Seminari de Filosofia

Professorat:

  • Núria Blay Navarro

Assignatures:

  • 2n de Batxillerat: Història de la filosofia 
  • 1r de Batxillerat: Filosofia 
  • 4t d’ESO: Filosofia

Materials:

 Els materials didàctics estaran disponibles al moodle de l’institut per tal que els alumnes els puguin consultar.

Criteris d’Avaluació i recuperació:

HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA

Es faran dos exàmens per trimestre que constituiran el 80% de la nota (40% cada examen). La nota de classe comptarà un 10% i els treballs i exercicis que es demanin un altre 10%. Si es té més d’un trimestre suspès, no es podrà fer la mitjana. Caldrà recuperar-los. Amb un sol trimestre suspès, s’aprovarà a partir de 4,5. En cas de no presentar-se a un examen o a un treball, caldrà justificar-ho degudament. No s’acceptaran les entregues ni fora de termini ni sense el format requerit llevat que hi hagi una causa justificable. Les faltes descompten fins a un màxim de 0,5 punts.

FILOSOFIA

Es faran dos exàmens o un treball i un examen que constituiran el 70% de la nota (35% cadascun). Hi haurà un debat junt amb Cultura científica que compatarà un 20%, la nota de classe, un 5% i els treballs i els exercicis que es demanin un altre 5%. Si es té més d’un trimestre suspès, no es podrà fer la mitjana. Caldrà recuperar-los. Amb un sol trimestre suspès, s’aprovarà a partir de 4,5

FILOSOFIA 4t ESO

Es farà una exposició oral  que comptarà un 30% i l’entrega del dossier trimestral també serà un 30% de la nota. La nota de classe comptarà un 20% i els treballs i exercicis que es demanin un altre 20%. Si es té més d’un trimestre suspès, no es podrà fer la mitjana. Caldrà recuperar-los. Amb un sol trimestre suspès, s’aprovarà a partir de 4.