Seminari de Llengües Clàssiques

Professorat del Seminari de: Llengües clàssiques

 

Professorat:

 

 

Nivell

Professorat

1r ESO

 

2n ESO

 

3r ESO

 

4t ESO

Rafael Pérez García

1r BAT

Rafael Pérez García

2n BAT

Rafael Pérez García

 

Llibres

 

Nivell/Matèria

Editorial

Nom llibre

ISBN

4t ESO LLATÍ

Casals

Llatí 4t ESO

978-84-218-6110-3

1R BAT LLATÍ

Casals

Llatí 4t ESO

978-84-218-6110-3

1R BAT GREC

Castellnou

Grec 1r BAT

978-84-980-4433-1

2N BAT LLATÍ

SPES-VOX

Diccionari il·lustrat llatí-català / català llatí.

978-84-715-3932-8

 

 

Visita pares

 

    

       Dilluns

           Dimarts

           Dimecres

Dijous

         Divendres

  8.30 – 9.25

 

 

 

 

 

  9.25 – 10.20

 

 

 

 

 

Esbarjo

 

 

 

 

 

10.35 – 11.30

 

 

 

 

 

11.30 – 12.25

 

 

 

 

 

Esbarjo

 

 

 

 

 

13.10 – 14.05

 

 

 

 

 

14.05 – 15.00

      

    R.Pérez

 

 

 

 

Criteris d’avaluació ESO

 

Per avaluar l’alumne es tindrà en compte l’assoliment dels objectius fixats per l’assignatura: interès per aprendre, grau de millora dels coneixements, evolució comprehensiva envers els processos humans.

Les activitats d’avaluació seran fixades pel professor/a d’acord amb la dinàmica del grup, podent incloure la valoració dels treballs realitzats a classe i la realització de proves escrites de coneixement, tant de cultura com de morfosintaxi i la seva aplicació a la traducció de textos de poca dificultat.

 

Es realitzarà un mínim d’un exercici de control de coneixements de cultura i societat cada trimestre; de la mitjana d’aquests controls s’obtindrà el 40 % de la nota del trimestre.

 

Paral·lelament a les explicacions morfosintàctiques es realitzaran exercicis de comprensió que seran valorats pel professor i que constituiran el 10 % de la nota del trimestre.

 

Es realitzarà un mínim d’un exercici específic de control de coneixements morfosintàctics cada trimestre; de la mitjana d’aquests controls s’obtindrà el 50% de la nota del trimestre.

 

Per aprovar l’avaluació caldrà haver obtingut un mínim de 4 punts en cada un dels tres apartats.

 

Els apartats no aprovats seran objecte de recuperació específica al llarg del curs, restant aprovats aquells que hagin estat superats per l’alumne, encara que la qualificació global del trimestre indiqui “no aprovat”.

 

La recuperació de les parts suspeses consistirà en la realització d’una prova oral o escrita de les mateixes característiques que la part suspesa.