Seminari de Ciències Socials

Professorat del seminari de Ciències Socials:

Cap de seminari: Anna Elsa Benesenes

Professorat: Núria Barberà, Núria Ortiz, Josep Tortosa, Joan Arévalo i Anna Elsa Benesenes.

Nivell Professorat
1r ESO Joan Arévalo / Anna Elsa Benesenes
2n ESO Núria Ortiz / Joan Arévalo
3r ESO Josep Tortosa / Joan Arévalo (emprenedoria)
4t ESO Núria Ortiz / Núria Cristóbal – Núria Barberà (Economia)
1r BAT (Tecnològic)
1r BAT(Humanístic) Anna Elsa Benesenes / Núria Barberà (Economia)
2n BAT (Tecnològic) Anna Elsa Benesenes
2n BAT(Humanístic) Núria Ortiz (Geografia), Joan Arévalo (Història de l’Art), Núria Barberà (Economia) i Anna E Benesenes (Història)

Els llibres que utilitzem al departament són:

Matèria Editorial Nom ISBN
1r BAT(Humanístic) Edebé Història del Món Contemporani 1 BTX 978-84-236-8984-2
McGraw Hill Economia de l’Empresa I 978-84-481-8129-1
2n BAT (Tecnològic) Edebé Història 2 BTX 978-84-236-9487-7
2n BAT(Humanístic) Edebé Història 2 BTX 978-84-236-9487-7
McGraw Hill Economia de l’Empresa II 978-84-481-8383-7
Barcanova Geografia Batxillerat 978-84-489-3021-9


Lectures recomanades/obligatòries:

Història de l’Art: J.R. Triadó; M. Pendás; X. Triadó (2016), Arts. Història de l’art, Ed. Vicens Vives.

Visita pares

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
  8.30 – 9.25 Anna Elsa Benesenes Josep Tortosa
  9.25 – 10.20
Esbarjo
10.35 – 11.30 Núria Ortiz
11.30 – 12.25 Joan Arévalo Núria Barberà
Esbarjo
13.10 – 14.05
14.05 – 15.00

Criteris d’avaluació ESO/BAT:

                        Seminari Ciències Socials Geografia i Història 2017-2018

ESO

  1R 2N 3R 4T
Proves, exàmens 50% 50% 50% 70%
Dossier 20% 20% 20% 10%
Deures, treballs 10% 10% 10% 10%
Actitud 10% 10% 10% 10%
Treball Cooperatiu 10% 10%
Exposicions 10%


BATXILLERAT

   
Proves, exàmens 80%
Deures, comentaris, tasques de classe 20%


1R ESO

 • Es realitzaran dues proves cada trimestre, que representaran un 50% de la nota de cada trimestre.
 • La presentació d’un dossier de seguiment de la matèria, que suposarà un 20% de la nota trimestral.
 • La presentació dels deures constituirà un 10% per trimestre.
 • L’ actitud de l’alumne envers la matèria un 10% per trimestre.
 • La realització de treballs cooperatius un 10% trimestral.

2N ESO

 • Es realitzaran dues proves cada trimestre, que representaran un 50% de la nota.
 • La presentació d’un dossier de seguiment, que suposarà un 20% de la nota trimestral.
 • Activitats, treballs i tasques encomanades, un 10% per trimestre.
 • Mostrar una bona actitud envers els companys/es, el professorat, el mobiliari de l’aula un 10%.
 • La realització de treballs cooperatius un 10% trimestral.

3R ESO

 • Es realitzaran dues proves cada trimestre, que representaran un 50% de la nota.
 • La presentació d’un dossier dues vegades per trimestre i després de cada prova, que suposarà un 20% de la nota trimestral.
 • La presentació dels deures constituirà un 10% per trimestre.
 • Els treballs i exposicions, com a mínim un cop al trimestre, un 10% de la nota.
 • L’actitud de l’ alumnat envers la matèria i la participació a classe, un 10%.

4T ESO

 • Es realitzaran dues proves cada trimestre, que representaran un 70% de la nota.
 • La presentació d’un dossier de seguiment i els deures encomanats un 20%
 • El bon comportament i la participació a classe, un 10%.

La matèria de socials, per a tots els cursos, restarà aprovada quan es superi amb un 5. També si la mitjana dels tres trimestres és igual o superior a 5, tenint en compte que no es farà mitjana si dues de les avaluacions tenen un 4 o inferior.

RECUPERACIÓ DELS TRIMESTRES

A l’ESO les recuperacions les realitzarà cada professor/a de nivell al llarg del curs i adaptades a les necessitats, si s’escau, de l’alumne/a, incloent-hi l’alumnat amb PI.

Avaluació final al juny: es considera la matèria superada quan la mitjana aritmètica dels trimestres superi 5 o bé com a màxim s’hagi suspès un trimestre amb un 4.

Avaluació extraordinària al setembre: el seminari de socials facilitarà a l’alumnat amb l’avaluació suspesa un dossier de reforç per a l’estiu que comptarà per a la recuperació de setembre amb un 20%. La realització d’una prova escrita al setembre un 80%.

La recuperació de l’any anterior es podrà fer amb la presentació d’un dossier o treball.

HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA 1R BATXILLERAT

 • Es realitzaran dues proves (mínim) cada trimestre, que representaran un 80% de la nota.
 • Les tasques encomanades a classe i l’anàlisi de documents històrics, mapes i gràfics constituirà un 20% per trimestre.

RECUPERACIÓ DELS TRIMESTRES

La matèria d’Història contemporània queda aprovada quan la mitjana aritmètica dels trimestres superi 5 o bé com a màxim s’hagi suspès un trimestre amb un 4. Al llarg del curs, l’ alumnat pot optar a una prova de recuperació que no excedirà d’un 6 com a màxim.

L’alumnat de 1r de Batxillerat que no hagi superat la matèria a la convocatòria ordinària de juny, podrà presentar-se a l’extraordinària corresponent a setembre de tot el curs.

HISTÒRIA 2N BATXILLERAT

 • Es realitzaran dues proves (mínim) cada trimestre, que representaran un 80% de la nota.
 • Les tasques encomanades a classe basades en l’anàlisi de comentaris de textos, mapes, gràfics, cartells i fotografies constituirà un 20% per trimestre.

GEOGRAFIA 2N BATXILLERAT

 • Es realitzaran dues proves (mínim) cada trimestre, que representaran un 80% de la nota.
 • L’actitud positiva, l’assistència i la confecció de les tasques encomanades un 20%.

HISTÒRIA DE L’ART 2N BATXILLERAT

 • Es realitzaran dues proves (mínim) cada trimestre, que representaran un 80% de la nota.
 • Les tasques encomanades a classe basades en l’anàlisi d’obres d’art més representatives constituirà un 20% per trimestre.

Cada matèria de batxillerat quedarà superada quan la mitjana aritmètica dels trimestres superi 5 o bé com a màxim s’hagi suspès un trimestre amb un 4,5. L’alumne en tot cas té dret a la recuperació de l’avaluació trimestral suspesa al mes de juny o la recuperació de tot el curs a les recuperacions finals ordinàries i extraordinàries que fixa el centre.

RECUPERACIÓ DELS TRIMESTRES

Les matèries de segon curs de batxillerat quedaran aprovades quan es superin almenys amb un 5 cadascuna de les avaluacions. Al llarg del curs l’alumnat pot optar a una prova escrita de recuperació que en tot cas no excedirà d’un 6 de nota màxima.

L’alumnat de segon curs que no hagi superat la matèria a la convocatòria final de maig, s’haurà de presentar a la convocatòria extraordinària de juny. (Els alumnes que es presenten a la recuperació per fer les PAU al setembre s’hauran de presentar de tot el curs).

ECONOMIA 1R I 2N BATXILLERAT

Els instruments d’avaluació seran exàmens, treballs, activitats i altres accions que es planifiquin i siguin necessàries per l’adquisició de les competències.

La nota trimestral  es calcularà de la següent manera:

 • 80% sobre la nota mitjana dels exàmens de les unitats didàctiques treballades en el trimestre.
 • 15% sobre la nota mitjana dels treballs i les activitats realitzades puntuables. Aquelles activitats entregades fora de termini, seran suspeses i avaluades com amb un zero. Tan sols s’admetran entregues fora de termini si es justifica mitjançant un comprovant oficial (justificant mèdic, d’un examen oficial …).
 • 5 avaluades com amb un zeroermini si es justifica mitjançant un justificant oficial (% sobre la nota trimestral de l’assoliment de competències (actitud, l’execució del exercicis, la participació, l’ús de la llengua correctament, les faltes d’ortografia i expressió escrita, el treball cooperatiu, l’assistència a classe, vocabulari financer…).

Si l’alumne acumula més d’un 20% faltes d’assistència no justificades per trimestre, perdrà el dret de l’avaluació continuada i haurà de recuperar el trimestre en la data marcada de recuperació.

Cadascuna de les avaluacions es podrà recuperar en el següent trimestre, segons calendari acordat. Per la tercera avaluació, la recuperació es programarà abans del final de curs. El calendari de recuperacions trimestrals es marcarà segons el nombre d’alumnes suspesos però es portarà els dimecres per la tarda a partir de les 17:00.

La recuperació trimestral consistirà en la realització d’un examen de totes les unitats didàctiques treballades/trimestre. S’entregaran de nou aquells treballs i activitats que s’hagin treballat durant del trimestre. La nota màxima serà un 6.

La nota final és el resultat de la mitjana aritmètica de les tres avaluacions.

Les matèries d’Economia i Economia de l’Empresa de 1r curs queden aprovades quan la mitjana aritmètica dels trimestres superi 5 o bé com a màxim s’hagi suspès un trimestre amb un 4. Si la nota final és inferior a 5, es recuperarà la matèria en la convocatòria extraordinària segons el calendari de curs establert.

La matèria d’Economia de l’Empresa de 2n curs queda aprovada quan la mitjana aritmètica dels trimestres superi 5 o bé com a màxim s’hagi suspès un trimestre amb un 4,5. Si la nota final és inferior a 5, es recuperarà la matèria en la convocatòria extraordinària segons el calendari de curs establert.

Només es repetiran els exàmens, en cas de no assistència, si l’alumne/a justifica la falta mitjançant un justificant oficial (mèdic, d’un examen oficial …).