Departament Artístic

Professorat del Departament de: ARTÍSTIC VIP

Professorat: ELENA CARTAÑA GUASCH i GEMMA SERRAT ORÚS

Nivell Professorat
1r ESO Elena Cartaña (A, B, C) – Gemma Serrat (D, E)
2n ESO Elena Cartaña (D,E) – Gemma Serrat (A,B)
3r ESO Elena Cartaña (A, B, C i D)
4t ESO Elena Cartaña (A, B, C i AOS) – Gemma Serrat (A, B, C)
1r BAT Elena Cartaña (A)
2n BAT Gemma Serrat (A, B)

Llibres

 

Nivell/Matèria Editorial Nom llibre ISBN
1r ESO Casals Visual i Plàstica I 978-84-218-5472-3
2n ESO Casals Visual i Plàstica II 978-84-218-5476-1

Visita pares

 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
  8.30 – 9.25
  9.25 – 10.20 Gemma
Esbarjo
10.35 – 11.30
11.30 – 12.25 Elena
Esbarjo
13.10 – 14.05
14.05 – 15.00

Criteris d’avaluació ESO

 

Càlcul de la qualificació trimestral

L’avaluació és contínua, mitjana de:

  • Dimensió expressió, interpretació i creació: 33%
  • Dimensió percepció i escolta: 33%
  • Dimensió societat i cultura: 33%

Observació sistemàtica del treball a classe I de les feines entregades.

Aquest primer apartat tindrà un pes total sobre la nota d’un 60%

Proves orals i escrites on s’avaluaran els coneixements de continguts relacionats amb els conceptes I els procediments

Aquest segon apartat tindrà un pes total sobre la nota d’un 20%

 

Actitud personal respecte l’assignatura, comportament, interès I esforç, tant a nivell individual com en la interacció amb els companys.

Aquest tercer apartat tindrà un pes total sobre la nota d’un 20%

Les activitats avaluades es puntuaran de l’1 al 10. L’equivalència entre l’escala qualitativa i la quantitativa en les activitats d’avaluació queda establerta de la següent manera:

Escala qualitativa / Escala quantitativa

NA / fins 4,4

AS / de 4,5 a 6

AN / de 6 a 8

AE / de 9 a 10

Procediment de recuperació al llarg del curs

Cada alumne haurà de presentar els treballs no realitzats del trimestre que no ha assolit per a la seva recuperació. La nota màxima del trimestre en aquest cas serà un Assoliment Suficient

Càlcul de la qualificació final de curs

Mitjana dels tres trimestres

Procediment de recuperació de l’àrea – convocatòria extraordinària

Presentació d’un dossier (treballs concrets realitzats durant el curs escolar)

Procediment de recuperació en cas de passar de curs però tenir l’àrea suspesa de cursos anteriors

L’alumne/a que supera un curs, pot recuperar els cursos anteriors compensant els resultats i obtenir un Assoliment Suficient en el curs anterior.

 

Llibres

 

Nivell/Matèria Editorial Nom llibre ISBN
1r ESO Casals Visual i Plàstica I 978-84-218-5472-3
2n ESO Casals Visual i Plàstica II 978-84-218-5476-1

Visita pares

 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
  8.30 – 9.25
  9.25 – 10.20 Gemma
Esbarjo
10.35 – 11.30
11.30 – 12.25 Elena
Esbarjo
13.10 – 14.05
14.05 – 15.00

Criteris d’avaluació ESO

 

Càlcul de la qualificació trimestral

L’avaluació és contínua, mitjana de:

  • Dimensió expressió, interpretació i creació: 33%
  • Dimensió percepció i escolta: 33%
  • Dimensió societat i cultura: 33%

Observació sistemàtica del treball a classe I de les feines entregades.

Aquest primer apartat tindrà un pes total sobre la nota d’un 60%

Proves orals i escrites on s’avaluaran els coneixements de continguts relacionats amb els conceptes I els procediments

Aquest segon apartat tindrà un pes total sobre la nota d’un 20%

 

Actitud personal respecte l’assignatura, comportament, interès I esforç, tant a nivell individual com en la interacció amb els companys.

Aquest tercer apartat tindrà un pes total sobre la nota d’un 20%

Les activitats avaluades es puntuaran de l’1 al 10. L’equivalència entre l’escala qualitativa i la quantitativa en les activitats d’avaluació queda establerta de la següent manera:

Escala qualitativa / Escala quantitativa

NA / fins 4,4

AS / de 4,5 a 6

AN / de 6 a 8

AE / de 9 a 10

Procediment de recuperació al llarg del curs

Cada alumne haurà de presentar els treballs no realitzats del trimestre que no ha assolit per a la seva recuperació. La nota màxima del trimestre en aquest cas serà un Assoliment Suficient

Càlcul de la qualificació final de curs

Mitjana dels tres trimestres

Procediment de recuperació de l’àrea – convocatòria extraordinària

Presentació d’un dossier (treballs concrets realitzats durant el curs escolar)

Procediment de recuperació en cas de passar de curs però tenir l’àrea suspesa de cursos anteriors

L’alumne/a que supera un curs, pot recuperar els cursos anteriors compensant els resultats i obtenir un Assoliment Suficient en el curs anterior.