Departament Artístic

Departament Artístic

Professorat del Departament  ARTÍSTIC Visual i Plàstica

CLARA DAROCA i GEMMA SERRAT

Professorat del Departament  ARTÍSTIC Música

JOSEP GARCIA TAMARIT

Nivell Professorat
1r ESO VIP Gemma Serrat (A, B, C, D, E)
1r ESO MÚSICA Josep Garcia (A, B, C, D, E)
2n ESO VIP Clara Daroca (A, B, C, D,E)
3r ESO MÚSICA Josep Garcia (A, B, C, D)
4t ESO Elena Cartaña – Gemma Serrat
1r BAT Gemma Serrat (A)
2n BAT Clara Daroca (A)

 

CRITERIS I ACTIVITATS D’AVALUACIÓ A L’ESO – VISUAL I PLÀSTICA

 1. L’avaluació serà continuada al llarg del procés d’aprenentatge.
 2. Activitats d’avaluació:
 3. Activitats de comprovació d’assoliment dels continguts del curs (observació sistemàtica del treball a classe, activitats Moodle, carpeta de treballs). Les activitats han de ser lliurades dins del plaç establert.
 1. Activitats orals i escrites  on s’avaluen els coneixements de continguts relacionats amb els conceptes i amb els procediments.
 1. Rúbriques per valorar els treballs
 1. Presentacions dels treballs davant del grup i, ocasionalment, exposicions a les dependències de l’institut.
 1. Actitud personal de respecte per la matèria, comportament, interès i esforç, tant a nivell individual com en la interacció amb els i les companyes.
 1. Seguiment de la docent per comprovar que l’alumne duu el material necessari indicat per a cada sessió. En aquest sentit aquest any, degut a la situació extraordinària en la que ens trobem i en la que no es poden compartir el estris de dibuix, PORTAR EL MATERIAL DE VISUAL I PLÀSTICA A CLASSE prendrà un pes rellevant a l’hora d’avaluar l’actitud de l’alumne envers la matèria.
 2. La nota s’obtindrà de l’avaluació de les competències bàsiques de l’àmbit artístic estructurades de la següent manera:
 3. 35% Dimensió percepció i escolta
 4. 35% Dimensió expressió, interpretació i creació
 5. 20% Dimensió societat i cultura
 6. 10% Material

Procediment de recuperació al llarg del curs

Cada alumne haurà de presentar els treballs no realitzats del trimestre que no ha assolit per a la seva recuperació. La nota màxima del trimestre en aquest cas serà un Assoliment Suficient

Càlcul de la qualificació final de curs

Mitjana dels tres trimestres

Procediment de recuperació de l’àrea – convocatòria extraordinària

Presentació d’un dossier (treballs concrets realitzats durant el curs escolar)

Procediment de recuperació en cas de passar de curs però tenir l’àrea suspesa de cursos anteriors

L’alumne/a que supera un curs, pot recuperar els cursos anteriors compensant els resultats i obtenir un Assoliment Suficient en el curs anterior.

CRITERIS I ACTIVITATS D’AVALUACIÓ A L’ESO – DIBUIX TÈCNIC – BATXILLERAT

 1. Es farà un examen final per trimestre. Aquest es farà dins la setmana d’exàmens que proposa el centre. Es faran proves parcials de temari puntual al llarg del trimestre.
 1. L’examen final trimestral tindrà una durada màxima d’una hora i mitja. La resta d’exàmens parcials tindran una durada d’una hora.
 1. La nota total del trimestre es calcula:

40%  d’examen final de trimestre

40% d’exàmens parcials

20% de seguiment (exercicis classe). La nota dels exercicis de seguiment s’aplicarà sempre que la nota dels exàmens de continguts sigui  superior a 4.

 1. Criteris per a l’avaluació dels exercicis:
 • En el seguiment de l’evolució dels processos duts a terme: l’adequació, l’organització i la constància en el procés de treball.
 • Que els resultats s’ajustin als objectius prefixats de l’exercici i, per tant, als conceptes bàsics exposats a cada unitat.
 • La cura i netedat en el resultat.
 • La puntualitat en les presentacions.
 • La presentació fora de temps dels exercicis comportarà la reducció de la nota fins un 50%, segons les circumstàncies.
 1. Els exàmens es valoraran de la següent manera:
 • 80% procediment de resolució de l’exercici demostrant conèixer els conceptes bàsics  ensenyats a classe.
 • 20% pulcritud en la representació gràfica del procediment i la resolució final de l’exercici o exercicis proposat a l’examen emprant els estris tradicionals de dibuix tècnic amb competència gràfica i resolutiva suficient.
 1. Recuperació:
 • Hi haurà un examen de recuperació trimestral amb els continguts de de tot el trimestre.
 • Hi haurà un examen final dels blocs temàtics suspesos.

CRITERIS I ACTIVITATS D’AVALUACIÓ A L’ESO – MÚSICA

Es tindran en compte els següents apartats:

 • Teoria (llenguatge musical, instruments musicals, conjunts vocals i instrumentals, les diferents tipus veu… ): Assoliment per part de l’alumne d’aquests continguts, ja sigui en la realització de diferents proves escrites o en la mateixa pràctica musical.
 • Audició: Distingir diferents timbres, durades, intervals, estils de música…
 • Interpretació instrumental i/o vocal.
 • DOSSIER: es realitzarà un dossier amb els continguts treballats a classe. La correcta compleció del dossier és condició necessària per superar l’àrea.

CRITERIS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ PRIMER D’ESO – MÚSICA

La nota trimestral  es calcularà de la següent manera:

 • En acabar cada unitat es fa una prova escrita, que representaran un 50% de la nota de cada trimestre.
 • La presentació d’un dossier de seguiment de la matèria, que suposarà un 30% de la nota trimestral.
 • L’actitud de l’alumne envers la matèria un 20 % per trimestre.

La matèria de música restarà aprovada quan es superi amb un 5. També si la mitjana dels tres trimestres és igual o superior a 5, tenint en compte que no es farà mitjana si dues de les avaluacions tenen un 3.5 o inferior.

 • Per recuperar la matèria es realitzaran proves trimestrals al llarg del curs segons calendari acordat i la recuperació de juny i de l’avaluació extraordinària.
 • Tant en les recuperacions trimestrals, com en la recuperació de juny i l’avaluació extraordinària, la nota haurà de ser igual o superior a 5 per a superar les proves. En tots els casos 5 serà la nota màxima que constarà tant per a la recuperació del trimestre, de juny i de l’avaluació.

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ TERCER D’ESO – MÚSICA

La nota trimestral  es calcularà de la següent manera:

 • En acabar cada unitat es fa una prova escrita, que representarà un 50% de la nota de cada trimestre.
 • La presentació d’un dossier de seguiment de la matèria, que suposarà un 30% de la nota trimestral.
 • L’actitud de l’alumne envers la matèria un 20% per trimestre

La matèria de música restarà aprovada quan es superi amb un 5. També si la mitjana dels tres trimestres és igual o superior a 5, tenint en compte que no es farà mitjana si dues de les avaluacions tenen un 3.5 o inferior.

 • Per recuperar la matèria es realitzaran proves trimestrals al llarg del curs segons calendari acordat i la recuperació de juny i de l’avaluació extraordinària.
 • Tant en les recuperacions trimestrals, com en la recuperació de juny i l’avaluació extraordinària, la nota haurà de ser igual o superior a 5 per a superar les proves. En tots els casos 5 serà la nota màxima que constarà tant per a la recuperació del trimestre, de juny i de l’avaluació.