Departament Artístic

Professorat del Seminari d’EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA

Cap de seminari:

Nom professorat: VICENT MARTÍNEZ I GEMMA SERRAT

Nivell Professorat
1r ESO VICENT MARTÍNEZ I GEMMA SERRAT
2n ESO VICENT MARTÍNEZ I GEMMA SERRAT
3r ESO VICENT MARTÍNEZ
4t ESO VICENT MARTÍNEZ I GEMMA SERRAT
1r BAT (Tecnològic) VICENT MARTÍNEZ
1r BAT(Humanístic)
2n BAT (Tecnològic) GEMMA SERRAT
2n BAT(Humanístic)

Els llibres que utilitzem al departament són:

Matèria Editorial Nom ISBN
1r ESO Casals Visual i Plàstica I 9788421854723
2n ESO Casals Visual i Plàstica II 9788421854761
3r ESO
4t ESO
1r BAT (Tecnològic) Casals Dibuix Tècnic I 9788421847909
1r BAT (Humanístic)
2n BAT (Tecnològic) Casals Dibuix Tècnic II 9788421861479
2n BAT (Humanístic)

Projectes als que participa el Seminari:

 • Concurs «punts de llibre»
 • Concurs de cartells «Sant Jordi»
 • Concurs portada Agenda
 • Prix des collégiens de la fondation Antonio MACHADO de Collioure 

Enllaços d’interes:

Reflexionem sobre l’Educació Visual i Plàstica:

Visita pares

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
8.30 – 9.25
9.25 – 10.20 Vicent Martínez
Esbarjo
10.35 – 11.30
11.30 – 12.25
Esbarjo
13.10 – 14.05 Gemma Serrat
14.05 – 15.00

Criteris d’avaluació ESO/BAT:

1r ESO

 1. Identificar els elements bàsics dels llenguatges artístics (configuracions estructurals, variacions cromàtiques, orientació espacial i textura) dels objectes i/o aspectes de la realitat.
 2. Utilitzar la terminologia pròpia del llenguatge artístic per descriure els objectes i les imatges, les tècniques i els procediments, els materials i les eines.
 3. Representar objectes i idees de forma bidimensional i tridimensional aplicant tècniques diverses i aconseguir resultats en funció de la proposta i les intencions prèvies.
 4. Reconèixer els processos, els materials, les tècniques i les estratègies emprades en imatges de l’entorn audiovisual i multimèdia.
 5. Participar activament en projectes artístics diversos, individuals o col·lectius, aplicant les estratègies pròpies i adequades del llenguatge plàstic, visual i audiovisual.
 6. Realitzar produccions artístiques i demostrar iniciativa i creativitat.
 7. Utilitzar el dibuix com a eina bàsica de representació i de comunicació d’idees.
 8. Seleccionar els materials més adequats per crear un producte artístic d’acord amb uns objectius prefixats.
 9. Realitzar una producció artística seguint els processos de concepció i formalització
 10. Llegir i interpretar produccions artístiques atenent a la diversitat cultural i el context en què s’ha produït.

2n ESO

 1. Identificar determinats elements dels llenguatges artístics (configuracions estructurals, variacions cromàtiques, orientació espacial i textura) dels objectes i/o els aspectes de la realitat
 2. Representar objectes i idees de forma bidimensional i tridimensional aplicant tècniques gràfiques i plàstiques i aconseguint resultats concrets en funció d’uns objectius i intencions determinats.
 3. Reflexionar i argumentar objectivament les activitats i els processos artístics desenvolupats.
 4. Elaborar i participar activament en projectes de creació cooperatius, bidimensionals, tridimensionals i multimèdia
 5. Realitzar activitats artístiques i demostrar creativitat i imaginació.
 6. Dibuixar cossos i espais simples aplicant els fonaments dels sistemes de representació.
 7. Seleccionar els materials més adequats per crear produccions artístiques d’acord amb uns objectius prefixats.
 8. Realitzar una producció artística seguint els processos de concepció i formalització.
 9. Llegir i interpretar produccions artístiques atenent a la diversitat cultural i el context en què s’ha produït.

4t ESO

 1. Prendre decisions per a la realització de produccions artístiques especificant els objectius, proposant diverses opcions i avaluant la solució.
 2. Utilitzar recursos tecnològics en la producció d’imatges visuals i d’audiovisuals.
 3. Realitzar projectes que comporten processos de concepció i execució cooperativa.
 4. Dibuixar formes i espais aplicant els sistemes de representació.
 5. Realitzar obres bidimensionals i tridimensionals, experimentant i utilitzant diversitat de materials, tècniques i procediments.
 6. Emprar estratègies i tècniques pròpies dels àmbits artístics i la comunicació visual i audiovisual.
 7. Reconèixer imatges, produccions artístiques i objectes dels entorns visuals i audiovisuals i del patrimoni, atenent als aspectes formals, expressius, narratius i crítics de les propostes.

1r BAT

 1. Resoldre problemes geomètrics, valorant el mètode i el raonament utilitzats en les construccions, així com el rigor gràfic i la presentació.
 2. Utilitzar i construir escales gràfiques per a la interpretació de plànols i elaboració de dibuixos.
 3. Dissenyar i/o reproduir formes no excessivament complexes, que en la seva definició continguin formes geomètriques simples i les possibles transformades d’aquestes.
 4. Dissenyar i/o reproduir formes no excessivament complexes, que en la seva definició continguin enllaços entre la circumferència i la recta i/o entre circumferències.
 5. Elaborar i participar, activament, en projectes de construcció geomètrica cooperatius, aplicant estratègies pròpies adequades al llenguatge del dibuix tècnic.
 6. Emprar el sistema de plans acotats, per resoldre problemes d’interseccions, o bé per obtenir els perfils d’un terreny a partir de les seves corbes de nivell.
 7. Utilitzar el sistema dièdric per representar figures planes i volums senzills i formes polièdriques, així com les relacions espacials entre punt, recta i pla. Trobar la vertadera forma i magnitud i obtenir els seus desenvolupaments i seccions.
 8. Realitzar perspectives axonomètriques de cossos, definits per les seves vistes principals i a la inversa, executades a mà alçada i/o delineades.
 9. Representar peces i elements industrials o de construcció senzills, valorant la correcta aplicació de les normes referides a vistes, acotació i simplificacions indicades en la representació.
 10. Culminar els treballs de dibuix tècnic, emprant diferents procediments i recursos gràfics, de forma que aquests siguin clars, nets i responguin a l’objectiu pel qual han estat realitzats.

2n BAT

 1. Emprar els procediments manuals d’esbós i croquis, i també els estris de dibuix, amb prou competència gràfica pel que fa a l’operativitat dels escaires i a la concreció gràfica amb valor de línia.
 2. Mostrar interès per la contextualització i pel coneixement dels principals referents històrics d’aplicació del dibuix tècnic.
 3. Resoldre problemes de geometria plana, i fer una valoració raonada i contrastada de les propostes, dels procediments, de la metodologia i de les opcions de solució triades amb rigor en el procés de resolució.
 4. Mostrar coneixement i domini suficient dels recursos informàtics i programari de dibuix assistit per ordinador per estudiar propietats, solucionar problemes i construir figures i espais en geometria plana, descriptiva i dibuix industrial.
 5. Resoldre problemes de tangències amb aplicació del concepte d’eix radical, potència i inversió, i construcció gràfica de figures amb casos de tangències integrats, i amb combinació de figures geomètriques planes.
 6. Establir relacions de posició a l’espai i mesura entre diverses figures bi i tridimensionals en representació dièdrica, i tenir capacitat per relacionar conceptes i procediments en la seva construcció.
 7. Resoldre problemes plantejats amb diferents dades i establir els procediments correctes per concretar diferents solucions gràfiques (veritables magnituds, interseccions, angles i distàncies).
 8. Realització gràfica de desenvolupaments de cossos geomètrics (poliedres i figures de revolució en posicions rectes i obliqües i amb seccions.
 9. Realitzar activitats de construcció i resolució de problemes emprant el llenguatge normalitzat del dibuix i la seva nomenclatura amb correcció i competència comunicativa suficient, en les resolucions tant manuals com tecnològiques.
 10. Representar amb correcció gràfica i aplicant mètodes i procediments raonats, cossos geomètrics i figures tridimensionals en general, en perspectives axonomètriques que incloguin formes rectes i corbes.
 11. Trobar lligams i exemples de la realitat susceptibles de ser estudiats i treballats a l’aula com a propostes pròpies dels alumnes, que relacionin i exemplifiquin la matèria, i proposar activitats projectuals creatives i metodològicament coherents.