Seminari de Religió

Professorat

1r ESO. Jordi Rovira (valors ètics) – Rubèn Guim (religió)

2n ESO. Rubèn Guim (valors ètics) – Jordi Rovira (religió)

3r ESO. Rubèn Guim (valors ètics) – Marino Peinado (religió)

4rt ESO. Jordi Rovira (cultura de les religions)

Visita de pares

Jordi Rovira. Dilluns, d’11.30 a 12.25h

Rubèn Guim. Dimarts, de 9:25 a 10:20h

Marino Peinado. Dimecres , de 10:35 a 11:30h

Criteris d’avaluació a la ESO

S’avaluarà l’alumne en funció dels objectius fixats a l’assignatura: assistència a classe i interès per la matèria, presentació de les tasques encomanades, i execució de proves escrites per avaluar els continguts assolits.

Les activitats d’avaluació seran fixades pel professors en funció de la dinàmica del grup, adaptant-se al seu funcionament, buscant un equilibri entre les activitats de treball cooperatiu i les activitats d’avaluació personal.

Eventualment es faran proves escrites, ja sigui amb ajuda dels apunts de l’assignatura o sense ells. En tot cas, aquestes proves escrites complementaran la nota global obtinguda per l’entrega de tasques puntuals que es vagin requerint.

Per aprovar és necessari una assistència regular a classe, l’entrega de les tasques i/o proves de coneixement que es vagin realitzant, i l’interès per la matèria.

La recuperació de les parts suspeses es farà per mitjà de l’entrega d’activitats de síntesi que englobin els continguts a recuperar, i que seran donats pel professor.