Seminari de Llengües Clàssiques

Cap de departament del Seminari: Rafael Pérez García

Nivell Professorat
1r ESO
2n ESO
3r ESO Werner Espinel
4t ESO Rafael Pérez
1r BAT (Llatí) Rafael Pérez
1r BAT(Grec) Rafael Pérez
2n BAT (Llatí) Rafael Pérez
2n BAT(Grec) Rafael Pérez

Els llibres que utilitzem al departament són:

Matèria Editorial Nom ISBN
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO Casals Llatí 978-84-218-6110-3
1r BAT (Grec) Castellnou Grec 1 978-84-9804-918-3
1r BAT(Llatí) Casals Llatí 978-84-218-6110-3
2n BAT (Grec) Diccionari
2n BAT(Llatí) Diccionari

Enllaços d’inerés:

L’alumne/a pot consultar els enllaços recomanats a l’entorn moodle.

Visita pares

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
  8.30 – 9.25
  9.25 – 10.20
Esbarjo
10.35 – 11.30
11.30 – 12.25 Rafael Pérez
Esbarjo
13.10 – 14.05
14.05 – 15.00

Criteris d’avaluació ESO/BAT: 

3r ESO: Cultura clàssica:

Per avaluar l’alumne es tindrà en compte l’assoliment dels objectius fixats per l’assignatura: interès per aprendre, grau de millora dels coneixements, evolució comprehensiva envers els processos humans.

Les activitats d’avaluació seran fixades pel professor/a d’acord amb la dinàmica del grup, podent incloure la valoració dels treballs realitzats a classe i la realització de proves escrites de coneixement.

El/la professor/a establirà les activitats per a la possible recuperació d’acord amb la seva consideració respecte a la dinàmica del grup i el millor aprofitament de l’assignatura.

4t ESO: Introducció al llatí: 

Per avaluar l’alumne es tindrà en compte l’assoliment dels objectius fixats per l’assignatura: interès per aprendre, grau de millora dels coneixements, evolució comprehensiva envers els processos humans.

Les activitats d’avaluació seran fixades pel professor/a d’acord amb la dinàmica del grup, podent incloure la valoració dels treballs realitzats a classe i la realització de proves escrites de coneixement, tant de cultura com de morfosintaxi i la seva aplicació a la traducció de textos de poca dificultat.

Es realitzarà un mínim d’un exercici de control de coneixements de cultura i societat cada trimestre; de la mitjana d’aquests controls s’obtindrà el 40 % de la nota del trimestre.

Paralel·lament a les explicacions morfosintàctiques es realitzaran exercicis de comprensió que seran valorats pel professor i que constituiran el 10 % de la nota del trimestre.

Es realitzarà un mínim d’un exercici específic de control de coneixements morfosintàctics cada trimestre; de la mitjana d’aquests controls s’obtindrà el 40% de la nota del trimestre.

Per aprovar l’avaluació caldrà haver obtingut un mínim de 4 punts en cada un dels tres apartats.

Els apartats no aprovats seran objecte de recuperació específica al llarg del curs, restant aprovats aquells que hagin estat superats per l’alumne, encara que la qualificació global del trimestre indiqui “no aprovat”.

La recuperació de les parts suspeses consistirà en la realització d’una prova oral o escrita de les mateixes característiques que la part suspesa.               

1r BAT Grec: 

Per avaluar l’alumne es tindrà en compte l’assoliment dels objectius fixats per l’assignatura: interès per aprendre, grau de millora dels coneixements.

Les activitats d’avaluació seran fixades pel professor/a d’acord amb la dinàmica del grup, podent incloure la valoració dels treballs realitzats a classe i la realització de proves escrites de coneixement, tant de cultura com de morfosintaxi i la seva aplicació a la traducció de textos de mitjana dificultat.

Es realitzarà un mínim d’un exercici de control de coneixements de cultura i societat cada trimestre; de la mitjana d’aquests controls s’obtindrà el 40 % de la nota del trimestre.

Paralel·lament a les explicacions morfosintàctiques es realitzaran a classe exercicis de comprensió que seran valorats pel professor i que constituiran el 10 % de la nota del trimestre.

Es realitzarà un mínim d’un exercici específic de control de coneixements morfosintàctics i de traducció cada trimestre; de la mitjana d’aquests controls s’obtindrà el 40% de la nota del trimestre. Puntualment es realitzaran exàmens “sorpresa”, de dificultat mínima però bàsica i que a criteri del professor/a podran matissar la qualificació trimestral fins un màxim de 2 punts; en cap cas la nota final.

El professor/a valorarà l’actitud i hàbits d’estudi i treball de l’alumne, constituint aquesta valoració un 10% de la nota trimestral.

Per aprovar l’avaluació caldrà haver obtingut un mínim de 4 punts en cada un dels dos apartats que computen el 40%..

Els apartats no aprovats seran objecte de recuperació específica al llarg del curs, restant aprovats aquells que hagin estat superats per l’alumne, encara que la qualificació global del trimestre indiqui “no aprovat”.

La recuperació de les parts suspeses consistirà en la realització d’una prova oral o escrita de les mateixes característiques que la part suspesa. 

1r BAT: Llatí: 

      Per avaluar l’alumne es tindrà en compte l’assoliment dels objectius fixats per l’assignatura: interès per aprendre, grau de millora dels coneixements..

Les activitats d’avaluació seran fixades pel professor/a d’acord amb la dinàmica del grup, podent incloure la valoració dels treballs realitzats a classe i la realització de proves escrites de coneixement, tant de cultura com de morfosintaxi i la seva aplicació a la traducció de textos de mitjana dificultat.

Es realitzarà un mínim d’un exercici de control de coneixements de cultura i societat cada trimestre; de la mitjana d’aquests controls s’obtindrà el 40 % de la nota del trimestre.

Paralel·lament a les explicacions morfosintàctiques es realitzaran a classe exercicis de comprensió que seran valorats pel professor i que constituiran el 10 % de la nota del trimestre.

Es realitzarà un mínim d’un exercici específic de control de coneixements morfosintàctics i de traducció cada trimestre; de la mitjana d’aquests controls s’obtindrà el 40% de la nota del trimestre. Puntualment es realitzaran exàmens “sorpresa”, de dificultat mínima però bàsica i que a criteri del professor/a podran matissar la qualificació trimestral fins un màxim de 2 punts; en cap cas la nota final.

El professor/a valorarà l’actitud i hàbits d’estudi i treball de l’alumne, constituint aquesta valoració un 10% de la nota trimestral.

Per aprovar l’avaluació caldrà haver obtingut un mínim de 4 punts en cada un dels dos apartats que computen el 40%..

Els apartats no aprovats seran objecte de recuperació específica al llarg del curs, restant aprovats aquells que hagin estat superats per l’alumne, encara que la qualificació global del trimestre indiqui “no aprovat”.

La recuperació de les parts suspeses consistirà en la realització d’una prova oral o escrita de les mateixes característiques que la part suspesa.

2n BAT: Grec:

Per avaluar l’alumne es tindrà en compte l’assoliment dels objectius fixats per l’assignatura d’acord amb els criteris establerts pel Consell Interuniversitari per superar la prova de selectivitat.

Les activitats d’avaluació seran fixades pel professor/a d’acord amb la dinàmica del grup, podent incloure la valoració dels treballs realitzats a classe, el control de la feina feta a classe per part de l’alumne i la realització de proves escrites de coneixement, tant de cultura com de morfosintaxi i la seva aplicació a la traducció de textos de mitjana dificultat.

Paralel·lament a les explicacions morfosintàctiques es realitzaran exercicis orals de comprensió que seran valorats pel professor i que constituiran el 10 % de la nota del trimestre.

Puntualment es realitzaran exàmens “sorpresa”, de dificultat mínima però bàsica i que a criteri del professor/a podran matissar la qualificació trimestral fins un màxim de 2 punts; en cap cas la nota final.

Es realitzarà un mínim d’un exercici específic de control de coneixements culturals, morfosintàctics i traducció cada trimestre; de la mitjana d’aquests controls s’obtindrà el 90% de la nota del trimestre, matissada pels exàmens “sorpresa”.

Els apartats no aprovats seran objecte de recuperació específica al llarg del curs.

La recuperació de les parts suspeses consistirà en la realització d’una prova oral o escrita de les mateixes característiques que la part suspesa. 

2n BAT: Llatí: 

Per avaluar l’alumne es tindrà en compte l’assoliment dels objectius fixats per l’assignatura d’acord amb els criteris establerts pel Consell Interuniversitari per superar la prova de selectivitat.

Les activitats d’avaluació seran fixades pel professor/a d’acord amb la dinàmica del grup, podent incloure la valoració dels treballs realitzats a classe, el control de la feina feta a classe per part de l’alumne i la realització de proves escrites de coneixement, tant de cultura com de morfosintaxi i la seva aplicació a la traducció de textos de mitjana dificultat.

Paralel·lament a les explicacions morfosintàctiques es realitzaran exercicis orals de comprensió que seran valorats pel professor i que constituiran el 10 % de la nota del trimestre.

Puntualment es realitzaran exàmens “sorpresa”, de dificultat mínima però bàsica i que a criteri del professor/a podran matissar la qualificació trimestral fins un màxim de 2 punts; en cap cas la nota final.

Es realitzarà un mínim d’un exercici específic de control de coneixements morfosintàctics i traducció cada trimestre; de la mitjana d’aquests controls s’obtindrà el 90% de la nota del trimestre, matissada pels exàmens “sorpresa”.

Els apartats no aprovats seran objecte de recuperació específica al llarg del curs.

La recuperació de les parts suspeses consistirà en la realització d’una prova oral o escrita de les mateixes característiques que la part suspesa