Seminari de Biologia i Geologia

Professorat del Departament de: Biologia i Geologia

Professorat:

Nivell Professorat
1r ESO Ana Escobar, Tere Carreté, Maria José Sellés i Laia Antonio
2n ESO Laia Antonio
3r ESO Maria José Sellés i Quico Juan
4t ESO Laia Antonio
1r BAT Laia Antonio, Maria José Sellés i Quico Juan
2n BAT Laia Antonio

Llibres

 

Nivell/Matèria Editorial Nom llibre ISBN
Biologia 1r d’ESO Cruïlla Biologia i Geologia 1r ESO 9788466138468
Biologia 3r d’ESO Cruïlla Biologia i Geologia 3r ESO 9788466138475
Biologia 4t d’ESO Cruïlla Biologia i Geologia 4t d’ESO 9788466140645
Biologia 1r de BAT Santillana Biologia 1 Batxillerat 9788490476727
Biologia 2n de BAT Santillana Biologia 2 Batxillerat 9788490470374
CTMA 1r de BAT Castellnou Ciències de la Terra i el medi ambient 9788417406189

Visita pares

 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
  8.30 – 9.25
  9.25 – 10.20 ANA E.
Esbarjo
10.35 – 11.30
11.30 – 12.25
Esbarjo
13.10 – 14.05 LAIA A.
14.05 – 15.00 M. JOSÉ S. QUICO J. TERE C.

Criteris d’avaluació

 

Criteris i activitats d’avaluació de Biologia de 1r d’ESO

La nota final de cada trimestre s’obté a partir de les notes obtingudes en les diferents unitats didàctiques, segons els següents percentatges:

Competència Ponderació
Competències comunicatives:

·         Proves escrites i activitat competencial

·         Mapa conceptual

50%

·         40%

·         10%

Competències metodològiques:

·         Treball cooperatiu a classe

·         Llibreta/dossier (realització dels exercicis, pulcritud en la feina, correcció ortogràfica i d’expressió), deures casa

·         Dossier laboratori

30%

·         10%

·         10%

·         10%

Competències personals:

·         Respecte envers el professor/a, els altres companys, si mateix i l’entorn.

·         Compliment de les normes de convivència i dels deures dels alumnes contemplats en el RRI del nostre centre (Amonestacions i puntualitat)

·         Esperit de superació, esforç i treball demostrat en assistència regular

·         Cada 5 retards restarà un punt de les competències personals.

20%

Si l’alumne/a no assisteix a classe el dia de la prova escrita, haurà de justificar per escrit a l’agenda o certificat mèdic la seva absència al professor/a per tenir dret a fer-la en un altre moment.

Per poder aprovar l’assignatura és indispensable entregar totes les pràctiques de laboratori.

Nota final contínua (juny)

La nota final contínua s’obté a partir de la mitja aritmètica de les notes obtingudes en els diferents trimestres.

Per poder fer la mitja cal una nota mínima de 3´5.

Nota final contínua (juny)

La nota final contínua s’obté a partir de la mitja aritmètica de les notes obtingudes en els diferents trimestres. Es mantindran les notes dels trimestres aprovats.

Avaluació extraordinària 

Es preveu una avaluació extraordinària (pendent de confirmar dates depenent de la normativa del Departament d’Educació).

Per superar el curs, la nota haurà de ser igual o superior a 5. En aquest cas 5 serà la nota del curs.

Deures d’estiu

Els alumnes que hagin superat la matèria al juny i que presentin els deures d’estiu a l’inici de curs, els comptarà un 10% a la nota del primer trimestre de  2n d’ESO de Física i Química.

Avaluació extraordinària de matèria pendent d’altres cursos 

Els alumnes que cursin 2n d’ESO amb la Biologia i Geologia de primer suspesa tindran la possibilitat de recuperar la matèria durant el curs, en el moment que estableixi direcció, presentant un dossier que se’ls lliurarà amb suficient temps.

 

Criteris i activitats d’avaluació de Biologia de 3r d’ESO

 

Avaluació ordinària

La nota final de cada trimestre s’obté a partir de les notes obtingudes en les diferents unitats didàctiques, segons els següents percentatges:

Grups classe: A, B, C i D

Competència Ponderació
Competències comunicatives:

·         Proves escrites

·         Activitat competencial

·         Mapa conceptual

60%

·         40%

·         10%

·         10%

Competències metodològiques:

·         Deures a casa

·         Llibreta de classe (realització dels exercicis, pulcritud en la feina, correcció ortogràfica i d’expressió)

·         Treball cooperatiu

·         Dossier de pràctiques de laboratori

30%

·         5%

·         10%

·         10%

·         5%

Competències personals:

·         Respecte envers el professor/a, els altres companys, si mateix i el entorn.

·         Compliment de les normes de convivència i dels deures dels alumnes contemplats en el RRI del nostre centre (Amonestacions i puntualitat)

·         Esperit de superació, esforç i treball demostrat en assistència regular

·         Cada 5 retards comportarà descomptar 1 punt de les competències personals.

10%

Per poder fer la mitja aritmètica cal una nota mínima de 3’5 a les proves escrites.

Si l’alumne/a no assisteix a classe el dia de la prova escrita, haurà de justificar per escrit a l’agenda o portant un certificat mèdic, la seva absència al professor/a per tenir dret a fer-la en un altre moment.

Nota final contínua (juny)

La nota final contínua s’obté a partir de la mitja aritmètica de les notes obtingudes en els diferents trimestres. Es mantindran les notes dels trimestres aprovats.

Avaluació extraordinària 

Es preveu una avaluació extraordinària (pendent de confirmar dates depenent de la normativa del Departament d’Educació).

Per superar el curs, la nota haurà de ser igual o superior a 5. En aquest cas 5 serà la nota del curs.

Deures d’estiu

Els alumnes que hagin superat la matèria al juny i que a 4rt d’ESO vulguin cursar la matèria optativa  de Biologia i Geologia se’ls lliurarà un dossier (el podran descarregar a la web de l’institut) que si l’entreguen ben fet  a l’inici de curs, els comptarà un 10% a la nota del primer trimestre de 4rt d’ESO.

Avaluació extraordinària de matèria pendent d’altres cursos 

Els alumnes que cursin 3r d’ESO amb la matèria del departament de Ciències (Física i química i/o Biologia i geologia) de cursos anteriors suspesa, tindran la possibilitat de recuperar la matèria durant el curs, en el moment que estableixi direcció presentant un  dossier que se’ls lliurarà amb suficient temps.

Si tot i així no es supera la matèria s’haurà de presentar a la convocatòria de juny i/o extraordinària.

 

 

Criteris i activitats d’avaluació de A little bit about biology de 3r d’ESO

 

La nota final de la  matèria optativa s’obté segons els següents percentatges:

Competència Ponderació
Competències comunicatives:

▪       Proves escrites

35%

▪     35%

Competències metodològiques:

▪       Treball al laboratori

▪       Presentació del dossier, treballs i fitxes (indispensable per aprovar la materia)

50%

▪     15%

▪     35%

Competències personals:

▪       Respecte envers el professor/a, els altres companys, si mateix i l’entorn.

▪       Compliment de les normes de convivència i dels deures dels alumnes contemplats en el RRI del nostre centre.

▪       Esperit de superació, esforç i treball demostrat en assistència regular

▪       Cada 5 retards restarà un punt de les competències personals.

15%

▪     5%

▪     5%

▪     5%

Si l’alumne/a no assisteix a classe el dia de la prova escrita, haurà de justificar per escrit a l’agenda o certificat mèdic la seva absència al professor/a per tenir dret a fer-la en un altre moment.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criteris i activitats d’avaluació de Biologia 4t d’ESO

 

Avaluació ordinària

Nota trimestral

La nota final de cada trimestre s’obté a partir de les notes obtingudes en les diferents unitats didàctiques, segons els següents percentatges:

Grup classe

Competència Ponderació
Competències comunicatives:

·         Proves escrites (60%)

·         Prova de Competències Bàsiques: Competència Cientificotecnològica (10%)

70%
Competències metodològiques:

·         Deures a casa

·         Treball a classe/laboratori

·         Llibreta/dossier (realització dels exercicis, pulcritud en la feina, correcció ortogràfica i d’expressió)

20%
Competències personals:

·         Respecte envers el professor/a, els altres companys, si mateix i el entorn.

·         Compliment de les normes de convivència i dels deures dels alumnes contemplats en el RRI del nostre centre (Amonestacions i puntualitat)

·         Esperit de superació, esforç i treball demostrat en assistència regular

·         Cada 5 retards comportarà descomptar 1 punt de les competències personals

10%

Per tal de poder fer la mitjana aritmètica caldrà obtenir una nota mitja de 3’5 a les proves escrites. 

Si l’alumne/a no assisteix a classe el dia de la prova escrita, haurà de justificar la seva absència a l’agenda o portant un certificat mèdic al professor/a per tenir dret a fer-la en un altre moment.

Proposta de diversificació

Competència Ponderació
Competències comunicatives:

·         Proves escrites (50%)

·         Prova de Competències Bàsiques: Competència Cientificotecnològica (10%)

60%
Competències metodològiques:

·         Deures a casa

·         Treball a classe/laboratori

·         Llibreta/dossier (realització dels exercicis, pulcritud en la feina, correcció ortogràfica i d’expressió)

30%
Competències personals:

·         Respecte envers el professor/a, els altres companys, si mateix i el entorn.

·         Compliment de les normes de convivència i dels deures dels alumnes contemplats en el RRI del nostre centre (Amonestacions i puntualitat)

·         Esperit de superació, esforç i treball demostrat en assistència regular

·         Cada 5 retards comportarà descomptar 1 punt de les competències personals

10%

Nota final contínua (juny)

La nota final contínua s’obté a partir de la mitja aritmètica de les notes obtingudes en els diferents trimestres. Es mantindran les notes del trimestre aprovades.

Avaluació extraordinària (setembre)

L’alumne/a que no hagi superat la matèria haurà de:

  • Fer una prova escrita de la matèria pendent 60%
  • Lliurar les activitats proposades per l’estiu 40%

Per superar el curs, la nota haurà de ser igual o superior a 5. En aquest cas 5 serà la nota del curs.

Avaluació extraordinària de matèria pendent d’altres cursos 

Els alumnes que cursin 4rt d’ESO amb la matèria del departament de Ciències (Física i química i/o Biologia i geologia) de cursos anteriors suspesa, tindran la possibilitat de recuperar la matèria durant el curs, en el moment que estableixi direcció presentant un dossier que se’ls lliurarà amb suficient temps.

Si tot i així no es supera la matèria s’haurà de presentar a la convocatòria de juny i/o setembre.

 

Criteris i activitats d’avaluació de Ciències aplicades de 4t d’ESO

 

Avaluació ordinària

Nota trimestral

La nota final de cada trimestre s’obté a partir de les notes obtingudes en les diferents unitats didàctiques, segons els següents percentatges:

Grup classe

Competència Ponderació
Competències comunicatives:

·         Proves escrites, exposicions orals, proves orals

·         Prova competència cientificotecnològica

50%:

40%

10%

Competències metodològiques:

·         Deures a casa

·         Treball a classe/laboratori

·         Llibreta/dossier (realització dels exercicis, puntualitat a les tasques, pulcritud en la feina, correcció ortogràfica i d’expressió)

35%:

5%

10%

20%

Competències personals:

·         Respecte envers el professor/a, els altres companys, si mateix i el entorn.

·         Compliment de les normes de convivència i dels deures dels alumnes contemplats en el RRI del nostre centre (Amonestacions i puntualitat)

·         Esperit de superació, esforç i treball demostrat en assistència regular

15%

Per poder aprovar l’assignatura cal assistir al 80 % d’hores de classe.

Cada 5 retards es restarà un punt de l’apartat competències personals.

Per poder fer la mitja aritmètica cal una nota mínima de 3’5 a les proves escrites.

Si l’alumne/a no assisteix a classe el dia de la prova escrita, haurà de justificar la seva absència al professor/a per tenir dret a fer-la en un altre moment.

Nota final contínua (juny)

La nota final contínua s’obté a partir de la mitja aritmètica de les notes obtingudes en els diferents trimestres.

Avaluació extraordinària 

Es preveu una avaluació extraordinària (pendent de confirmar dates depenent de la normativa del Departament d’Educació).

Per superar el curs, la nota haurà de ser igual o superior a 5. En aquest cas 5 serà la nota del curs.

 

Criteris i activitats d’avaluació de Biologia de 1r de BAT

 

Avaluació ordinària

Nota trimestral

La nota final de cada trimestre s’obté a partir de les notes obtingudes en les diferents proves, segons els següents percentatges:

80%  exàmens (30% examen ordinari i 50% examen trimestral)

15%  presentació dels informes de pràctiques o treballs i lliuraments d’exercicis

5%  treball a classe: actitud, assistència (cada 5 retards descomptarà 1 punt)

És necessari obtenir una mitja de 4 en les proves escrites per tal de poder fer la mitjana.

És necessari l’assistència a classe d’un mínim del 80% d’hores per tal de poder aprovar la matèria.

Si l’alumne/a no assisteix a classe el dia de la prova escrita, haurà de justificar la seva absència a l’agenda i/o portar un certificat mèdic, i entregar-ho al professor/a, per tenir dret a fer la prova en un altre moment.

Activitats de recuperació 

En cas de no superar el trimestre es tindrà l’oportunitat de recuperar-lo durant el següent trimestre (l’examen serà un dimecres a la tarda) i la nota màxima serà un 5.

Nota final contínua (juny)

La nota final contínua s’obté a partir de la mitja aritmètica de les notes obtingudes en els diferents trimestres.

Avaluació extraordinària (juny)

En cas de no superar el trimestre, l’alumne/a haurà de fer un examen de cada trimestre suspès, en el qual haurà de treure una nota igual o superior a 5. En aquest cas 5 serà la nota del trimestre.

Avaluació extraordinària (setembre)

L’alumne/a que no hagi superat la matèria al juny, haurà de fer un examen al setembre de tot el contingut del curs, en el qual haurà de treure una nota igual o superior a 5.

Pujar Nota

Aquell alumne/a interessat/da en pujar la nota de Biologia, tindrà l’oportunitat de fer-ho al juny, en un examen especial, amb tots els continguts del curs.

 

 

 

 

 

Criteris i activitats d’avaluació de Cultura científica de 1r de BAT

 

Avaluació ordinària 

Nota trimestral 

La nota final de cada trimestre s’obté a partir de les notes obtingudes en les diferents proves,

segons els següents percentatges:

Competència Ponderació Grup A i B 

Competències comunicatives: 65% 

Proves escrites 30%

Debats 20 %

Exposicions orals 15%

Competències metodològiques i personals: 35% 

Presentació de tasques competencials 15%

Treballs llibres 15 %

Treball a classe 5%

▪ Si l’alumne/a no assisteix a classe el dia de la prova escrita, haurà de justificar la seva absència a l’agenda o portant un certificat mèdic, al professor/a per tenir dret a fer-la en un altre moment.

▪ Cada 5 retards No justificats 1 punt menys de la nota final del trimestre.

Faltes d’assistència injustificades resten -0.25 punt per falta (fins a 1 punt de la nota final trimestre). Per poder aprovar l’assignatura cal assistir al 80% de les classes.

▪ Cada ítem avaluable ha de tenir una nota igual o superior a 3 per fer mitjana.

▪ La presentació no formal, les faltes d’ortografia i els errors gramaticals poden suposar la reducció del 10% de la nota de l’exercici.

▪ Faltes d’assistència a activitats avaluables → justificació amb document oficial.

▪ Qualificació global → mitjana dels 3 trimestres.

 

Nota final contínua (juny) 

La nota final contínua s’obté a partir de la mitjana aritmètica de les notes obtingudes en els diferents trimestres. Es mantindran les notes dels trimestres aprovats.

Si l ́alumne vol pujar la nota final, ho podrà fer a la convocatòria del juny amb tot el contingut treballat al llarg del curs.

Avaluació extraordinària( setembre) 

L’alumne/a que no hagi superat la matèria haurà de fer un examen en el qual haurà de treure una nota igual o superior a 5. La nota del curs en aquest serà cas 5.

Criteris i activitats d’avaluació de Ciències de la Terra de 1r de BAT

La nota final de cada trimestre s’obté a partir de les notes obtingudes en les diferents unitats didàctiques, segons els següents percentatges:

 

Competència Ponderació
Competències comunicatives:

▪       Proves escrites ordinàries

▪       Proves escrites trimestrals

80%

▪       30%

▪       50%

Competències metodològiques:

▪       Deures a casa

▪       Treball  a classe/laboratori

▪       Llibreta/dossier (realització dels exercicis, pulcritud en la feina, correcció ortogràfica i d’expressió)

15%
Competències personals:

▪       Respecte envers el professor/a, els altres companys, si mateix i l’entorn.

▪       Assistència

▪       Cada 5 retards restarà un punt de les competències personals.

5%

 

Si l’alumne/a no assisteix a classe el dia de la prova escrita, haurà de justificar per escrit a l’agenda o certificat mèdic la seva absència al professor/a per tenir dret a fer-la en un altre moment.

Cal un mínim del 80% d’assistència per poder ser avaluat de la matèria.

 

 

 

Activitats de recuperació trimestral

En cas de no superar el trimestre, es tindrà l’oportunitat de recuperar-lo durant el següent trimestre (l’examen serà un dimecres a la tarda) i la nota màxima serà un 5.

Nota final contínua (juny)

La nota final contínua s’obté a partir de la mitja aritmètica de les notes obtingudes en els diferents trimestres. Per fer la mitja aritmètica de les notes s’ha d’assolir un mínim d’un 4.

Avaluació extraordinària (juny o setembre)

L’alumne/a que no hagi superat la matèria haurà de fer un examen en el qual haurà de treure una nota igual o superior a 5. La nota màxima serà un 5.

Criteris i activitats d’avaluació de Biologia de 2n de BAT

Avaluació ordinària

Nota trimestral

La nota final de cada trimestre s’obté a partir de les notes obtingudes en les diferents proves, segons els següents percentatges:

80%  exàmens (30% examen ordinari 50% examen trimestral)

15%  presentació dels informes de pràctiques o treballs i lliuraments d’exercicis

5%  treball a classe: actitud, assistència (cada 5 retards es descomptarà 1 punt)

Per tal de poder fer la mitjana aritmética cal obtenir un 4 en les proves escrites.

És necessari l’assistència a classe d’un mínim del 80% d’hores per tal de poder aprovar la matèria.

Si l’alumne/a no assisteix a classe el dia de la prova escrita, haurà de justificar la seva absència a l’agenda i/o portar un certificat mèdic, i entregar-lo al professor/a, per tenir dret a fer la prova en un altre moment.

Activitats de recuperació 

En cas de no superar un trimestre, l’alumne/a tindrà l’oportunitat de recuperar-lo durant el trimestre següent (l’examen serà un dimecres a la tarda) i la nota màxima serà un 5.

Nota final contínua (maig-juny)

La nota final contínua s’obté a partir de la mitja aritmètica de les notes obtingudes en els diferents trimestres.

Avaluació extraordinària (maig-juny)

En cas de no superar el trimestre, l’alumne/a haurà de fer un examen de cada trimestre suspès, en el qual haurà de treure una nota igual o superior a 5. En aquest cas 5 serà la nota del trimestre.

Avaluació extraordinària (setembre)

L’alumne/a que no hagi superat la matèria al juny, haurà de fer un examen de tot el contingut del curs, en el qual haurà de treure una nota igual o superior a 5.

Pujar Nota

Aquell alumne/a interessat/da en pujar la nota de Biologia, tindrà l’oportunitat de fer-ho al maig/juny, en un examen especial amb tots els continguts del curs.