGraw Hill

Física 1

Química 1

978-84-486-1138-8

978-84-486-1140-8

2n BAT McGraw Hill

Santillana

Química 2

Física 2

978-84-486-1409-6

9788491302384

Visita pares

 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
  8.30 – 9.25
  9.25 – 10.20 ANA L.
Esbarjo
10.35 – 11.30 SONIA L.
11.30 – 12.25 TATIANA P.
Esbarjo
13.10 – 14.05
14.05 – 15.00 MAITE C.

 

 

 

 

Criteris d’avaluació ESO

 

ESO

Física i Química 2n ESO

Avaluació ordinària

Nota trimestral

La nota final de cada trimestre s’obté a partir de les notes obtingudes en les diferents unitats didàctiques, segons els següents percentatges:

Competència Ponderació
Competències comunicatives:

▪          Proves escrites

35%

▪          35%

Competències metodològiques:

▪          Dossier de pràctiques (pulcritud en la feina, totes acabades i lliurades puntualment)

▪          Llibreta/dossier (realització dels exercicis, pulcritud en la feina, correcció ortogràfica i d’expressió, pràctiques laboratori, mapa conceptual)

▪          Treball cooperatiu

▪          Activitats competencials

50%

▪          10%

▪          20%

▪          10%

▪          10%

Competències personals:

▪          Respecte envers el professor/a, els altres companys, si mateix i el entorn.

▪          Compliment de les normes de convivència i dels deures dels alumnes contemplats en el RRI del nostre centre (Amonestacions i puntualitat)

▪          Deures a casa

▪          Esperit de superació, esforç i treball demostrat en assistència regular

15%

Si l’alumne/a no assisteix a classe el dia de la prova escrita, haurà de justificar la seva absència al professor/a per tenir dret a fer-la en un altre moment.

Nota final contínua (juny)

La nota final contínua s’obté a partir de la mitjana aritmètica de les notes obtingudes en els diferents trimestres.

Avaluació extraordinària

Es preveu una avaluació extraordinària (pendent de confirmar dates depenent de la normativa del Departament d’Educació)

Deures d’estiu

Els alumnes que hagin superat la matèria al juny i que presentin els deures d’estiu a l’inici de curs, els comptarà un 10% a la nota del primer trimestre de  2n d’ESO.

Avaluació extraordinària de matèria pendent d’altres cursos

Els alumnes que cursin 3r d’ESO amb les Ciències Naturals de segon suspeses tindran la possibilitat de recuperar la matèria durant el curs, en el moment que estableixi direcció presentant un dossier que se’ls lliurarà amb suficient temps.

 

Física i química 3r ESO

Avaluació ordinària

La nota final de cada trimestre s’obté a partir de les notes obtingudes en les diferents unitats didàctiques, segons els següents percentatges:

Competència Ponderació
Competències comunicatives:

▪       Proves escrites

45%

45%

Competències metodològiques:

▪       Treball cooperatiu

▪       Activitats competencials

▪       Dossier de pràctiques (Treball al laboratori, pràctiques acabades i lliurament puntual)

▪       Llibreta/dossier (realització dels exercicis, pulcritud en la feina, correcció ortogràfica i d’expressió)

45%

10%

10 %

10%

15%

Competències personals:

▪       Respecte envers el professor/a, els altres companys, si mateix i el entorn.

▪       Compliment de les normes de convivència i dels deures dels alumnes contemplats en el RRI del nostre centre (Amonestacions i puntualitat)

▪       Deures a casa

▪       Esperit de superació, esforç i treball demostrat en assistència regular

10%

Si l’alumne/a no assisteix a classe el dia de la prova escrita, haurà de justificar la seva absència al professor/a per tenir dret a fer-la en un altre moment.

Nota final contínua (juny)

La nota final contínua s’obté a partir de la mitja aritmètica de les notes obtingudes en els diferents trimestres. Es mantindran les notes dels trimestres aprovats.

Avaluació extraordinària

Es preveu una avaluació extraordinària (pendent de confirmar dates depenent de la normativa del Departament d’Educació)

Deures d’estiu

Els alumnes que hagin superat la matèria al juny i que a 4rt d’ESO vulguin cursar la matèria optativa  de Física i Química se’ls lliurarà un dossier (el podran descarregar a la web de l’institut) que si l’entreguen ben fet  a l’inici de curs, els comptarà un 10% a la nota del primer trimestre de  4rt.

Avaluació extraordinària de matèria pendent d’altres cursos

Els alumnes que cursin 3r d’ESO amb la matèria del departament de Ciències (Física i química i/o Biologia i geologia) de cursos anteriors suspesa, tindran la possibilitat de recuperar la matèria durant el curs, en el moment que estableixi direcció presentant un dossier que se’ls lliurarà amb suficient temps.

 

Matèria Optativa 3r ESO: A little bit of chemistry

 

La nota final de la  matèria optativa s’obté segons els següents percentatges:

Competència Ponderació
Competències comunicatives:

  • Proves escrites i/o orals
35%

35%

Competències metodològiques:

  • Treball al laboratori
  • Presentació del dossier amb pràctiques, treballs i fitxes – indispensable per aprovar la matèria.
50%

15%

35%

Competències personals:

  • Respecte envers el professor/a, els altres companys, si mateix i el entorn.
  • Compliment de les normes de convivència i dels deures dels alumnes contemplats en el RRI del nostre centre (Amonestacions i puntualitat)
  • Esperit de superació, esforç i treball demostrat en assistència regular i lliurament dels treballs puntual.
15%

5%

5%

5%

Si l’alumne/a no assisteix a classe el dia de la prova escrita, haurà de justificar la seva absència al professor/a per tenir dret a fer-la en un altre moment.

 

Física i Química 4t ESO

Avaluació ordinària

Nota trimestral

La nota final de cada trimestre s’obté a partir de les notes obtingudes en les diferents unitats didàctiques, segons els següents percentatges:

Grup 1

Competència Ponderació
Competències comunicatives:

▪       Proves escrites

▪       Prova competències cientificotecnològiques

70%:

60%

10%

Competències metodològiques:

▪       Pràctiques laboratori i activitats competencials

▪       Llibreta/dossier (realització dels exercicis, pulcritud en la feina, correcció ortogràfica i d’expressió)

20%:

10%

10%

Competències personals:

▪       Deures a casa

▪       Respecte envers el professor/a, els altres companys, si mateix i el entorn.

▪       Compliment de les normes de convivència i dels deures dels alumnes contemplats en el RRI del nostre centre (Amonestacions i puntualitat)

▪       Esperit de superació, esforç i treball demostrat en assistència regular

10%:

5%

5%

Si l’alumne/a no assisteix a classe el dia de la prova escrita, haurà de justificar la seva absència al professor/a per tenir dret a fer-la en un altre moment.

Grup 2: Proposta de diversificació

Competència Ponderació
Competències comunicatives:

▪       Proves escrites

▪       Prova competències cientificotecnològiques

60%:

50%

10%

Competències metodològiques:

▪       Deures a casa

▪       Treball a classe/ pràctiques laboratori i activitats competencials

▪       Llibreta/dossier (realització dels exercicis, pulcritud en la feina, correcció ortogràfica i d’expressió)

30%:

5%

10%

15%

Competències personals:

▪       Respecte envers el professor/a, els altres companys, si mateix i el entorn.

▪       Compliment de les normes de convivència i dels deures dels alumnes contemplats en el RRI del nostre centre (Amonestacions i puntualitat)

▪       Esperit de superació, esforç i treball demostrat en assistència regular

10%

La màxima nota del grup 2 és un 7.

Per tal de poder fer la mitjana aritmètica cal obtenir un 3 en les proves escrites.

Nota final contínua (juny)

La nota final contínua s’obté a partir de la mitjana aritmètica de les notes obtingudes en els diferents trimestres.

Avaluació extraordinària

Es preveu una avaluació extraordinària (pendent de confirmar dates depenent de la normativa del Departament d’Educació)

Avaluació extraordinària de matèria pendent d’altres cursos

Els alumnes que cursin 4t d’ESO amb la Física i Química de 3r suspesa tindran la possibilitat de recuperar la matèria durant el curs, en el moment que estableixi direcció presentant un dossier que se’ls lliurarà amb suficient temps.

BATXILLERAT

QUÍMICA

1r BATXILLERAT

Avaluació ordinària

La nota final de cada trimestre s’obté a partir de les notes obtingudes segons els següents percentatges:

Competència Ponderació
Competències comunicatives:

▪       Controls

▪       Proves escrites (trimestral)

80%:

30%

50%

Competències metodològiques i personals:

▪       Presentació dels informes de pràctiques. Indispensable per aprovar l’assignatura. Exercicis puntuats. Lliurament de treballs.

▪       Treball a classe i deures.

20%:

10%

10%

2n BATXILLERAT

Competència Ponderació
Competències comunicatives:

▪       Controls

▪       Proves escrites (trimestral)

80%:

30%

50%

Competències metodològiques i personals:

▪       Presentació dels informes de pràctiques. Indispensable per aprovar l’assignatura. Exercicis puntuats. Lliurament de treballs.

▪       Treball a classe i deures.

20%:

10%

10%

 

Per tal de poder fer la mitjana aritmètica cal obtenir un 3 en les proves escrites.

És necessari l’assistència a classe d’un mínim del 80% d’hores per tal de poder aprovar la matèria.

Si l’alumne/a no assisteix a classe el dia de la prova escrita, haurà de justificar la seva absència mitjançant justificant mèdic al professor/a per tenir dret a fer-la en un altre moment.

Activitats de recuperació trimestral

En cas de no superar el trimestre, l’alumne/a haurà de fer un examen en el qual haurà de treure una nota igual o superior a 5.

Nota final contínua (juny)

La nota final contínua s’obté a partir de la mitja aritmètica de les notes obtingudes en els diferents trimestres.

Avaluació extraordinària (juny o setembre)

L’alumne/a que no hagi superat la matèria haurà de lliurar el dossier d’estiu obligatòriament i haurà de fer un examen en el qual haurà de treure una nota igual o superior a 5.

Pujar Nota

Aquell alumne/a interessat en pujar la nota de Química tindrà l’oportunitat de fer-ho al juny, en un examen especial amb tots els continguts del curs.

Avaluació extraordinària de matèria pendent d’altres cursos

Els alumnes que cursin 2n de Batxillerat amb la matèria de 1r BAT pendent, tindran la possibilitat de recuperar la matèria durant el curs mitjançant la superació d’una prova escrita en la data que estableixi la direcció del centre.

Si tot i així no es supera la matèria haurà de presentar-se a la convocatòria extraordinària de recuperació de pendents de batxillerat que coincideix amb les proves de recuperació de juny de 1r BAT i la qualificació de la qual apareixerà en l’avaluació extraordinària.

FÍSICA

1r BATXILLERAT

Avaluació ordinària

La nota final de cada trimestre s’obté a partir de les notes obtingudes segons els següents percentatges:

Competència Ponderació
Competències comunicatives:

▪       Controls

▪       Proves escrites (trimestral)

80%:

30%

50%

Competències metodològiques i personals:

▪       Presentació dels informes de pràctiques. Indispensable per aprovar l’assignatura. Exercicis puntuats. Lliurament de treballs.

▪       Treball a classe i deures.

20%:

10%

10%

2n BATXILLERAT

Competència Ponderació
Competències comunicatives:

▪       Controls

▪       Proves escrites (trimestral)

80%:

30%

50%

Competències metodològiques i personals:

▪       Presentació dels informes de pràctiques. Indispensable per aprovar l’assignatura. Exercicis puntuats. Lliurament de treballs.

▪       Treball a classe i deures.

20%:

10%

10%

 

Per tal de poder fer la mitjana aritmètica cal obtenir un 3 en les proves escrites.

És necessari l’assistència a classe d’un mínim del 80% d’hores per tal de poder aprovar la matèria.

Si l’alumne/a no assisteix a classe el dia de la prova escrita, haurà de justificar la seva absència mitjançant justificant mèdic al professor/a per tenir dret a fer-la en un altre moment.

Activitats de recuperació trimestral

En cas de no superar el trimestre, l’alumne/a haurà de fer un examen en el qual haurà de treure una nota igual o superior a 5.

Nota final contínua (juny)

La nota final contínua s’obté a partir de la mitja aritmètica de les notes obtingudes en els diferents trimestres.

Avaluació extraordinària (juny o setembre)

L’alumne/a que no hagi superat la matèria haurà de lliurar el dossier d’estiu obligatòriament i haurà de fer un examen en el qual haurà de treure una nota igual o superior a 5.

Pujar Nota

Aquell alumne/a interessat en pujar la nota de Química tindrà l’oportunitat de fer-ho al juny, en un examen especial amb tots els continguts del curs.

Avaluació extraordinària de matèria pendent d’altres cursos

Els alumnes que cursin 2n de Batxillerat amb la matèria de 1r BAT pendent, tindran la possibilitat de recuperar la matèria durant el curs mitjançant la superació d’una prova escrita en la data que estableixi la direcció del centre.

Si tot i així no es supera la matèria haurà de presentar-se a la convocatòria extraordinària de recuperació de pendents de batxillerat que coincideix amb les proves de recuperació de juny de 1r BAT i la qualificació de la qual apareixerà en l’avaluació extraordinària.