Seminari de Filosofia

Professorat:

  • Núria Blay Navarro

Assignatures:

  • 2n de Batxillerat: Història de la filosofia 
  • 1r de Batxillerat: Filosofia 
  • 1r de Batxillerat: Psicologia i sociologia

Llibres:

No utilitzem llibres en cap de les matèries.

Visita pares:

Dilluns de 13:10 a 14:05

Criteris d’Avaluació i recuperació:

HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA

Es faran dos exàmens per trimestre que constituiran el 80% de la nota (40% cada examen). La nota de classe comptarà un 10% i els treballs i exercicis que es demanin un altre 10%. Si es té més d’un trimestre suspès, no es podrà fer la mitjana. Caldrà recuperar-los. Amb un sol trimestre suspès, s’aprovarà a partir de 4,5

FILOSOFIA

Es faran dos exàmens o un treball i un examen que constituiran el 80% de la nota (40% cadascun). La nota de classe comptarà un 10% i els treballs i exercicis que es demanin un altre 10%. Si es té més d’un trimestre suspès, no es podrà fer la mitjana. Caldrà recuperar-los. Amb un sol trimestre suspès, s’aprovarà a partir de 4,5

PSICOLOGIA I SOCIOLOGIA

Es farà un treball amb exposició oral i un examen que constituiran el 80% de la nota (40% cadascun). La nota de classe comptarà un 10% i els treballs i exercicis que es demanin un altre 10%. Si es té més d’un trimestre suspès, no es podrà fer la mitjana. Caldrà recuperar-los. Amb un sol trimestre suspès, s’aprovarà a partir de 4,5