Departament Matemàtiques

Professorat del Departament de Matemàtiques

Nivell Professorat
1r ESO A Susana Guevara
1r ESO B, C Isabel de Lucas
1r ESO D, E Pepa Gonzálvez
2n ESO A, B Josep Gisbert
2n ESO C, D, E Albert Burrut
3r ESO A, B Susana Guevara
3r ESO C Josep Gisbert
3r ESO D Fernando Kupfer
4t ESO A, C Pepa Gonzálvez/ Fernando Kupfer
4t ESO B Fernando Kupfer/ Silvia Monfort
1r BAT A CC-TT Pepa Gonzálvez
1r BAT B CC-SS Susana Guevara
2n BAT CC-TT Silvia Monfort
2n BAT CC-SS Fernando Kupfer

 

Llibres

 

Nivell Editorial Nom llibre ISBN
1r ESO Cruïlla Matemàtiques 1 ESO. Construïm Ed. 2015 978-84-661-3849-9
2n ESO Cruïlla Matemàtiques 2 ESO. Construïm Ed. 2016 978-84-661-4062-1
3r ESO Cruïlla Matemàtiques 3 ESO. Construïm. Ed. 2015 978-84-661-3850-5
4t ESO Cruïlla Matemàtiques 4 ESO. Construïm Ed. 2016 978-84-661-4063-8
1r Bat CCTT Santillana Matemàtiques 1 BTX Sèrie Resol Ed. 2015 978-84-904-7230-9
1r Bat CCSS Santillana Matemàtiques aplicades a les CS 1 BAT Ed. 2017 978-84-904-7229-3
2n Bat CCTT Santillana Matemàtiques 2 BTX Sèrie Resol Ed. 2016 978-84-904-7045-9
2n Bat CCSS Santillana Matemàtiques aplicades a les CS 2 BTX Ed. 2017 978-84-913-0696-2

Visita pares

 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
  8.30 – 9.25 Fernando Kupfer
  9.25 – 10.20 Albert Burrut Josep Gisbert
Esbarjo
10.35 – 11.30 Susana Guevara Silvia Monfort
11.30 – 12.25 Isabel de Lucas
Esbarjo
13.10 – 14.05 Pepa Gonzálvez
14.05 – 15.00

 

 

Criteris d’avaluació ESO

 

 

No assolit (NA): Davant d’una activitat o problema no té un nivell adequat de raonament lògic per poder resoldre o entendre el que es demana. No és capaç d’establir connexions entre les diverses parts de la matèria. No participa a les tasques col·laboratives i no demana l’ajuda que necessita  al professor ni als companys. La feina no la porta al dia ni la té ordenada, és a dir no s’ajusta al que es demana.

Assolit suficient (AS): L’alumne analitza i resol  algunes de  les activitats proposades satisfactòriament. El nivell de raonament lògic i capacitat de resolucions de problemes és bàsic, però suficient. Li costa establir connexions entre les diverses parts de la matèria. És capaç d’utilitzar eines matemàtiques senzilles, però té una alta dificultat per comprendre exercicis matemàtics a on és requereix d’un alt coneixement de conceptes. Normalment participa a les tasques col·laboratives i demana ajuda al professor o als companys. Manté la feina al dia i ordenada .

Assolit notable (AN): Normalment utilitza conceptes, eines i estratègies matemàtiques per analitzar i resoldre problemes, amb una actitud oberta a millorar diferents mètodes de resolució. Sap utilitzar connexions entre les diverses parts de la matèria. Explica amb suficient claredat els seus raonaments. Participa a les tasques col·laboratives, pregunta si té dubtes i mostra interès per ensenyar als altres el que ha après. Manté la feina al dia i ordenada. Demostra autonomia i curiositat per aprendre.

Assolit excel·lent (AE): Sempre utilitza conceptes, eines i estratègies matemàtiques per analitzar i resoldre problemes, amb una actitud oberta a explorar, avaluar i millorar diferents mètodes de resolució. Construeix argumentacions basades en raonaments matemàtics. Reconeix i utilitza connexions entre diverses parts de la matemàtica i entre la matemàtica i situacions de la vida quotidiana o altres àrees de coneixement. Explica amb claredat i precisió els seus raonaments i mostra interès a conèixer i valorar amb sentit crític els dels altres. Participa a les tasques col·laboratives, pregunta si té dubtes i mostra interès per ensenyar als altres el que ha après. Manté la feina al dia i ordenada. Demostra autonomia i curiositat per aprendre.

Activitats d’avaluació

 • PROVES ESCRITES: Mínim es faran 2 exàmens per trimestre. Es fixaran amb antelació suficient
 • TREBALL COOPERATIU: Es faran activitat avaluables en grup cooperatiu. S’avaluarà l’esforç, la participació a les tasques i la motivació de treball de tots els alumnes del grup
 • DEURES, RESUMS I ESQUEMES: S’haurà de presentar com a mínim el 50% de la feina proposada a classe per poder ser avaluat positivament durant l’avaluació. Serà obligatori lliurar la feina en la data que hagi sigut acordada
 • ACTITUD I COMPORTAMENT: S’avaluarà l’interès  per la matèria, la participació a les tasques , la curiositat per aprendre, etc.
 • DOSSIER: S’avaluarà que estigui tota la feina feta a classe i a casa, la presentació, l’ordre, que estigui paginat i amb data, que la lletra sigui clara i entenedora, que es respectin els marges, etc.

Activitats d’avaluació

 • És obligatori l’assistència a classe.
 • El quadern de classe serà revisat cada cop que estigui programat un examen i serà una part important de l’avaluació.
 • El treball individual i en grup cooperatiu seran avaluats cada unitat didàctica.
 • També es tindrà en compte la presentació i contingut dels treballs presentats dins el termini previst.
 • Una part molt important de l’avaluació en aquesta etapa serà la valoració de les actituds en l’aula i enfront la matèria. Totes aquestes observacions es completaran amb proves o exercicis individuals o en  grup cooperatiu.
 • Tot aquell alumnat que al llarg del procés d’aprenentatge es detecti que presenta certes dificultats per tal de seguir el ritme normal, el professorat els proposarà activitats alternatives o de reforç.

Per  superar la matèria cal:

 

 • Que l’alumne tingui una qualificació mínima de assoliment suficient en cada un dels 3 trimestres.

 

 • En el supòsit que un alumne tingui 2 trimestres assolits i 1 no assolit, és valorarà la possibilitat de que pugui assolir directament el curs sencer. La valoració serà responsabilitat del professor, qui haurà de tenir en compte la feina feta, l’actitud, el comportament, l’interès per la matèria, etc., de tot el curs. En el cas que el professor consideri que l’alumne no pot assolir el curs per falta d’un trimestre, es farà una prova escrita de recuperació.
 • Cada trimestre no assolit es podrà recuperar durant el trimestre següent.  A més, haurà de presentar els treballs pendents, si aquest ha estat el motiu pel qual l’alumne/a ha suspès el trimestre.
 • Si el alumne no ha assolit 2 o més trimestres, haurà de realitzar una prova de recuperació al juny. Qualificació màxima: assoliment suficient (AS).
 • Els alumnes que han superat l’àrea: podran millorar la qualificació en la prova de recuperació del juny.  Mai podran empitjorar la qualificació, només podran mantenir la ja obtinguda o millorar-la.
 • Els alumnes que no hagin superat la matèria al juny, podran recuperar-la en les proves extraordinàries que es realitzaran també al juny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criteris d’avaluació BATX

 

 

1r Batx

 • PROVES ESCRITES. 60%
 1. Mínim 2 exàmens per trimestre. Es fixaran amb antelació suficient.
 2. Per poder fer mitjana s’exigirà una nota mínima de 3 en cadascuna de les proves i les notes podran tenir diferent pes segons la matèria avaluada en cadascun.
 • CONTROLS O ACTIVITATS DE SEGUIMENT. 30%

Petits exercicis individuals de la matèria acabada de donar. Es poden fer sense avís previ.

 • TREBALL A L`AULA, DEURES, RESUMS, ESQUEMES. 5%

Presentació d’un mínim del (~75%) de la feina proposada a classe per poder ser avaluat positivament durant l’avaluació.

 • ACTITUD, COMPORTAMENT, TREBALL A L’AULA I PARTICIPACIÓ. 5%

Interès per la matèria. Obligatorietat de lliurar-la quan sigui acordat.

Es recorda a l’alumnat que per tenir dret a realitzar les proves escrites cal haver assistit a classe el 80% de les hores lectives. Naturalment, no es perd en cap cas el dret a la recuperació ( veure més endavant ).

 • CRITERIS RECUPERACIONS

Recuperació d’un trimestre: Es podran demanar continguts de tots el temes explicats aquell trimestre o incloure únicament continguts dels temes suspesos o incloure continguts explicats amb anteriors trimestres, sempre a criteri del professor. Durant cada trimestre s’oferirà als alumnes la possibilitat de recuperar el trimestre anterior. En el cas de suspendre el tercer trimestre , la recuperació es farà aprofitant la recuperació de final de curs.

Recuperació de més d’un trimestre: S’haurà d’acudir a la recuperació de final de curs. L’examen de recuperació inclourà tot el curs.

2n BATX

 • PROVES ESCRITES. 80%
 1. Mínim 2 exàmens per trimestre. Es fixaran amb antelació suficient. Es podrà fer un examen trimestral que inclourà temes anteriors.
 2. 2.Per poder fer mitjana s’exigirà una nota mínima de 3 en cadascuna de les proves i les notes podran tenir diferent pes segons la matèria avaluada en cadascun.

 

 • TREBALL A L`AULA, DEURES, RESUMS, ESQUEMES. 15%

Presentació d’un mínim del (~75%) de la feina proposada a classe per poder ser avaluat positivament durant l’avaluació.

 • ACTITUD, COMPORTAMENT, TREBALL A L’AULA I PARTICIPACIÓ. 5%

Interès per la matèria. Obligatorietat de lliurar-la quan sigui acordat.

Es recorda a l’alumnat que per tenir dret a realitzar les proves escrites cal haver assistit a classe el 80% de les hores lectives. Naturalment, no es perd en cap cas el dret a la recuperació (veure més endavant).

 

 • CRITERIS RECUPERACIONS

Recuperació d’un trimestre: Es podran demanar continguts de tots el temes explicats aquell trimestre o incloure únicament continguts dels temes suspesos o incloure continguts explicats amb anteriors trimestres, sempre a criteri del professor. Durant cada trimestre s’oferirà als alumnes la possibilitat de recuperar el trimestre anterior. En el cas de suspendre el tercer trimestre , la recuperació es farà aprofitant la recuperació de  final de curs.

Recuperació de més d’un trimestre: S’haurà d’acudir a la recuperació de final de curs. L’examen de recuperació inclourà tot el curs.