Seminari de Ciències Socials i Economia

Distribució del professorat de Ciències Socials i Economia segons curs i matèria a l’ESO: Ciències Socials 1r ESO Anna Elsa Benesenes, Núria Ortiz, Joan Arévalo Ciències Socials 2n ESO Manel Güell 

Ciències Socials 3r ESO Núria Ortiz 

Ciències Socials 4t ESO Joan Arévalo 

Emprenedoria (optativa) 3r ESO Daniel Escoté / Carla Aliau 

Economia (optativa) 4t ESO Daniel Escoté / Carla Aliau 

Distribució del professorat de Ciències Socials i Economia segons curs i matèria a Batxillerat: Història del Món Contemporani 1r Batxillerat Manel Güell Història d’Espanya 2n Batxillerat Anna Elsa Benesenes Geografia 2n Batxillerat Núria Ortiz Economia 1r Batxillerat Daniel Escoté//Núria Barberà Economia de l’empresa 1r Batxillerat Carla Aliau 

Estada a l’empresa 2n Batxillerat Carla Aliau Economia de l’empresa 2n Batxillerat Carla Aliau

Llibres a l’ESO i al Batxillerat 

Enguany no s’utilitzaran llibres de text en els seus cursos d’ESO i Batxillerat. Es faran servir els materials digitals preparats pel professorat a la plataforma Moodle així com presentacions que els alumnes traspassaran als seus dossiers, a més a més d’altres recursos facilitats pel professorat (fotocòpies de lectures, gràfiques etc.). 

Criteris d’Avaluació de la matèria de Ciències Socials de 1r a 3r de l’ESO

● Es realitzaran dues proves cada trimestre, que representaran un 50% de la nota i on s’avalua la competència en la dimensió històrica i geogràfica. 

● L’àmbit digital suposarà un 10% de la nota. Es valoraran totes aquelles tasques i deures relacionats amb aquest entorn. 

● En la competència d’aprendre a aprendre es valoraran les activitats cooperatives i totes aquelles activitats que hi estan relacionades amb un 10%

● Pel que fa a la dimensió ciutadana, es valorarà amb un 10% totes aquelles activitats que en formen part així com l’actitud de l’alumnat. 

● Per últim, la presentació d’un dossier de seguiment de la matèria suposarà un 20% de la nota trimestral. 

Criteris d’avaluació de Ciències Socials a 4t de l’ESO 

● Registres de deures (10%). Anotacions al quadern del professor si l’alumne acompleix les tasques encomanades. 

● Dossier de l’alumne (20%). Comprovació del dossier després de cada examen. ● Actitud (10%). Actitud positiva envers l’aprenentatge, el professor i els companys. ● Proves escrites o parcials (60%). Explicació dels coneixements adquirits a cada unitat 

didàctica. Es realitzarà un mínim de dues proves per trimestre i d’una prova per unitat didàctica.

Recuperació de trimestres anteriors o cursos anteriors de la matèria de Ciències Socials a l’ESO 

A l’ESO les recuperacions les realitzarà cada professor/a de nivell al llarg del curs i estaran adaptades a les necessitats, si s’escau, de l’alumne/a, incloent-hi l’alumnat amb PI. 

Avaluació final al juny: es considera la matèria superada quan la mitjana aritmètica dels trimestres superi el 5 o bé, com a màxim, s’hagi suspès un trimestre amb un 4. 

La recuperació de cursos anteriors es farà mitjançant un dossier on s’especifica el curs a recuperar i la data d’entrega del mateix. 

Criteris d’avaluació d’Emprenedoria a 3r de l’ESO 

Les activitats avaluables i proves representaran un 60% de la nota i on s’avalua la competència en la dimensió social. 

L’àmbit digital suposarà un 10% de la nota. Es valoraran totes aquelles tasques i deures relacionats amb aquest entorn. 

Pel que fa a la dimensió ciutadana, es valorarà amb un 10% totes aquelles activitats que en formen part així com l’actitud de l’alumnat. 

Per últim, la presentació d’un dossier de seguiment de la matèria suposarà un 20% de la nota trimestral. 

Els alumnes que no assoleixin durant tot el trimestre el nivell competencial satisfactori hauran de presentar un itinerari formatiu i professional guiat pel docent que ha impartit el curs. Es farà el seguiment durant el curs escolar i es qualificarà a l’avaluació extraordinària. Només es repetiran els

exàmens, en cas de no assistència, si l’alumne/a justifica la falta mitjançant un justificant oficial (mèdic, d’un examen oficial…) 

Criteris d’avaluació d’Economia a 4t de l’ESO 

Dossier de l’aprenentatge d’unitat (apunts, anotacions i diccionari del lèxic i vocabulari de la matèria, activitats de seguiment..). (10%) 

Activitats avaluables (activitats individuals i/o cooperatives, activitats d’autoavaluació i coavaluació, treballs, jocs, simulacions..) (20%) 

Proves de diferents tipus per tal de comprovar l’adquisició i assoliment de les competències. (50%) 

A més a més també es tindrà en compte les competències social i ciutadana ( treball cooperatiu i aprendre a aprendre) (10%) 

També s’avaluarà la competència digital ( documents d’edició de text, de tractament de dades i càlcul, creació de presentacions multimèdia, compartir i emmagatzemar documents, gestió de Moodle,..) (10%) 

Criteris d’avaluació i recuperacions utilitzats a les diferents matèries de l’àmbit de les Ciències Socials i d’Economia a Batxillerat: 

1r de Batxillerat (Història) 

Criteris d’avaluació 

● Es realitzaran dues proves (mínim) cada trimestre, que representaran un 70% de la nota. ● Les tasques encomanades a classe i l’anàlisi de documents històrics, mapes i gràfics constituirà un 30% per trimestre.

Recuperació dels trimestres 

La matèria d’Història contemporània queda aprovada quan la mitjana aritmètica dels trimestres superi 5 o bé com a màxim s’hagi suspès un trimestre amb un 4. Al llarg del curs, l’alumnat pot optar a una prova de recuperació que no excedirà d’un 6 com a màxim. 

L’alumnat de 1r de Batxillerat que no hagi superat la matèria a la convocatòria ordinària de juny, podrà presentar-se a l’extraordinària corresponent a setembre de tot el curs. 

2n de Batxillerat (Geografia) 

Criteris d’avaluació 

● Es realitzaran dues proves (mínim) cada trimestre, que representaran un 80% de la nota. ● Les tasques encomanades a classe basades en l’anàlisi de textos, mapes, gràfics, plànols, fotografies i taules estadístiques constituirà un 20% per trimestre. 

Recuperació dels trimestres 

La matèria de Geografia queda aprovada quan la mitjana aritmètica dels trimestres superi 5 o bé com a màxim s’hagi suspès un trimestre amb un 4,5. Al començament de cada trimestre l’alumnat pot optar a una prova de recuperació del trimestre anterior, la nota del qual no excedirà d’un 6 com a màxim. 

L’alumnat que no hagi superat la matèria a la convocatòria ordinària de maig, podrà presentar-se a la convocatòria extraordinària de juny on s’examinarà de tota la matèria desenvolupada durant el curs..

2n de Batxillerat (Història d’Espanya) 

Criteris d’avaluació 

● Es realitzaran dues proves (mínim) cada trimestre, que representaran un 80% de la nota. ● Les tasques encomanades a classe basades en l’anàlisi de comentaris de textos, mapes, gràfics, cartells i fotografies constituirà un 20% per trimestre. 

Recuperació dels trimestres 

La matèria d’Història d’Espanya queda aprovada quan la mitjana aritmètica dels trimestres superi 5 o bé com a màxim s’hagi suspès un trimestre amb un 4. Al llarg del curs, l’alumnat pot optar a una prova de recuperació que no excedirà d’un 6 com a màxim. 

1r de Batxillerat (Economia de l’empresa) 

Criteris d’avaluació 

75% sobre la nota mitjana dels exàmens de les unitats didàctiques treballades en el trimestre. 

20% sobre la nota mitjana dels treballs i les activitats realitzades puntuables. Aquelles activitats entregades fora de termini, seran suspeses i avaluades com amb un zero. Tan sols s’admetran entregues fora de termini si es justifica mitjançant un comprovant oficial (justificant mèdic, d’un examen oficial …). 

5% sobre la nota trimestral de l’assoliment de competències (actitud, l’execució del exercicis, la participació, l’ús de la llengua correctament, les faltes d’ortografia i expressió escrita, el treball cooperatiu, l’assistència a classe, vocabulari financer…). 

Cadascuna de les avaluacions es podrà recuperar en el següent trimestre, segons calendari acordat.La nota màxima serà un 6.

La nota final és el resultat de la mitjana aritmètica de les tres avaluacions. La matèria d’Economia de l’Empresa de 1r curs queda aprovada quan la mitjana aritmètica dels trimestres superi 5 o bé com a màxim s’hagi suspès un trimestre amb un 6. 

1r de Batxillerat (Economia) 

Criteris d’avaluació 

Els instruments d’avaluació seran exàmens, treballs, activitats i altres accions que es planifiquin i siguin necessàries per l’adquisició de les competències. 

La nota trimestral es calcularà de la següent manera: 

70% sobre la nota mitjana dels exàmens de les unitats didàctiques treballades en el trimestre, es faran un mínim de 2 exàmens per trimestre. 

30% sobre la nota mitjana dels treballs i les activitats realitzades puntuables. Aquelles activitats entregades fora de termini, seran suspeses i avaluades amb un zero. Tan sols s’admetran entregues fora de termini si es justifica mitjançant un comprovant oficial (justificant mèdic, d’un examen oficial …). Aquestes activitats estaran disponibles a la plataforma de Moodle de la matèria. 

Recuperació dels trimestres 

Cadascuna de les avaluacions es podrà recuperar en el següent trimestre, segons calendari acordat. Per la tercera avaluació, la recuperació es programarà abans del final de curs. El calendari de recuperacions trimestrals es marcarà segons el nombre d’alumnes suspesos però es portarà els dimecres per la tarda a partir de les 17:00 o algún dia per determinar.

La recuperació trimestral consistirà en la realització d’un examen de totes les unitats didàctiques 

treballades/trimestre. Es valorarà les tasques entregades a Moodle i es demanarà refer aquelles activitats que estan realitzades però no compleixen els requisits mínims i es permetrà entregar les no realitzades. 

La nota màxima serà un 6. 

La nota final és el resultat de la mitjana aritmètica de les tres avaluacions. La matèria d’Economia de 1r curs queda aprovada quan la mitjana aritmètica dels trimestres superi 5 o bé com a màxim s’hagi suspès un trimestre amb un 4. Si la nota final és inferior a 5, es recuperarà la matèria en la convocatòria extraordinària segons el calendari de curs establert. 

Només es repetiran els exàmens, en cas de no assistència, si l’alumne/a justifica la falta mitjançant un justificant oficial (mèdic, d’un examen oficial…) 

2n de Batxillerat (Economia de l’empresa) 

Criteris d’avaluació 

La nota trimestral es calcularà de la següent manera: 

● 75% sobre la nota mitjana dels exàmens de les unitats didàctiques treballades en el trimestre. ● 20% sobre la nota mitjana dels treballs i les activitats realitzades puntuables ● 5% sobre la nota trimestral de l’assoliment de competències (actitud, l’execució del 

exercicis, la participació, l’ús de la llengua correctament, faltes d’ortografia i expressió escrita, el treball cooperatiu, l’assistència a classe, vocabulari financer…). 

Cadascuna de les avaluacions es podrà recuperar en el següent trimestre, segons calendari acordat. La nota màxima serà un 6.

La nota final és el resultat de la mitjana aritmètica de les tres avaluacions. La matèria d’Economia de l’Empresa de 2n curs queda aprovada quan la mitjana aritmètica dels trimestres superi 5 o bé com a màxim s’hagi suspès un trimestre amb un 4,5. 

APORTACIONS DE LA MATÈRIA A LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

Si considerem que la matèria de ciències socials, geografia i història té com a finalitat proporcionar a l’alumnat els coneixements i les habilitats per ubicar-se en el món, per esbrinar els orígens i les causes dels problemes socials actuals i aprendre a participar en la societat amb coneixement de causa, és important que, en finalitzar l’educació secundària obligatòria, l’alumnat tingui suficients coneixements i habilitats per saber d’on ve, d’on és i cap a on vol anar, com a individu i com a membre d’un col·lectiu. La contribució a l’assoliment de totes les altres competències bàsiques és significativa i se centra en els aspectes següents: 

Les competències comunicatives 

● Elaborar el discurs propi de les ciències socials a partir de les competències lingüístiques (descripció, explicació, justificació, interpretació i argumentació) per donar sentit a la informació i construir coneixement. 

● Descodificar i utilitzar diferents tipus de llenguatges (icònics, simbòlics, cartogràfics, audiovisuals, informàtics, etc.) per comprendre i interpretar la realitat. 

● Utilitzar adequadament el vocabulari propi de les ciències socials per a la construcció d’un discurs científic, precís i rigorós. 

● Adquirir habilitats comunicatives en situacions d’interacció oral, d’exposició i comunicació de resultats i de debats oberts o reglats. 

● Valorar les manifestacions artístiques històriques i contemporànies per desenvolupar el sentit estètic i la capacitat d’emocionar-se.

● Desenvolupar una actitud activa en relació amb la conservació i preservació del patrimoni natural i cultural, contribuint a donar-lo a conèixer. 

Les competències metodològiques 

● Buscar, obtenir, seleccionar, organitzar i interpretar la informació a partir de fonts diverses (directes i indirectes, escrites, gràfiques, audiovisuals, i amb diferents suports, especialment els relacionats amb les TIC). 

● Distingir entre informacions rellevants i anecdòtiques i entre informacions objectives i subjectives, per copsar la intencionalitat dels missatges. 

● Contrastar la informació a partir de fonts diverses, comparant-la per desenvolupar un pensament crític i creatiu. 

● Utilitzar els nombres i el càlcul (la proporcionalitat, els percentatges, les taxes, els índexs, etc.), aplicats a la cronologia i l’anàlisi de fenòmens. 

● Utilitzar tècniques de representació geomètrica per descriure, raonar i projectar formes dels objectes i els espais. 

● Utilitzar amb propietat instruments i tècniques per dibuixar, mesurar i calcular. ● Recollir, interpretar i comunicar informació de taules i gràfics. 

● Plantejar-se preguntes per desenvolupar un pensament complex, crític, creatiu i amb capacitat de presentar alternatives. 

● Desenvolupar estratègies en la resolució de problemes. 

● Utilitzar i dominar tècniques i estratègies per organitzar i sistematitzar la informació (resums, esquemes, mapes conceptuals, bases d’orientació, etc.). 

● Aplicar estratègies de regulació i d’autoregulació per aprendre a millorar. ● Desenvolupar la capacitat de previsió i adaptació als canvis. 

Les competències personals 

● Configurar la pròpia identitat personal, social i cultural, amb els referents culturals i històrics disponibles del seu entorn.

● Posar-se en contacte amb universos de coneixement variats, per tal de replantejar-se idees prèvies. 

● Desenvolupar la capacitat d’iniciativa i compromís personal i de l’acció. ● Prendre decisions a partir de la reflexió i fer propostes de millora. 

● Desenvolupar estratègies de planificació i execució en les tasques quotidianes