Departament de Català

2021/2022

El departament de llengua catalana i literatura de l’Institut Campclar el formen les professores: Elsa Canet Ferri, Núria Comas Lou, Laia Dolç Gabriel, Cinta Panisello Colomé, Sílvia Sànchez Aldabó i Tesa Sardà Basora. 

Les professores del departament es distribueixen la docència de la matèria de la següent manera:

NivellProfessorat
1r ESOCinta Panisello Colomé iLaia Dolç Gabriel
2n ESONúria Comas Lou iTesa Sardà Basora
3r ESOLaia Dolç Gabriel iSílvia Sànchez Aldabó
4t ESOCinta Panisello Colomé iTesa Sardà Basora
1r BAT (Tecnològic, Humanístic i Esportiu)Núria Comas Lou i Elsa Canet Ferri
Literatura universal (1r BAT)Sílvia Sànchez Aldabó
2n BAT (Tecnològic i Humanístic)Sílvia Sànchez Aldabó
Aula d’acollidaElsa Canet FerriCinta Panisello Colomé iNúria Comas Lou 

Així mateix, la tasca de Cap de Departament la du a terme la professora Sílvia Sànchez Aldabó.

Material de classe

Segons la normativa del centre, al llarg del curs 2020/21 la difusió de la matèria de llengua catalana es durà a terme a través de la plataforma Moodle. El material que es treballarà està elaborat per les professores del departament, excepte els textos d’autor, que són degudament identificats. 

A través d’aquesta plataforma l’alumnat haurà de contestar qüestionaris i dur a terme tasques de manera periòdica per comprovar el seu aprenentatge i per consolidar els conceptes necessaris. 

A l’aula, l’alumnat ha de portar sempre la seva tauleta carregada (com si es tractés del seu llibre de text), i evidentment fulls i bolígrafs necessaris per confegir el dossier de cada unitat. 

PLA LECTOR (2021/22)

Pel que fa a les lectures que durem a terme, els títols corresponents a aquest curs són:

 1r trimestre2n  trimestre3r trimestre
 1r ESOVILLANUEVA, MurielDuna. Diari d’un estiuEd. Babulinka BooksISBN: 978-84-941590-7-7Dues lectures més a escollir d’una llista tancada de diversos gèneres i formats adequats al nivell de l’alumnat de primer.
 2n ESOSANTOS, Care.MentidaEd. EdebéISBN: 978-84-683-1578-2Dues lectures més a escollir d’una llista tancada de diversos gèneres i formats adequats al nivell de l’alumnat de segon.
 3r ESOLORMAN, Josep.L’aventura de SaïdEd. CruïllaISBN: 978-84-661-4535-0Dues lectures més a escollir d’una llista tancada de diversos gèneres i formats adequats al nivell de l’alumnat de tercer.
 4t ESOCABEZA, AnnaUn dia sencer de blat.Ed Bambú, 2010ISBN: 978-84-834-3117-7Dues lectures més a escollir d’una llista tancada de diversos gèneres i formats adequats al nivell de l’alumnat de quart.
1r BATMARTORELL, JoanotTirant lo Blanc.ORIOL, JoanAntologia de poesia catalana. Nova triaEd. La Galera  ISBN:978-84-2466-318-6IBSEN, Henrik.Un enemic del pobleAula literàriaEd. Vicens VivesISBN: 978-84-682-4524-9
2n BATPUIG i FERRETER, Joan.Aigües encantadesRODOREDA, MercèLa plaça del DiamantEd. Club Editor 

Criteris d’avaluació ESO/BAT

1. L’avaluació de la matèria de llengua catalana a l’etapa de batxillerat es durà a terme a través d’una nota numèrica i a l’etapa de l’ESO es durà a terme segons els indicadors següents:

NA – No Assoleix 

AS – Assoliment Satisfactori 

AN – Assoliment Notable  

AE – Assoliment Excel·lent  

2.  L’avaluació és continuada.

3. El percentatge atorgat a cada dimensió serà desglossat al curs Moodle de cada curs i matèria.

4. L’alumnat s’ha de fer conscient del seu procés d’aprenentatge. Per això l’avaluació té en consideració diverses perspectives a fi de comprovar el que l’alumnat ha après:

a.  Controls del coneixement de llengua.

b. Controls de les lectures de curs (preguntes, activitats diverses, treball…)

c. Portfolis/dossiers d’aprenentatge (activitats d’expressió escrita, deures, treball d’aula, altres treballs) 

d.   Activitats d’expressió oral.

e. Activitats periòdiques d’avaulació de la comprensió oral i lectora.

f.   Actitud i comportament. 

5. L’alumnat amb la matèria no assolida del curs anterior la recuperarà amb un examen de recuperació durant el primer trimestre del curs vigent o del segon si aquest no s’assoleix. 

6. En les proves escrites, a fi de millorar l’ortografia, a 1r i 2n d’ESO es descomptarà 0,05 punts per falta i a 3r, 4t  d’ESO, 1r i 2n de batxillerat 0,1 punts per falta sense límit. 

7. Aquelles activitats puntuables i entregades fora de termini, sense un comprovant oficial (metge…), disminueixen la seva puntuació d’acord amb el criteri que s’hagi adoptat.

8. Només es repetiran els exàmens si l’alumne/a justifica la falta d’assistència mitjançant un comprovant oficial.

9. A batxillerat, si l’alumne/a acumula, per trimestre, més d’un 20% de faltes d’assistència no justificades, no podrà participar en els exàmens. Les absències només es poden justificar amb el corresponent comprovant oficial.

10. A 4t d’ESO es portaran a terme diversos simulacres de proves similars a les oficials de competències bàsiques i tindran un valor en la nota trimestral.

a.    20%  1r trimestre (simulacre)

b.    30%  2n trimestre (simulacre)

c.    40%  3r  trimestre (proves oficials)

11. Els percentatges d’avaluació són orientatius i no taxatius i convé remarcar que en cada alumne/a es té en compte la seva trajectòria individual d’esforç i millora.