Departament de Llengües estrangeres

Professorat del Departament de: Llengües estrangeres

Professorat: 

Nivell Professorat
1r ESO  Anglès:José Azuaga, Anabel Lorente, Laura Soler

Francès: Maria Rosa Gomà

2n ESO  Anglès:José Azuaga, Anabel Lorente, Rosalía Pla,Lidia Valls

Francès:Maria Rosa Gomà

3r ESO  Anglès:Rosalía Pla, Blanca Gimeno

Francès : Maria Rosa Gomà

4t ESO  Anglès: Laura Soler, José A. Azuaga,PilarMarcellán

Francès: Maria Rosa Gomà 

1r BAT  Anglès: Anabel Lorente, Laura Soler, Pilar Marcellán, Francès: Maria Rosa Gomà 

Alemany: Anabel Lorente

2n BAT Anglès:Blanca Gimeno, Pilar Marcellán

Francès:Maria Rosa Gomà

Italià: Blanca Gimeno

Llibres

Nivell/Matèria Editorial Nom llibre ISBN
1r ESO Oxford Mosaic Student’s 9780194666107
1r ESO Oxford Mosaic Workbook 9780194666114
2n ESO Oxford Mosaic Student’s 9780194666244
2n ESO Oxford Mosaic Workbook 9780194666251
3r ESO Burlington New Action Student’s book 978-9963-51-466-3
3r ESO Burlington New Action Workbook 978-9963-51-466-3
4rt ESO Burlington New Action Student’s book 978-9963-48-979-4
4rt ESO Burlington New Action

Worbook

978-9963-48-982-4
1Batx Oxford Over to You ST 9780194326681
1 Batx Oxford Over to You WB 9780194450164
2 Batx Oxford Over to You ST 9780194326766
2 Batx Oxford Over to You Wk 9780194450171

Criteris d’avaluació ESO

1r ESO:

L’avaluació es farà de forma continuada, és a dir, que la recuperació de les 

avaluacions suspeses consistirà en superar la següent tenint en compte el progrés de 

l´alumne/a, i està basada en l´observació a classe, exàmens, treball escrit i activitats 

realitzades dins i fora del centre. Tenint en compte que la metodologia principal implica 

el treball cooperatiu, també s’avaluarà i tindrà molt pes la seva manera de treballar a 

l’aula, si treballen o no cooperativament i com ho gestionen a l’hora de realitzar totes 

les tasques encomanades.

Criteris de promoció de la matèria 

Amb els tres trimestres aprovats, l’alumnat aprova el curs.  Però haurà d’anar a recuperació sí: 

 • L’últim trimestre no està assolit.

Per tal de superar la matèria, l’alumne ha de tenir les competències bàsiques assolides.

Recuperacions al llarg del curs 

Tot i que l´avaluació és contínua, es proposa fer també el seguiment amb un examen 

i/o activitats de recuperació al llarg del curs si el professor/a de la matèria d´anglès ho 

considera adient.

2n ESO:

L’avaluació es farà de forma continuada, és a dir, que la recuperació de les avaluacions suspeses consistirà en superar la següent tenint en compte el progrés de l’alumnat, i està basada en l´observació a classe, exàmens, treball escrit i activitats realitzades dins i fora del centre. 

2n ESO CRITERIS AVALUACIÓ i activitats

Les Competències social i digital i cultural són comuns per a tots els cursos.

1ª AVALUACIÓ

Competència Expressió Oral. 20%

-Introduce themselves. (present) Timing: 4th October 5%

-Introduce a classmate. (present 3rd person) 5%

-Talk about a famous person in the past.  (past) 10%

Competència Lectora. 20%

-Read biographies about famous people. 

Cooperative work 30% Corners

Extra tests 20% grammar, irregular verb tests….

Attitude, homework, behaviour 10%

2ª AVALUACIÓ

Competència Escrita 20%  

 • ECOLOGICAL BADGE AND CARDBOARD WITH CAMPAIGN/SLOGAN 

Competència comprensió oral 20%

 • Listening to different types of material.

Cooperative work 30% TELLING A STORY: prepare pictures and atrezzo and learn a story to explain it to younger children (primary school) 

Extra tests 20% grammar, irregular verb tests….

Attitude, homework, behaviour 10%

3ª AVALUACIÓ

Competència Expressió Oral i competència escrita 30%

Etwinning project??? or Inter-classrooms projects:

Green schools, projects in the school (picking up batteries, recycling bins) ecology at home, brainstorming new ideas. Greta Thunberg,

Competència literaria 10%

 • Comprehension of short/ selected literary texts.

Cooperative work 30% Results from Etwinning project or inter-classrooms projects from above.

Extra tests 20% grammar, irregular verb tests….

Attitude, homework, behaviour 10%

Criteris de promoció de la matèria 

Amb els tres trimestres aprovats, l’alumnat aprova el curs.  Però haurà d’anar a recuperació sí: 

 • L’últim trimestre no està assolit.

Per tal de superar la matèria, l’alumne ha de tenir les competències bàsiques assolides.

Recuperacions al llarg del curs 

Tot i que l’avaluació és contínua, es proposa fer també el seguiment amb un examen i/o activitats de recuperació al llarg del curs si el professor/a de la matèria d’anglès ho considera adient. 

3r ESO:

L’avaluació es farà de forma continuada, és a dir, que la recuperació de les avaluacions suspeses consistirà en superar la següent tenint en compte el progrés de l’alumnat, i està basada en l´observació a classe, exàmens, treball escrit i activitats realitzades dins i fora del centre

Avaluació per competències

1ª AVALUACIÓ

Competència Expressió escrita. 20%

-Redactar diferents textos sobre els temes treballats a classe.

Competència Expressió oral 20%

-Enregistrar en vídeo a casa una recepta que elaborin ells mateixos.

Cooperative work 30% 

-School magazine: escriure una revista amb notícies que passen al centre i al barri i articles sobre temes d’actualitat i relacionats amb els temes treballats a classe. 

Extra tests 20% gramàtica i vocabulari, irregular verb tests, dossier….

Attitude, homework, behaviour 10%

2ª AVALUACIÓ

Competència comprensió oral 20% 

Escoltar diferents audicions sobre els temes treballats a classe i extreure informació clau. 

Competència expressió escrita 20%

-El meu diari. Escriure unes línies diàries del que m’ha passat aquell dia o el dia anterior.

Cooperative work 30%

-Role-play: Crear un diàleg amb el grup base. Imaginem que un alumne nou Britànic s’incorpora a la classe. Què li preguntariem? 

Extra tests 20% gramàtica i vocabulari, irregular verb tests, dossier….

Attitude, homework, behaviour 10%

3ª AVALUACIÓ

Competència comprensió oral 20% escoltar diferents audicions relacionades amb la campanya who made my clothes i extreure informació clau. 

Competència expressió escrita 20% crear un blog. Esdevenir un influencer. Publicar posts sobre temes que els interessin: football, fashion, manga, carnival.

Cooperative work 30% Treballar el project who made my clothes i presentació en grup

Extra tests 20% gramàtica i vocabulari, irregular verb tests, dossier….

Attitude, homework and behaviour 10%

10 Criteris de promoció de la matèria 

Amb els tres trimestres aprovats, l’alumnat aprova el curs.  Però haurà d’anar a recuperació si l’últim trimestre no està assolit.

4rt ESO:          

 L’avaluació es farà de forma continuada, és a dir, que la recuperació de les avaluacions no assolides consistirà en superar la següent tenint en compte el progrés de l´alumne/a, i està basada en l´observació a classe, exàmens, treball escrit i activitats realitzades dins i fora del centre. 

 Nota trimestral de la matèria 

L’ avaluació tindrà en compte la realització de proves objectives (com a mínim una per 

cada unitat), on s´avaluaran els aspectes procedimentals i els continguts treballats i que 

serviran per comprovar l’assoliment de les competències bàsiques. 

Per a la qualificació de cada una de les avaluacions es tindrà en compte les destreses següents: listening, speaking, reading, writing i gramar i les proves de competències bàsiques que es realitzaran en el primer i segon trimestre. Els percentatges que s´aplicaran per competències són: 

 • 80% Competència comunicativa, ( 60% en els grups de diversitat)  provinent de les habilitats següents: 

                Primer trimestre:

20% expressió i comprensió escrita(10% correspondrà a les proves de les competencies bàsiques de novembre)

20% expressió i comprensió oral. (10% correspondrà a les proves de competencies bàsiques de novembre)

40% proves diverses  (20% en els grups de diversitat).

 •  20% competències metodològiques i personals (40 % en els grups de diversitat):
 •  10% Competències metodològiques (20 % en els grups de diversitat): El treball diari, activitats de reforç i d´ampliació, dossiers, projectes, recerca d´informació…  Generalitat de Catalunya 
 •  10% Competències personals (20 % en els grups de diversitat): L’actitud davant els aprenentatges, és a dir, l´interès, l’assistència, la participació i comportament a l´aula. 

                Segon trimestre:

20% expressió i comprensió escrita(correspondrà a les proves de les competencies bàsiques de gener)

20% expressió i comprensió oral. (10% correspondrà a les proves de competencies bàsiques de gener).

40% proves diverses  (20% en els grups de diversitat).

 20% competències metodològiques i personals (40 % en els grups de diversitat):

 •  10% Competències metodològiques (20 % en els grups de diversitat): El treball diari, activitats de reforç i d´ampliació, dossiers, projectes, recerca d´informació…  Generalitat de Catalunya 
 •  10% Competències personals (20 % en els grups de diversitat): L’actitud davant els aprenentatges, és a dir, l´interès, l’assistència, la participació i comportament a l´aula. 

         Tercer trimestre:

40% expressió i comprensió escrita I comprensió oral(correspondrà a les proves de les competencies bàsiques oficials del mes de febrer).

40% proves diverses  (20% en els grups de diversitat).

20% competències metodològiques i personals (40 % en els grups de    diversitat):

 •  10% Competències metodològiques (20 % en els grups de diversitat): El treball diari, activitats de reforç i d´ampliació, dossiers, projectes, recerca d´informació…
 • 10% Competències personals (20 % en els grups de diversitat): L’actitud davant els aprenentatges, és a dir, l´interès, l’assistència, la participació i comportament a l´aula.